logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


   Dyrektor Centrum Obsługi Administracyjnej

Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu

ul. Dambonia 3

                                      ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

                              Specjalista ds. sieci i urządzeń informatycznych

                                              w wymiarze czasu pracy – 0,25 etatu

1. Wymagania dla kandydatów ubiegających się o w/w stanowisko:

 Wymagania niezbędne

Wymagane dokumenty

a. obywatelstwo polskie

oświadczenie

b. pełna zdolność do czynności prawnych,

    korzystanie z pełni praw publicznych

oświadczenie

c. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za

    umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

    publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

oświadczenie

d. nieposzlakowana opinia

oświadczenie

e. wykształcenie wyższe lub średnie       

kserokopia dyplomu lub świadectwa

f.  staż pracy na podobnym stanowisku -

    5 lat – wykształcenie średnie, 4 lata –

    wykształcenie wyższe.

kserokopia świadectwa pracy i/lub zaświadczenie
o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy 

g. bardzo dobra znajomość oprogramowania
    MS Office 2013 oraz systemów Windows Serwer

    2012, Windows 7, Windows 8, Windows 10  

zapis w liście motywacyjnym lub CV potwierdzający spełnienie wymagań   

 

 Wymagania dodatkowe

Wymagane dokumenty albo zapisy w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzające spełniane wymagania

a. dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń

    biurowych,   

zapis w liście motywacyjnym lub CV

b. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

    w jednostce budżetowej, znajomość programów

    pakietu Vulcan,

zapis w liście motywacyjnym lub CV

c. odpowiedzialność, umiejętność podejmowania 

    decyzji, systematyczność, staranność, rzetelność,

    zdyscyplinowanie, komunikatywność,

    samodzielność, umiejętność pracy w zespole,

zapis w liście motywacyjnym lub CV

d. wysoka motywacja, dokładność i profesjonalizm|
    w działaniu, dyspozycyjność, odporność na stres.

zapis w liście motywacyjnym lub CV

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. obsługa, serwis komputerów i osprzętu komputerowego,   

2. stały nadzór oraz konfiguracja i konserwacja sieci komputerowej,   

3. doradztwo i propozycje w zakresie koniecznych zmian i uzupełnień, dotyczących programów i sprzętu

    komputerowego,  

4. nadzór nad stanem technicznym sieci komputerowej, nadzór nad modyfikacjami oprogramowania wraz

    z ich instalacją,

5. instalowanie i aktualizacja programu Optivum Vulcan oraz innych używanych w placówce, reinstalacja

    systemów operacyjnych,

6. wnioskowanie do dyrektora i udział w zakresie opracowania i wdrażania wewnętrznych zarządzeń,

    regulaminów i instrukcji dotyczących eksploatowania i wykorzystania sieci komputerowej we wszystkich

    obszarach funkcjonowania placówki; dydaktycznej, organizacyjnej, finansowej itp.

7. gromadzenie i przechowywanie pełnej dokumentacji sprzętu komputerowego, licencji, oprogramowania
    i instrukcji,

3. Warunki pracy na danym stanowisku:

    Praca w budynku Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu

    przy ul. Dambonia 3 na parterze. Stanowisko pracy związane z aktywnością umysłową.

4. Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Obsługi Administracyjnej

    Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia

    ogłoszenia , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

    niepełnosprawnych wynosił 0,00%

5. Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:

    a) dokumenty wymienione powyżej,

    b) CV uwzględniające dokładny przebieg kariery zawodowej, opatrzony klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie

          moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016.922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.
          o pracownikach samorządowych (Dz. U.2016.902 ze zm.)” – z własnoręcznym podpisem.

    c) list motywacyjny,

    d) kwestionariusz osobowywg wzoru dostępnego na stronie internetowej (www.bip.um.opole.pl)

    e) dokument potwierdzający niepełnosprawność  (w  przypadku osób niepełnosprawnych)

Kompletne aplikacje w zamkniętej kopercie należy składać w siedzibie Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ul. Dambonia 3 (45-861 Opole) z dopiskiem; Dotyczy naboru na stanowisko: Specjalista ds. sieci i urządzeń informatycznych,  w  terminie do dnia 09 marzec 2018 r. Decyduje data faktycznego wpływu do jednostki.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.um.opole.pl, tablicy informacyjnej Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Opolu.

Opole, 22-02-2018 r

Dyrektor

Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek

Opiekuńczo- Wychowawczych w Opolu

mgr Magdalena Gil-Nowak

Ilość odwiedzin: 1569
Nazwa dokumentu: Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
Skrócony opis: Specjalista ds. sieci i urządzeń informatycznych
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Gil-Nowak
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Gil-Nowak
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Lontkowski
Data wytworzenia informacji: 2018-02-22 09:49:46
Data udostępnienia informacji: 2018-02-22 09:49:46
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-22 09:55:45

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner