logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
minus Deklaracja dostępności
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


DYREKTOR

PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR VI

im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka”  W OPOLU

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

SPECJALISTY DS. SIECI I URZĄDZEŃ INFORMATYCZNYCH

 

 

 1. Adres jednostki: 45-284 Opole, ul. Szarych Szeregów 1
 2. Określenie stanowiska: specjalista ds. sieci i urządzeń informatycznych
 3. Wymiar etatu:  niepełny wymiar czasu pracy – ¼ etatu tj. 10 godzin tygodniowo
 4. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
 • obywatelstwo polskie
 • wykształcenie  średnie
 • doświadczenie zawodowe minimum 1 rok
 • pełna zdolność do czynności prawnych  oraz korzystanie w pełni spraw publicznych
 • nieposzlakowana opinia
 • osoba kandydująca nie może być  prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe
 • brak  przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym
 1. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
 • wiedza specjalistyczna
 • kreatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w placówce oświatowej
 • umiejętność prowadzenia baz danych SIO
 • znajomość programów pakietu Vulcan (Płace, Kadry, Księgowość, Kasa, Sekretariat,  E-dziennik, Inwentarz)
 1. Zakres wykonywanych zadań:
 • konfiguracja i konserwacja sieci komputerowej
 • stały nadzór nad siecią komputerową
 • kontrola zasobów komputerowych pod kątem antywirusowym
 • zabezpieczenie sieci internetowej i komputerowej przed nieuprawnionym dostępem         z zewnątrz
 • nadzór nad zawartością dysków twardych we wszystkich komputerach                               w szczególności zainstalowanego oprogramowania
 • nadzór nad stanem technicznym poszczególnych elementów komputerów                         z uwzględnieniem spójności danych na dyskach twardych
 • nadzór i obsługa poczty elektronicznej dla wszystkich skrzynek poczty elektronicznej
 • dbałość o czystość i bez awaryjność powierzonego do konserwacji sprzętu
 • gromadzenie i przechowywanie pełnej dokumentacji sprzętu komputerowego licencji,
 • oprogramowania i instrukcji
 • administrowanie dziennika elektronicznego
 1. Wymagane dokumenty
 • list motywacyjny odręcznie podpisany
 • Życiorys - CV opatrzony klauzulą o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osób ubiegających się o zatrudnienie
 • kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie
 • kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 • kserokopię świadectw pracy
 • oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku
 • oświadczenie o niekaralności
 • oświadczeniu o korzystaniu w pełni z praw publicznych
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku osoby niepełnosprawnej).
 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca w budynku  PLO Nr VI w Opolu  III kondygnacyjnym (brak windy), w niepełnym wymiarze czasu pracy, samodzielna, z przewagą wysiłku umysłowego, wymagająca dobrego wzroku.

 1. Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W m-cu wrześniu 2018r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł 0,0 %.

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 23.10.2018r.  do godz. 1200 w Sekretariacie  Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu ul. Szarych Szeregów 1, w zamkniętej kopercie z podaniem adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalisty ds. sieci i urządzeń informatycznych” lub przesłać na adres szkoły. Decyduje data faktycznego wpływu do szkoły. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.                                                                                                       Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 77 4578489.

Dokumenty aplikacyjne, które nie zostaną odebrane w ciągu 3 miesięcy od ogłoszenia informacji o wyniku naboru, zostaną protokolarnie zniszczone.

Dyrektor

Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr VI

im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu

mgr Dariusz Domański  

 

Ilość odwiedzin: 963
Nazwa dokumentu: Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
Skrócony opis: specjalista ds.sieci i urządzeń informatycznych
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Maćków
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Domański
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Maćków
Data wytworzenia informacji: 2018-10-10 11:27:54
Data udostępnienia informacji: 2018-10-10 11:27:54
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-10 11:33:40

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner