logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


DYREKTOR PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15

                              Im. Królowej Jadwigi w Opolu

 

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

specjalisty ds. sieci i urządzeń informatycznych

 

1. Adres jednostki:      Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15

                                                               im.  Królowej Jadwigi w Opolu

                                     45-304 OPOLE, ul. Małopolska 20

 

2. Określenie stanowiska:     specjalista ds. sieci i urządzeń informatycznych

 

3. Wymiar etatu:          0,50 etatu   (20 godzin tygodniowo ) 

 

4. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

     - obywatelstwo polskie

     - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,

     - osoba kandydująca nie może być prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko

        mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz

       samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo

       skarbowe ani za inne   przestępstwa popełnione umyślnie

     - wykształcenie wyższe  techniczne lub kierunkowe

     - doświadczenie na identycznym lub podobnym stanowisku min 3 lata ( preferowana wiedza techniczna)

     - brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym

5. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

   - wiedza specjalistyczna

   - kreatywność

   - umiejętność pracy w zespole

   - biegła obsługa komputera i innych urządzeń biurowych  

   - umiejętność prowadzenia baz danych SIO

   - znajomość programów pakietu Vulcan (  Kadry Optivum, Księgowość Optivum,

      Sekretariat Optivum, Arkusz Optivum, E-dziennik, Inwentarz Optivum), Płace Volters       Kluwer, Płatnik ZUS

   - znajomość przepisów w ramach danego stanowiska i umiejętność właściwego ich    interpretowania, w szczególności przepisów oświatowych, (Kpa, o pracownikach samorządowych)

   - nieposzlakowana opinia,

   - dobra organizacja pracy, rzetelność, umiejętność analitycznego myślenia,

      komunikatywność, zaangażowanie w pracy, uprzejmość i takt

6. Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:

 - konfiguracja i konserwacja sieci komputerowej

 - stały nadzór nad siecią komputerową

 - kontrola zasobów komputerowych pod kątem antywirusowym

 - zabezpieczenie sieci internetowej i komputerowej przed nieuprawnionym dostępem

    z zewnątrz

 - nadzór nad zawartością dysków twardych we wszystkich komputerach  w szczególności

    zainstalowanego oprogramowania

 - nadzór nad stanem technicznym poszczególnych elementów komputerów z uwzględnieniem

    spójności danych na dyskach twardych

 - nadzór i obsługa poczty elektronicznej dla wszystkich skrzynek poczty elektronicznej

 - dbałość o czystość i bez awaryjność powierzonego do konserwacji sprzętu

 - gromadzenie i przechowywanie pełnej dokumentacji sprzętu komputerowego licencji,

 - oprogramowania i instrukcji.

- zamienianie i aktualizowanie informacji w BIP oraz obsługa elektronicznej platformy Epuap

- administrowanie  dziennikiem  elektronicznym.

7. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej

c) oryginał  kwestionariusza osobowego dla osób ubiegających się o zatrudnienie,

d) kserokopie świadectw pracy

e) kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,

  1. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  2. oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku
  3. oświadczenie o niekaralności
  4. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych
  5. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku osoby niepełnosprawnej)

Dokumenty aplikacyjne: CV powinno być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

        8. Informacje o warunkach pracy na stanowisku:

Praca w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 w wymiarze 0,5 etatu na wszystkich piętrach szkoły (parter, I piętro(winda), II piętro (winda)), z przewagą wysiłku umysłowego , samodzielna.

        9. Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu sierpniu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zrozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł 0,06%. 

      10. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 Im. Królowej Jadwigi w Opolu ul. Małopolska 20, 45-301 Opole w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.10.2018 r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie z podaniem adresu zamieszkania wraz z dopiskiem „Nabór na stanowisko  –  specjalista ds. sieci i urządzeń informatycznych”.

Decyduje data faktycznego wpływu do szkoły.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77/455-28-03

Dokumenty aplikacyjne, które nie zostaną odebrane w ciągu 3 miesięcy od ogłoszenia informacji o wyniku naboru, zostaną protokolarnie zniszczone.

      11. Informacja o wyniku naboru:                                                    

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.um.opole.pl, oraz na tablicy informacyjnej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15

im. Królowej Jadwigi w Opolu

mgr Alicja Trojak    

Ilość odwiedzin: 1101
Nazwa dokumentu: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15
Skrócony opis: specjalista ds.sieci i urządzeń informatycznych
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Rodzeń
Osoba, która odpowiada za treść: Alicja Trojak
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Rodzeń
Data wytworzenia informacji: 2018-09-21 12:39:00
Data udostępnienia informacji: 2018-09-21 12:39:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-21 12:41:47

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner