logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


DYREKTOR 

MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA SPORTOWEGO W OPOLU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Samodzielny referent ds. płac i księgowości

w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Opolu ul. Katowicka 14

 1. Adres jednostki:

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Ul. Katowicka 14, 45-061 Opole

 1. Określenie stanowiska:

§         nazwa stanowiska: samodzielny referent ds. płac i księgowości

§         wymiar czasu pracy: 0,75 etatu,  tj. 30 godz. tygodniowo

 1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

§         obywatelstwo polskie;

§          pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

§          brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu   za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia       publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

§        wykształcenie średnie i czteroletnie doświadczenie zawodowe lub wykształcenie wyższe i dwuletnie doświadczenie zawodowe;

§       nieposzlakowana opinia;

§    dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww stanowisku;

 1. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

§  doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych.

§  preferowane wykształcenie ekonomiczne.

§   znajomość przepisów prawa w zakresie rachunkowości jednostek sektora finansów     publicznych.

§   umiejętność biegłej obsługi komputera i programów biurowych (Microsoft Office: MS Word,  MS Excel, poczta e-mail, wykorzystanie Internetu), mile widziana znajomość programu do obsługi bankowości elektronicznej oraz programów dla jednostek budżetowych firmy ProgMan

§  predyspozycje: samodzielność, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy własnej,  systematyczność, rzetelność, komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia, zdyscyplinowanie, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

§  sporządzanie list płac pracowników , sporządzanie list płac dla umów zleceń,

§  sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej ZUS,

§  sporządzanie dokumentów rozliczeniowych dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych,

§  sporządzanie sprawozdań finansowych z zakresu wynagrodzeń z zachowaniem obowiązujących terminów,

§  sporządzanie zaświadczeń dla pracowników i do ZUS,

§  sporządzanie sprawozdań GUS,

§  sporządzanie przelewów związanych z dokonaniem naliczonych wypłat,

§  przygotowanie dokumentów płacowych do archiwum,

§  analityczne prowadzenie kart dotyczących udzielania i spłaty pożyczek mieszkaniowych,

§  rozliczanie inwentaryzacji,

§  sporządzanie i przekazywanie w programie bankowym dyspozycji finansowych ( zapłata za  

    faktury),  

§ ewidencja rejestru sprzedaży i zakupu VAT dla faktur,

§ sporządzanie deklaracji dla podatku od towarów i usług  w obowiązujących terminach,

§  pomoc w sprawozdawczości finansowej.

 1. Warunki pracy na stanowisku:

Praca  administracyjno – biurowa w niepełnym wymiarze czasu pracy, zadania realizowane głównie w siedzibie Ośrodka. Występują bariery architektoniczne utrudniające dostęp do pomieszczeń biurowych i sanitarnych dla osób niepełnosprawnych (brak podjazdów i wind, poruszanie się po budynku oraz korytarzach ). Praca z przewagą wysiłku umysłowego, praca przy komputerze-wymagająca dobrego wzroku.

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Informuje się kandydatów, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Opolu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu październiku

2018r. wyniósł  2,0000 %.

 

 1. Wymagane dokumenty:

§         list motywacyjny;

§        życiorys – curriculum vitae (CV) wraz z podpisaną klauzulą : „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Opolu w celu wzięcia udziału w ogłoszonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze. Zostałem (łam) poinformowany (a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: media@mos.opole.pl . Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem”

§         oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( można pobrać w sekretariacie MOS lub ze stron internetowych );

§         kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie ;

§        oświadczenie o nieposzlakowanej opinii ;

§    oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

§        oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

§        oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

§        oświadczenie kandydata o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych pozwalających na zatrudnienie na w/w   stanowisku;

§        kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych;

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego  w Opolu ul. Katowicka 14   w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem: „Nabór kandydatów na stanowisko urzędniczesamodzielny referent ds. płac i księgowości”.

Dokumenty aplikacyjne można składać w terminie do dnia 14 grudnia 2018r.
do godz. 15.00.

Dopuszcza się możliwość przesłania dokumentów drogą pocztową.
O zachowaniu terminu decyduje data faktycznego wpływu do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego  w Opolu. Dokumenty niekompletne oraz dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

Kandydatów, którzy zostali dopuszczeni do drugiego etapu naboru zawiadamia się telefonicznie o terminie i miejscu posiedzenia Komisji.

 

 1. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.um.opole.pl) oraz na tablicy informacyjnej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Opolu.

 

 1. Dokumenty kandydatów, którzy nie uzyskają akceptacji komisji będą przechowywane

w kancelarii Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Opolu przez okres 3 miesięcy od momentu upowszechnienia informacji o wynikach naboru, po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.

 

 

                        Dyrektor
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Opolu

                        Roman Firlus

 

Ilość odwiedzin: 1115
Nazwa dokumentu: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
Skrócony opis: samodzielny referent ds.płac i księgowości
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Maćków
Osoba, która odpowiada za treść: Roman Firlus
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Maćków
Data wytworzenia informacji: 2018-11-27 09:15:42
Data udostępnienia informacji: 2018-11-27 09:15:42
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-27 09:33:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner