logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   minus2019
   plus2020
   plus2021
   plus2022
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Obwieszczenia: 2019 > styczeń

Proszę wybrać obwieszczenie:

» 2019-01-02, Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z materiałami w sprawie wydania decyzji WZ dla przebudowy i rozbudowy budynku leczniczo-rehabilitacyjnego, ul. Szymanowskiego w Opolu

» 2019-01-02, Obwieszczenie nr UAB.6733.61.2018.DW decyzja o ULICP dla budowy sieci gazowej śr/c do 0,5 MPa dla potrzeb zasilania budynku magazynowo- handlowego przy ul. Zielonogórskiej 6a w Opolu

» 2019-01-02, OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA o przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew na terenie nieruchomości przy ul. Kazimierza Pużaka 24A i ul. Hubala 16D, 5A (dz nr 1316, k.m. 21, obręb

» 2019-01-02, OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA o przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew na terenie nieruchomości przy ul. Luboszyckiej 10-10D,12-12C (dz. nr 172, k.m. 20, obręb Opole)

» 2019-01-02, OBWIESZCZENIE PMO o przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew na terenie nieruchomości przy Pl. Teatralnym 1-2,6-7 (dz. nr 22/11, k.m. 48, obręb Opole)

» 2019-01-03, Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa przy ul.Fabrycznej 24

» 2019-01-03, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewarosnącego na nieruchomości przy ul. Licealnej 7 w Opolu

» 2019-01-03, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości przy ul. Piotrkowskiej 1 w Opolu

» 2019-01-03, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewarosnącego na nieruchomości przy ul. Rodziewiczówny 3-11 i ul. Fabrycznej 2-14 B w Opolu

» 2019-01-03, Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie umorzenia opłaty za usuniecie drzewa, ktorej termin uiszczenia został odroczony

» 2019-01-04, Obwieszczenie PMO o planowanych terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych w sezonie 2018/2019 przez Koło Łowieckie nr 10 Szarak w Opolu

» 2019-01-04, Obwieszczenie PMO o planowanych terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych w sezonie 2018/2019 przez Koło Łowieckie nr 3 Lis w Opolu

» 2019-01-07, Obwieszczenie PMO w sprawie wydania dec. ULICP dla inwestycji: budowa sieci gazowej śr/c do 0,5 MPa na terenie dz. nr 341/12, k.m.6, obręb Zakrzów, ul. Budowlanych w Opolu.

» 2019-01-08, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Chabrów 145-197 i przeprowadzeniu oględzin drzew

» 2019-01-08, Obwieszczenie dot. wszczęcia post. w spr. wydania dec. o ULICP dla inwestycji: budowa sieci gazu śr/c 63 PE do 0,5 MPa na terenie części dz. nr 431 k.m. - obręb Wróblin, ul. Domowa w Opolu

» 2019-01-08, Obwieszczenie o wydaniu postanowienia do dec. ULICP nr UAB.6733.35.2018.SJ z dnia 13.09.2018r. dla inwestycji: budowa kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV, budowa słupowej stacji transformato

» 2019-01-08, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew przy ul.Chabrów 10-50 i ul. Chabrów 33-63.

» 2019-01-09, Obwieszczenie o wszczęciu postęp. dla inwestycji: przebudowa sieci gazu n/c, na cz. dz. nr 140, 141, 8/3, 8/7, 12/1, 12/11, 12/12, 12/7, k.m. 23, obr. Gosławice oraz na cz. dz. nr 64/2, k.m. 17, obr.

» 2019-01-10, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwosci zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie usunięcia drzew z terenu przy ul. Kośnego 31-47 i ul. Katowickiej 84-85

» 2019-01-11, UPUBLICZN_wydana DECYZJA dla przedsięwz pn. Zmiana bydynku biur-warsztat-magazyn na budynek produkcyjny wraz z kabiną lakierniczą, lokaliz na terenie zakładu MovieBird ul.Traugutta 5 Opole

» 2019-01-14, Obw. o wydaniu dec. ULICP dla inwestycji: obiekty infr. tech. - przebudowa napowietrznej linii 110kV na przedpolu SE Dobrzeń oraz zabudowy zabezpieczeń w SE Dobrzeń i GPZ-tach na terenie oddz. w Opolu

» 2019-01-14, Obwieszczenie o wydaniu Decyzji ULICP nr UAB.6730.63.2018.PL dla inwestycji: budowa sieci gazu śr/c do 0,5 MPa w rejonie ul. Ciołkowskiego w Opolu

» 2019-01-15, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na usunięcie 5 drzew przy ul. Kieleckiej 8-10 i przeprowadzeniu oględzin drzew

» 2019-01-15, Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa na terenie przy Pl.Teatralnym 8-9, pod warunkiem nasadzenia zastępczego

» 2019-01-18, Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie drzewa, rosnącego na działce nr 6/22, k.m. 55, obręb Opole, położonej w Opolu przy ul. Telesfora

» 2019-01-21, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji ULICP dla inwestycji: budowa sieci gazu na terenie części działek nr 493/300 i 610/184, k.m.5, obręb Chmielowice, ul. Sienna w Opolu

» 2019-01-22, WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

» 2019-01-23, wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zakładu produkcyjno-usługowego Brökelmann Polska Sp. z o.o.

» 2019-01-23, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś I" w Opolu

» 2019-01-23, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu

» 2019-01-24, Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULICP dla inwestycji: rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie dz. nr 711/152 km. 4 obręb Wrzoski

» 2019-01-24, Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wszczęciu postępowania oraz o zawarciu porozumienia z Prezydentem Miasta Opola w związku z prowadzeniem postępowania administracyjnego

» 2019-01-24, Obwieszczenie PMO o wydaniu postanowienia dot. inwestycji:budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego na terenie dz. nr 1178/43 k.m.4 obręb Sławice, ul.Nadodrzańska w Opolu

» 2019-01-24, Obwieszczenie o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie usunięcia drzew z terenu przy ul. Wiejskiej 169B, 171ABCD

» 2019-01-25, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji: przebudowa i rozbudowa budynku leczniczo-rehabilitacyjnego, ul. Szymanowskiego 1 w Opolu

» 2019-01-25, Obwieszenie o wydanej dec. ULICP dla inwestycji: budowa sieci gazu śr/c 63 PE do 0,5 MPa na terenie cz. dz. nr 431 k.m. - obręb Wróblin, ul. Domowa w Opolu

» 2019-01-28, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVe" w Opolu

» 2019-01-28, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Północna II" w Opolu

» 2019-01-28, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chabry I" w Opolu

» 2019-01-28, Obwieszenie dot. wszczęcia postępowania w spr. wydania dec. ULICP dla inwestycji: budowa sieci gazu śr/c do 0,5 MPa na terenie działkek nr 749/92, 752/49 ul. Dobrzeńska w Opolu

» 2019-01-29, Obwieszczenie o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie usunięcia drzew z terenu przy ul. Grota Roweckiego 12A

» 2019-01-29, Obwieszczenie nr UAB.6733.4.2019.DW wniosek o ULICP dla budowy sieci gazowej śr/c przy ul.Cynamonowej w Opolu

» 2019-01-30, Obwieszczenie UAB.6740.1045.2018.WK PMO o wydaniu decyzji o ZRID dla inwestycji:budowie drogi publicznej gminnej (bez numeru) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 459 (ul. Opolska) - od km 0+000,00 d

» 2019-01-31, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na usunięcie 2 drzew przy ul. Tarzańskiej 26-64 i Luboszyckiej 10-10D i 12-12C i przeprowadzeniu oględzin drzew

» 2019-01-31, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na usunięcie 14 drzew przy ul. Wilsona 26-82 i przeprowadzeniu oględzin drzew

» 2019-01-31, Obwieszczenie o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie usunięcia drzew z terenu przy ul. Piotrkowskiej 15 ABCDEF

corner   corner