logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
minus Deklaracja dostępności
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU

45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 36 Organizuje nabór na wolne, urzędnicze

stanowisko pracy Referent w Dziale Opieki nad Rodziną i Dzieckiem

w Opolu, ul. Plebiscytowa 18 w wymiarze 1,0 etatu

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych;

 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 4. nieposzlakowana opinia;

 5. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na w/w stanowisku;

 6. wykształcenie średnie o profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na w/w stanowisku

 

II. Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziane wykształcenie wyższe o kierunku prawo lub administracja oraz doświadczenie w pracy o podobnym charakterze;

 2. dobra znajomość zasad kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej;

 3. umiejętność interpretacji przepisów prawa;

 4. umiejętność organizacji i planowania pracy;

 5. zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia;

 6. aktywność w działaniu, samodzielność, sumienność i rzetelność w wykonywaniu zadań;

 7. wysoka kultura osobista;

 8. odporność na stres;

 9. umiejętność obsługi komputera (Pakiet Office).

 

III. Główne obowiązki na w/w stanowisku:

 1. prowadzenie postępowań i przygotowywanie decyzji w sprawach dotyczących świadczeń pieniężnych przysługujących wychowankom pieczy zastępczej oraz w sprawach dotyczących ustalania opłaty za pobyt w pieczy zastępczej;
 2. wprowadzanie danych wynikających z dokumentacji osób i rodzin do komputerowej bazy danych
 3. sporządzanie list i poleceń wypłat z kasy MOPR, list przelewów bankowych i indywidualnych przelewów bankowych, rachunków ww. świadczeń;
 4. przygotowywanie i uzgadnianie treści porozumień/aneksów do porozumień w sprawie przyjęcia dziecka, warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie;
 5. ustalanie powiatu właściwego do ponoszenia wydatków za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, pozyskiwanie niezbędnych dokumentów i prowadzenie korespondencji w sprawach dotyczących ustalania właściwości powiatu;

IV. Warunki pracy na w/w stanowisku

praca w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu przy ul. Plebiscytowej 18 , I piętro, brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych . Praca w wymiarze 1 etatu, wysiłek umysłowy, lekki wysiłek fizyczny, praca wymagająca dobrej ostrości wzroku- obsługa komputera.

V. Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu:

Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu marzec 2018 r. wynosił poniżej 6%.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór do pobrania w Dziale Organizacyjnym i Kadr pokój nr 20 lub ze strony internetowej Ośrodka www.mopr.opole.pl; strefa pracownika; druki do rekrutacji, kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o stanowisko urzędnicze ),

 3. kserokopia dowodu osobistego – dla potwierdzenia obywatelstwa polskiego,

 4. dokumenty poświadczające posiadanie wymaganego wykształcenia,

 5. dokumenty poświadczające posiadanie doświadczenia w podobnej pracy – świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu itp.,

 6. dokument potwierdzający niepełnosprawność- dla kandydatów chcących skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, o którym mowa w art. 13a ust.2. ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

 7. ewentualnie dokumenty poświadczające posiadanie kwalifikacji dodatkowych,

 8. oświadczenie, że osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwa popełnione w sposób umyślny, nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym, korzysta z pełni praw publicznych (do podpisania we wzorze kwestionariusza, o którym mowa w pkt. 2),

 9. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku (do podpisania we wzorze kwestionariusza, o którym mowa w pkt. 2),

 10. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (do podpisania we wzorze kwestionariusza, o którym mowa w pkt. 2).

VII. Sposób i termin składania ofert:

Dokumenty należy składać: w zamkniętej kopercie, opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją „zatrudnienie na stanowisko urzędnicze referent”, w sekretariacie w siedzibie MOPR w Opolu (pokój 25) lub przesłać listem na adres ośrodka: 45-071 Opole, ul. Armii krajowej 36, w terminie do dnia 30 kwietnia 2018r.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu.

Oferty które wpłyną po wyżej określonym terminie w razie złożonej w terminie oferty kandydata spełniającego wymogi pracodawcy, mogą nie być brane pod uwagę.

VIII. Inne informacje:

Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem jest:

 • przedłożenie oryginału aktualnego zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzającego, potwierdzającego że kandydat do pracy nie figuruje w rejestrze

 • przedłożenie orzeczenia lekarza medycyny pracy sprawującego opiekę profilaktyczną nad Ośrodkiem o braku przeciwwskazań do pracy na przedmiotowym stanowisku pracy.

Wszelkie informacje dot. rekrutacji można pozyskiwać drogą telefoniczną pod nr telefonu Justyny Raj- Kierownika Referatu Organizacyjnego i Kadr 77/40-05-953.

Ilość odwiedzin: 4583
Nazwa dokumentu: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
Skrócony opis: Nabór na wolne, urzędnicze stanowisko pracy Referent w Dziale Opieki nad Rodziną i Dzieckiem w Opolu, ul. Plebiscytowa 18 w wymiarze 1,0 etatu
Podmiot udostępniający: Justyna Raj
Osoba, która wytworzyła informację: Justyna Raj
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Raj
Osoba, która wprowadzała dane: Dariusz Dzierżak
Data wytworzenia informacji: 2018-04-13 12:30:05
Data udostępnienia informacji: 2018-04-13 12:30:05
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-13 12:38:49

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner