logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


         

 

 

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH

 IM.STANISŁAWA STASZICA  W OPOLU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

 

  1. Adres jednostki : Zespół Szkół Zawodowych im. St. Staszica, ul Struga 16, 45-073 Opole
  2. Określenie stanowiska : referent ds. sekretariatu, Wymiar etatu : 1 etatu (40h)
  3. Wymagania niezbędne:
 1.  Obywatelstwo polskie.
 2. Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku tj. wykształcenie średnie lub wyższe.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

 4.      Wymagania dodatkowe:

 1. Biegła obsługa komputera oraz znajomość Word, Excel.
 2. Znajomość obsługi oraz umiejętności pracy w programie Vulcan sekretariat
 3. Dobra organizacja pracy, systematyczność, staranność, rzetelność, samodzielność, zdolność analitycznego myślenia.
 4. Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

   5 .       Zakres wykonywanych zadań na stanowisku będzie obejmował m.in:

a) odbieranie korespondencji pocztowej oraz korespondencji z urzędu miasta i kuratorium oświaty,

b) prowadzenie dziennika korespondencji przychodzącej i wychodzącej,

c) wydawanie legitymacji szkolnych,

d) przygotowanie dokumentacji dla uczniów uczestniczących w kursach zawodowych poza szkołą,

e) prowadzenie księgi ewidencji uczniów,

f) prowadzenie księgi ewidencji absolwentów,

g) prowadzenie ewidencji wydanych zaświadczeń o kontynuowaniu nauki przez uczniów,

h) przygotowywanie korespondencji do wysyłki oraz ewidencja znaczków pocztowych,

i) prowadzenie ewidencji delegacji służbowych,

j) przygotowywanie do podpisu dyrektora decyzji o zwolnieniu z zajęć,

k) sporządzanie umów dla uczniów technikum o praktyczna naukę zawodu,

l)pomoc przy organizacji egzaminów klasyfikacyjnych,

m) zgłaszanie wypadków uczniów do urzędu miasta.

  1. Informacje o warunkach pracy na stanowisku:

Praca w budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława  Staszica w Opolu w pełnym wymiarze czasu pracy, na parterze budynku z przewagą wysiłku umysłowego, samodzielna, siedząca,  wymagająca  dobrego wzroku (praca przy komputerze).

 

  1. Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu

Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,  w miesiącu listopadzie 2018. wynosił 1,35 %.

 

 1. Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:
  1. list motywacyjny,
  2. Życiorys/CV uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej oraz wymagań ujętych w pkt. 3 i 4 dot. niniejszego naboru, opatrzony klauzulą o treści: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Opolu w Opolu, w celu wzięcia udziału w ogłoszonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Zostałem (łam) poinformowany (a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: dyrektor@staszic.opole.pl. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem”  i podpisem.

  1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  2. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
  3. kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy,
  4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
  5. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
  6. oświadczenie o braku skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
  7. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
  8. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz stażu pracy, jeżeli są niezbędne do potwierdzenia wymaganych kwalifikacji,
  9. dokument potwierdzający niepełnosprawność (w przypadku osób niepełnosprawnych).

Kompletne aplikacje należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Opolu w terminie do dnia  26.11.2018r.  do godz. 15.00  w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: Nabór na stanowisko urzędnicze – referent ds. sekretariatu”. Dokumenty, które wpłyną do szkoły po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Decyduje data faktycznego wpływu do Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica Opolu. Aplikacje, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 77/ 4536651;

Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.um.opole.pl) oraz na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Opolu.

 

                                                                                                                             Dyrektor

Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszic w  Opolu

                    mgr Krystyna Czollek

Ilość odwiedzin: 1479
Nazwa dokumentu: Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
Skrócony opis: referent ds. sekretariatu
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Maćków
Osoba, która odpowiada za treść: Krystyna Czollek
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Maćków
Data wytworzenia informacji: 2018-11-15 09:24:34
Data udostępnienia informacji: 2018-11-15 09:24:34
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-15 09:27:14

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner