logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
minus Deklaracja dostępności
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
minus Planowanie Przestrzenne
   minus Aktualności
   plus Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
   minus Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
      plus Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
      minus Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IV" w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Podmiejskiej w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy bolkowskiej w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie WDPS I (Wschodnia Dzielnica Przemysłowo-Składowa) w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego węzła obwodnicy Wschodniej w rejonie Maliny w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Przeskok w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów górniczego Groszowice - Południe w Opolu wraz z terenami przyległymi
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bierkowice - Wschód w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VI" w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VII - Piast" w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Groszowice" w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin II w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej - Józefa Kokota w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ozimskiej i Zielonogórskiej w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice V" w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VI" w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie szpitala przy Alei Wincentego Witosa w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów I" w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Żerkowice I" w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chabry I" w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Partyzanckiej i Wrocławskiej w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Marka z Jemielnicy w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malina I" w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Malina II" w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVf" w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Arki Bożka w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Ia" w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIc-Piast"" w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Złotej w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Bierkowice północ I" w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Bierkowice północ II" w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wrzoski II” w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski III" w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie I" w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Okrąglak I" w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "ulica Budowlanych I" w Opolu
   plus Ochrona krajobrazu
   minus Lokalne standardy urbanistyczne
   minus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 C124 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Marka z Jemielnicy w Opolu

 Powierzchnia planu: 14 ha

Lp.

Procedura sporządzania MPZP

Terminy

I.

Uchwała nr XV/255/19 Rady Miasta Opola z dnia 29 sierpnia 2019 r. Opola w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Marka z Jemielnicy w Opolu 

 

29 sierpnia 2019 r.

II.

Ogłoszenie, obwieszczenie i zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp

3 października 2019 r.

Składanie wniosków do mpzp

do 25 października 2019 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia wniesionych wniosków do mpzp

21 września 2020 r.

III.

Opiniowanie i uzgadnianie projektu mpzp

od lipca 2020 r.

 IV.

Ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu

15 września 2020 r.

Wyłożenie odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych.  Mając powyższe na uwadze apeluję o poszanowanie wszelkich ograniczeń wynikających z tego faktu

Wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu

Projekt uchwały mpzp
Załącznik nr 1 - projekt rysunku planu
Załącznik nr 2 - wykaz zabytków
Uzasadnienie do projektu uchwały

Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. 1zał. 2)
Dane przestrzenne: zgeoreferowany plik TIF

od 22 września 2020 r. do 13 października 2020 r.

Dyskusja publiczna

W związku ze stanem epidemii proszę, aby do dnia 2 października 2020 r. osoby chętne do wzięcia udziału w dyskusji publicznej zgłosiły się pod nr telefonu 77 4511926 lub drogą elektroniczną na adres bu@um.opole.pl.

6 października 2020 r.,
Rynek-Ratusz,
godz. 15:00
sala 312

Przyjmowanie uwag do projektu mpzp

27 października 2020 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu mpzp

17 listopada 2020 r.

V.

Uchwała nr XXXIV/707/20 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Marka z Jemielnicy w Opolu

Uchwała mpzp
Załącznik nr 1 - projekt rysunku planu
Załącznik nr 2 - wykaz zabytków

Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. 1zał. 2)
Dane przestrzenne: zgeoreferowany plik TIF
                                legenda

29 grudnia 2020 r.

Ogłoszenie mpzp w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, poz. 133

13 stycznia 2021 r.

Ilość odwiedzin: 1256
Nazwa dokumentu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Marka z Jemielnicy w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Emilia Twardowska
Osoba, która odpowiada za treść: Emilia Twardowska
Osoba, która wprowadzała dane: Weronika Bartyla
Data wytworzenia informacji: 2019-08-30 13:45:00
Data udostępnienia informacji: 2019-08-30 13:45:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-15 07:58:35

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner