logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 36 organizuje nabór na wolne, urzędnicze stanowisko pracy:
Referent
w Zespole ds. Kontroli Wewnętrznej i Windykacji  w Opolu, ul. Armii Krajowej 36
w wymiarze 1,0 etatu

 

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych,

 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 4. nieposzlakowana opinia,

 5. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na w/w stanowisku,

wykształcenie co najmniej średnie lub wykształcenie wyższe o profilach umożliwiającym wykonywanie zadań na w/w stanowisku;

II. Wymagania dodatkowe:

 1. preferowane wykształcenie wyższe o kierunkach prawo, administracja, ekonomia;

 2. preferowany staż pracy w jednostce administracji publicznej,

 3. preferowane doświadczenie zawodowe z zakresu windykacji należności,

 4. dobra znajomość przepisów dot. finansów publicznych, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz aktów wykonawczych, kodeksu postępowania administracyjnego,

 5. umiejętność interpretacji przepisów prawa;

 6. umiejętność kreatywnego i analitycznego myślenia;

 7. umiejętność pracy w zespole,

 8. wysoka kultura osobista;

 9. komunikatywność, obowiązkowość, rzetelność,

 10. umiejętność obsługi komputera (Pakiet Office).

III. Główne obowiązki na w/w stanowisku:

 1. prowadzenie postępowań zmierzających do zaspokojenia wierzytelności MOPR;

 2. kontrolowanie stanu zaległości;

 3. terminowe podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych:

 • wystawianie upomnień w związku z brakiem terminowych wpłat

 • kierowanie tytułów wykonawczych wraz z ich ewidencją do właściwych organów

 • egzekucyjnych;

 1. poszukiwanie informacji o dłużniku i jego majątku;

 2. niezwłoczne zawiadamianie organu egzekucyjnego o:

 • zmianie wysokości należności pieniężnych objętych tytułem wykonawczym,

 • zdarzeniu mającym wpływ na postępowanie egzekucyjne,

 • uzyskanej informacji o zobowiązanym i jego majątku;

 1. wysyłanie zapytań o stan przebiegu postępowania egzekucyjnego;

 2. przygotowywanie i przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o powstaniu;

zaległości z tytułu ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej przez rodziców biologicznych;

 1. aktualizacja danych przekazanych do biura informacji gospodarczej;

 2. prowadzenie wymagalnych ewidencji i rejestrów;

 3. prowadzenie teczek windykacyjnych zawierających dokumenty dotyczące przebiegu

prowadzonego postępowania o przymusowe wyegzekwowanie należności wobec poszczególnych dłużników;

 1. korespondencja i obsługa informacyjna dłużników w zakresie prowadzonych spraw.

IV. Warunki pracy na w/w stanowisku:

praca w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu przy ul. Armii Krajowej 36 wejście B , parter, podjazd na osób niepełnosprawnych do budynku. Praca w wymiarze 1 etatu, wysiłek umysłowy, lekki wysiłek fizyczny- praca siedząca, praca wymagająca dobrej ostrości wzroku- obsługa komputera.

V. Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu:

Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu maju 2018 r. wynosił poniżej 6%.

VI. Klauzula informacyjna dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) informuję, iż:

 1. administratorem danych osobowych kandydata będzie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu z siedzibą w Opolu ul. Armii Krajowej 36 reprezentowany przez Dyrektora Zdzisława Markiewicza;

 2. inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu jest Pan Sylwester Klimowicz e­-mail: iod@mopr.opole.pl , tel. 77/40-05-992.;

 3. dane osobowe kandydata przetwarzane będą w celu przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko specjalista-koordynator merytoryczny oraz ewentualnego zatrudnienia na tym stanowisku, na podstawie realizacji obowiązku prawnego administratora danych w zakresie uzyskania danych na etapie rekrutacji oraz zgody kandydata;

 4. odbiorcą danych osobowych kandydata będzie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu;

 5. Administrator nie zamierza przekazywać danych kandydata innym odbiorcom, ani do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych;

 6. dane osobowe kandydata będą przechowywane przez okres 3 miesięcy liczonych od dnia zakończenia procesu naboru;

 7. kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 8. kandydat ma prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego osoby narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 9. podanie przez kandydata danych osobowych jest wymogiem ustawowym, warunkiem umownym oraz warunkiem zawarcia umowy. Kandydat jest zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niezakwalifikowanie kandydata do prowadzonego naboru;

 10. W oparciu o dane osobowe kandydata Administrator nie będzie wobec niego podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Przystąpienie do procesu naboru na stanowisko Referent oznacza zapoznanie się z klauzulą informacyjną zamieszczoną w treści niniejszego ogłoszenia.

VII. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - do pobrania przy niniejszym ogłoszeniu,

 3. dokumenty poświadczające posiadanie wymaganego wykształcenia,

 4. dokumenty poświadczające posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu itp.,

 5. ewentualnie dokumenty poświadczające posiadanie kwalifikacji dodatkowych,

 6. dokument potwierdzający niepełnosprawność- dla kandydatów chcących skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, o którym mowa w art. 13a ust.2. ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,

 7. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego(do podpisania we wzorze kwestionariusza, o którym mowa w pkt. 2),

 8. oświadczenie, że osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwa popełnione w sposób umyślny, nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym, korzysta z pełni praw publicznych (do podpisania we wzorze kwestionariusza, o którym mowa w pkt. 2),

 9. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku (do podpisania we wzorze kwestionariusza, o którym mowa w pkt. 2),

 10. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną zawartą w pkt. VI niniejszego ogłoszenia (do podpisania we wzorze kwestionariusza, o którym mowa w pkt. 2),

 11. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (do podpisania we wzorze kwestionariusza, o którym mowa w pkt. 2).

VIII. Sposób i termin składania ofert:

Dokumenty należy składać: w zamkniętej kopercie, opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją „zatrudnienie na stanowisko urzędnicze Referent ”, w sekretariacie w siedzibie MOPR w Opolu (pokój 25) lub przesłać listem na adres ośrodka: 45-071 Opole, ul. Armii krajowej 36, w terminie do dnia 13 lipca 2018r.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu.

Oferty które wpłyną po wyżej określonym terminie oraz oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

IX. Inne informacje:

Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem jest:

 • przedłożenie oryginału aktualnego zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzającego, że kandydat do pracy nie figuruje w rejestrze,

 • przedłożenie orzeczenia lekarza medycyny pracy sprawującego opiekę profilaktyczną nad Ośrodkiem o braku przeciwwskazań do pracy na przedmiotowym stanowisku pracy,

 • kandydat przystępując do naboru przyjmuje do wiadomości informacje o których mowa w pkt. VI niniejszego ogłoszenia;

 • niewykorzystane oferty będą niszczone komisyjnie po upływie 3 miesięcy od zakończenia naboru.

Wszelkie informacje dot. rekrutacji można pozyskiwać drogą telefoniczną u Kierownika Referatu Organizacyjnego i Kadr p. Justyny Raj tel. 77/40-05-953.

 

Zdzisław Markiewicz

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu

Ilość odwiedzin: 1983
Nazwa dokumentu: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W OPOLU
Skrócony opis: Urzędnicze stanowisko pracy: Referent w Zespole ds. Kontroli Wewnętrznej i Windykacji w Opolu, ul. Armii Krajowej 36 w wymiarze 1,0 etatu
Podmiot udostępniający: Justyna Raj
Osoba, która wytworzyła informację: Justyna Raj
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Raj
Osoba, która wprowadzała dane: Dariusz Dzierżak
Data wytworzenia informacji: 2018-06-13 09:52:04
Data udostępnienia informacji: 2018-06-13 09:52:04
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-13 10:04:01

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner