logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Nieodpłatna pomoc prawna – jak uzyskać pomoc?

 

W związku z sytuacją epidemiczną spowodowaną wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 informujemy, że od dnia 1 grudnia 2021 r. do odwołania wprowadzamy zmiany w funkcjonowaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w mieście Opolu.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa wykonawcom oraz osobom korzystającym z nieodpłatnej pomocy prawnej usługi będą świadczone zdalnie przez telefon lub pocztę e-mail.

 

Dyżur telefoniczny w celu umówienia wizyty pełniony jest codziennie w godzinach pracy Urzędu Miasta Opola:

poniedziałek, wtorek, środa w godz.  7.30 - 15.30

czwartek w godz. 7.30 - 17.00

piątek w godz. 7.30 - 14.00

pod numerem telefonu (77)  54-11-356.

 

W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej można umówić się na poradę również wysyłając e-mail na adres npp@um.opole.pl lub rejestrując się na stronie np.ms.gov.pl.

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Opolu w 2022 r.:

 

Dom Dziennego Pobytu „Malinka”- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu, ul. Piotrkowska 2, 45-305 Opole, w godzinach:

 • w poniedziałek od 10:00 do 14:00,
 • we wtorek od 10:00 do 14:00,
 • w środę od 8:30 do 12:30,
 • w czwartek od 8:30 do 12:30,
 • w piątek od 8:00 do 12:00.

 

W tym punkcie przyjmuje radca prawny.

W tym punkcie świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna, można uzyskać informację na temat nieodpłatnej mediacji oraz umówić się na spotkanie mediacyjne (w poniedziałek oraz w środę).


Urząd Miasta Opola,  Centrum Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Opola, ul. Damrota 1, 45-064 Opole (pokój 403), w godzinach:

 • od poniedziałku do piątku od 8:00 do 12:00

 

W tym punkcie przyjmuje adwokat.

W tym punkcie świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna można uzyskać informację na temat nieodpłatnej mediacji oraz umówić się na spotkanie mediacyjne.


STOWARZYSZENIA:

Dom Dziennego Pobytu „Złota jesień” - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu, ul. Majora Hubala 4, 45-267 Opole, w godzinach:

 • w poniedziałek od 8:30 do 12:30,
 • we wtorek od 14:30 do 18:30,
 • w środę od 8:30 do 12:30,
 • w czwartek od 14:30 do 18:30,
 • w piątek od 8:30 do 12:30.

 

Punkt obsługuje Stowarzyszenie Quisisana z Opola.

W tym punkcie świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna oraz można uzyskać informację na temat nieodpłatnej mediacji.


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu – Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Małopolska 20a, 45-301 Opole, w godzinach:  

 • od poniedziałku do piątku od 15:00 do 19:00

 

Punkt obsługuje Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo z Opola. W tym punkcie świadczone jest poradnictwo obywatelskie oraz można uzyskać informację na temat nieodpłatnej mediacji.


Urząd Miasta Opola,  Centrum Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Opola, ul. Damrota 1, 45-064 Opole (pokój 403), w godzinach:

 • od poniedziałku do piątku w godz. od 14:00 do 18:00

 

Punkt obsługuje Stowarzyszenie SURSUM CORDA z Nowego Sącza.

Punkt specjalizacyjny w zakresie mediacji, a także wsparcia cudzoziemców.

W tym punkcie świadczone jest poradnictwo obywatelskie, można uzyskać informację na temat nieodpłatnej mediacji oraz umówić się na spotkanie mediacyjne.

 


Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji w województwie opolskim.


 

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?:

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Kto może udzielić nieodpłatnej pomocy prawnej?

Nieodpłatna pomoc prawna  udzielana jest przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego oraz osobę, która ukończyła wyższe studia prawnicze.

Kto może udzielić nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego?

Nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udzielają wykwalifikowani doradcy.

Kto może prowadzić  nieodpłatną mediację?

Mediację przeprowadzają wykwalifikowani mediatorzy.

Z jakiej pomocy prawnej uprawniony będzie mógł skorzystać?

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających; przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji; przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej; przeprowadzenie mediacji; udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których: sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego; zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 

Obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej: RODO), informuję, że: 

Administrator danych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Opole, ul. Rynek 1A, 45-015 Opole.

Inspektor ochrony danych:  

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta Opola, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Opola za pomocą adresu iod@um.opole.pl lub telefonicznie: (+48 77) 45 11 800.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:  

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej i wyłącznie w celu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych osobowych: 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trzech lat od końca roku kalendarzowego, w którym oświadczenie zostało sporządzone.

Prawo dostępu do danych osobowych:  

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

Konsekwencje niepodania danych osobowych:  

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym ale dobrowolnym, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej.  

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Załączniki do pobrania: 2021-12-31 13:13:38 - Lista nieodpłatnego poradnictwa (629.43 kB)

Ilość odwiedzin: 41295
Nazwa dokumentu: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Marcjasz - Sekretarz Miasta
Osoba, która odpowiada za treść: Grzegorz Marcjasz - Sekretarz Miasta
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Kaleta
Data wytworzenia informacji: 2016-01-04 07:34:00
Data udostępnienia informacji: 2016-01-04 07:34:00
Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-04 11:01:00

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner