logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
minus Deklaracja dostępności
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


DYREKTOR

MIEJSKIEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W OPOLU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Główny specjalista

ds. wdrożenia reformy oświaty i współpracy z gminami Aglomeracji Opolskiej

 

Nazwa i adres jednostki:

 

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu

ul. Powstańców Śląskich 19

45-086 Opole

tel. 77 402 45 10

www.modn.opole.pl

sekretarz@modn.opole.pl

 

 1. Wymiar etatu  i warunki pracy:

 

 1. Wymiar etatu – 1 etat  
 2. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: Stanowisko pracy znajduje się
  w pomieszczeniu biurowym usytuowanym w komórce organizacyjnej, znajdującej się na I piętrze budynku. Wejście główne posiada stopnie. Budynek nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy wyposażone  w biurko, krzesło, szafę aktową. Praca przy monitorze ekranowym.
 3. W miesiącu październiku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi 0%.

 

 1. Odpowiedzialność i zakres wykonywanych zadań na ww. stanowisku:

 

Główny specjalista ds. wdrożenia reformy oświaty i współpracy z gminami Aglomeracji Opolskiej

odpowiedzialny będzie za:

 

 1. Współpraca z gminami Aglomeracji Opolskiej w zakresie budowania zespołowej współpracy gmin poprzez prowadzenie wspólnych przedsięwzięć i pozyskiwanie nowych gmin do współpracy z Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Opolu.
 2. Współpracą z nauczycielami i dyrektorami szkół w sprawie rozwiązania problemów związanych
  z organizacją pracy w szkołach podstawowych powiększonych o siódme i ósme klasy, rotacją wielu nauczycieli pracujących w kilku szkołach oraz brakiem nauczycieli specjalistów.
 3. Realizowanie zadań wynikających z polityki oświatowej Miasta Opola.

 

 1. Wymagania niezbędne: 
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi

gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

 1. znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków,
 2. wykształcenie wyższe z udokumentowanym doświadczeniem zawodowym umożliwiającym wykonywanie zadań na ww. stanowisku,
 3. minimum 10-letni staż pracy w zarządzaniu oświatą,
 4. doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z osobami dorosłymi (np. uczelnie wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli)
 5. znajomość systemu szkolnictwa, zmieniającego się prawa oświatowego oraz zasad

funkcjonowania instytucji oświatowych,

 1. doświadczenie w zakresie współpracy z przedstawicielami regionalnych i ogólnopolskich firm,
 2. współpraca z uczelniami wyższymi, firmami regionalnymi i ogólnopolskimi,
 3. znajomość systemów informatycznych (środowisko Windows, WORD i EXCEL),
 4. brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania ww. stanowiska.

 

 1. Wymagania  dodatkowe

 

 1. umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
 2. sumienność, dokładność, odpowiedzialność,
 3. umiejętności pracy w zespole,
 4. umiejętności rozwiązywania problemów,
 5. umiejętności obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 6. dyspozycyjność w sytuacjach koniecznych.

 

Szczegółowy zakres czynności określony zostanie przez pracodawcę po nawiązaniu stosunku pracy.

 

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia

 

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys zawodowy,
 3. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (do pobrania na stronie ogłoszeń BIP Urzędu Miasta Opola i strony internetowej MODN w Opolu,
 4. dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności,
 5. dokumenty potwierdzające staż pracy,
 6. oświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska pracy,
 7. oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu,przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. podpisane oświadczenie o treści - Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 

       VII. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 

 1. Termin: do dnia 22.11.2018 r.
 2. Sposób: wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem
  i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem: Nabór na stanowisko Główny specjalista ds. wdrożenia reformy oświaty i współpracy z gminami Aglomeracji Opolskiej Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Opolu.
 3. Miejsce: wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka
  Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, ul. Powstańców Śląskich 19, 45-086 Opole  lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu przesyłki do sekretariatu Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu.

 

       VIII.  Inne informacje

 

 1. Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.
 2. Zgodnie z Ustawą z dnia 7 października 1999 o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224,
  z późn. zm.) wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w języku polskim.
 3. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru,
  a o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 4. Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.
 5. Dokumenty wybranego kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną dołączone do akt osobowych.
 6. Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu www.modn.opole.pl oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka oraz na stronie BIP Urzędu Miasta Opola.  
 7. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych
  w terminie 2 tygodni od ogłoszenia wyników naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.
 8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 77 402 45 10.

 

Ilość odwiedzin: 1066
Nazwa dokumentu: Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
Skrócony opis: Główny specjalista ds.wdrożenia reformy oświaty i współpracy z gminami Aglomeracji Opolskiej
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Maćków
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Szeląg
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Maćków
Data wytworzenia informacji: 2018-11-07 14:50:10
Data udostępnienia informacji: 2018-11-07 14:50:10
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-07 14:56:46

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner