logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   minus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   plus2021
   plus2022
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Obwieszczenia: 2012 > listopad

Proszę wybrać obwieszczenie:

» 2012-11-02, upubliczn II-WNIOSEK (wraz z raportem) o wydanie dec o środowisk uwarunk dla przedsięwz. Budowa infrastruktury umożliwiającej wykorzystanie paliw alternatywnych na bazie odpadów innych niż niebe

» 2012-11-08, Inf. o wszczęciu postępo. wodnoprawnego na odprowadzanie do zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych z myjni samochodowej w Opolu, ul. Obrońców Stalingradu

» 2012-11-09, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VI" w Opolu

» 2012-11-09, Inf. o wszczęciu postępo. wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z zakładu Opolferm

» 2012-11-13, Obwieszczenie nr UAB.6733.35.2012.DW - wniosek o ULICP dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul.Hallera

» 2012-11-14, Zawiadomienie STRON postępowania o wniesieniu zażalenia, przekazaniu do SKO i zawieszeniu postępowania; dot. przedsięwz pn Punkt skupu złomu przy ul.Ozimskiej w Opolu; wniosk FERRYT Sp. z o.o

» 2012-11-16, upubliczn przystąpienie do OOŚ-WNIOSEK (+raport) o wydanie dec o środowisk uwarunk dla przedsięwz.Budowa hali produkcyjnej z wiatą, zapleczem oraz infrastrukt towarzysz; ul.Wschodnia w Opolu

» 2012-11-20, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego dla zadania pn.: "Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 1401 O na odcinku Zdzieszowice - Leśnica"

» 2012-11-27, Zawiadomienie stron post. o opiniach PPIS i RDOŚ, braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływ. na środow., zakończ. postepow. dla przed. pn.: "Rewitalizacja cmentarza komunalnego Opole-Półwi

» 2012-11-28, Obwieszczenie nr UAB.6733.35.2012.DW - decyzja o ULICP dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul.Hallera

» 2012-11-30, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego plac M. Kopernika - ulica Studzienna w Opolu

» 2012-11-30, Zawiadomienie STRON postępow o opinii RDOŚ, postanow brak OOŚ, zakończ postępow; dot. przedsięwzięcia pn Kontynuacja eksploatacji kruszywa metodą odkrywk na dz. nr 46, 58, 120 w Opolu Malinie

corner   corner