logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
minus Deklaracja dostępności
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Opolu
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w wymiarze czasu pracy: 1,00 etat
liczba kandydatów do wyłonienia: 2 osoby

Stanowisko ds. ochrony danych osobowych
(nazwa stanowiska pracy)

 

1.

 

 

Wymagania niezbędne

 

 

Wymagane dokumenty

a) obywatelstwo polskie

Oświadczenie

b) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych

Oświadczenie

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Oświadczenie

d) nieposzlakowana opinia

Oświadczenie

e) wykształcenie: wyższe magisterskie (kierunek: prawo, administracja, ekonomia,  informatyka)

Kserokopia dyplomu lub świadectwa lub oryginalne zaświadczenie o ukończeniu studiów (w przypadku obrony pracy dyplomowej do momentu wystawienia dyplomu przez uczelnię, ważność zaświadczenia 1 m-c)

f) staż pracy – co najmniej pół roku

 

Kserokopia świadectwa pracy i/lub oryginalne zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy (ważność zaświadczenia 1 m-c) 

g) prawo jazdy kat. B

Kserokopia uprawnień

 

 

 

2.

 

 

Wymagania dodatkowe

 

 

Wymagane dokumenty albo zapisy w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzające spełnienie wymagań

 

a) znajomość ustawy o samorządzie gminnym

Zapis w liście motywacyjnym lub CV potwierdzające spełnienie wymagania

b) znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego

Zapis w liście motywacyjnym lub CV potwierdzające spełnienie wymagania

c) znajomość przepisów prawa w zakresie:

 1. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
 2. ustawy o ochronie danych osobowych
 3. ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Zapis w liście motywacyjnym lub CV potwierdzające spełnienie wymagania

c) biegła obsługa komputera w zakresie aplikacji biurowych Microsoft Office, w tym narzędzi internetowych oraz umiejętność obsługi systemów prawnych

Zapis w liście motywacyjnym lub CV potwierdzające spełnienie wymagania

d) Cechy osobowe i predyspozycje:

Odpowiedzialność, dyspozycyjność, dyskrecja, obiektywizm, odporność na stres, komunikatywność, kreatywność, uprzejmość, życzliwość, łatwe dostosowywanie się do nowych warunków pracy i do nowych sytuacji, pokonywanie sytuacji kryzysowych, dbałość o pozytywny wizerunek własny i urzędu, uczciwość, wysoka kultura osobista.

Zapis w liście motywacyjnym lub CV potwierdzające spełnienie wymagania

e) Umiejętności:

Umiejętność pracy w zespole, umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność pozyskiwania informacji z różnych źródeł, w tym z Internetu, umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, a także wyciągania wniosków.

Zapis w liście motywacyjnym lub CV potwierdzające spełnienie wymagania

 

3.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. realizacja obowiązków spoczywających na Inspektorze Ochrony Danych, zgodnie
  z postanowieniami ogólnego rozporządzenia ochrony danych osobowych oraz ustawy
  o ochronie danych osobowych,
 2. wspieranie Administratora Danych Osobowych oraz pracowników Centrum Usług Wspólnych Opola oraz pracowników jednostek obsługiwanych w zakresie realizacji postanowień ogólnego rozporządzenia ochrony danych osobowych oraz ustawy o ochronie danych osobowych,
 3. sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych w CUW oraz jednostkach obsługiwanych i sporządzanie w tym zakresie sprawozdania,
 4. nadzorowanie i aktualizowanie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych, w tym m.in. Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym,
 5. kontrola zasad określonych w Polityce Bezpieczeństwa w komórkach organizacyjnych CUW oraz jednostkach obsługiwanych,
 6. koordynacja i nadzór realizacji zasad ochrony i procedur przetwarzania danych osobowych w CUW oraz w jednostkach obsługiwanych,
 7. prowadzenie, we współpracy z kierownikami komórek organizacyjnych CUW oraz dyrektorami jednostek obsługiwanych (dysponentami danych) rejestru czynności przetwarzania danych oraz rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania,
 8. prowadzenie szkoleń osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych oraz przygotowywanie niezbędnych materiałów szkoleniowych,
 9. podejmowanie działań w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych, oraz prowadzenie w tym zakresie rejestru,
 10. opiniowanie projektów dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych, przygotowywanych przez komórki organizacyjne CUW oraz jednostek obsługiwanych, w tym w szczególności umów dotyczących powierzania danych osobowych do przetwarzania w zakresie stosowania zapisów zapewniających Administratorowi Danych realizację ustawowych zadań i obowiązków,
 11. przygotowywanie i przedstawianie Administratorowi Danych propozycji zmian do obowiązujących przepisów wewnętrznych dotyczących przetwarzania i udostępniania danych osobowych,
 12. inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony informacji, w tym doskonalenia ochrony danych osobowych w CUW oraz jednostkach obsługiwanych.

 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Praca w budynku CUW oraz budynkach jednostek obsługiwanych. Centrum Usług Wspólnych znajduje się w budynku Instytutu Śląskiego przy ul. Piastowskiej 17 (parter). Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

 5. Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Usług Wspólnych w Opolu, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił 0,03%.

6.  Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:

a)  dokumenty wymienione powyżej;

b) życiorys, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.)” i podpisem;

 

 1. list motywacyjny;

 

 1. kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej (www.bip.um.opole.pl);

 

 1. dokument potwierdzający niepełnosprawność. *

 

 

 

Kompletne aplikacje należy składać w Centrum Usług Wspólnych w Opolu, ul. Piastowska 17, pokój nr 3 – sekretariat (parter) z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. ochrony danych osobowych w terminie do dnia 9 maja 2018 roku. Decyduje data faktycznego wpływu do CUW.

           

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.opole.pl ), na tablicy informacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Opolu oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Opola.

 

W związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) informuję, że administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach aplikacyjnych jest Centrum Usług Wspólnych w Opolu - z siedzibą w Opolu przy ul. Piastowskiej 17. Dane osobowe, o których mowa powyżej, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę. Dane osobowe nie będą udostępnianie innym podmiotom. Każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.         

 

* W przypadku osób niepełnosprawnych

 

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Katarzyna Lasończyk - Wąsowska

 

 

Ilość odwiedzin: 3885
Nazwa dokumentu: Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Skrócony opis: Stanowisko ds. ochrony danych osobowych
Podmiot udostępniający: Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Lasończyk-Wąsowska
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Lasończyk-Wąsowska
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Lasończyk-Wąsowska
Data wytworzenia informacji: 2018-04-25 11:07:15
Data udostępnienia informacji: 2018-04-25 11:07:15
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-25 18:26:32

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner