logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   minus2019
   plus2020
   plus2021
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Obwieszczenia: 2019 > styczeń > 2019-01-11
UPUBLICZN_wydana DECYZJA dla przedsięwz pn. Zmiana bydynku biur-warsztat-magazyn na budynek produkcyjny wraz z kabiną lakierniczą, lokaliz na terenie zakładu MovieBird ul.Traugutta 5 Opole

OŚR.6220.25.2018.BS

ZAWIADOMIENIE

Działając zgodnie z art.38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [t.j. Dz.U. 2018r. poz.1405],

Prezydent Miasta Opola

podaje do publicznej wiadomości

informację, że w dniu 07 stycznia 2019r., po uzyskaniu wymaganych prawem opinii i uzgodnienia organów współuczestniczących
w postępowaniu oraz po przeprowadzeniu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu,  wydana została decyzja nr OŚR.6220.25.2018.BS z dnia 07.01.2019r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
pn. Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowo-warsztatowo-magazynowego na budynek produkcyjny wraz z montażem kabiny lakierniczej, na terenie zakładu MovieBird International Sp. z o.o. w Opolu, usytuowanego przy ul. Traugutta 5 w Opolu.

 

Przedmiotowe postępowanie administracyjne prowadzone było na wniosek spółki MovieBird International Sp. z o.o. z siedzibą
w Opolu przy ul. Traugutta 5.

Lokalizacja przedsięwzięcia – działki ewid. nr 1/3 i 1/10, k.m.20, obręb Groszowice.

Lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia objęta jest granicami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Groszowice I” w Opolu, uchwalonego uchwałą Rady Miasta Opola nr XV/266/15 z dnia 24 września 2015r. i zgodna jest z jego zapisami. Teren obejmujący miejsce lokalizacji przedsięwzięcia oznaczony jest na rysunku planu symbolem 1P/U – obiekty produkcyjne, składy i magazyny; usługi z zakresu […].

Ponadto informuje się, że z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu oraz postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, opiniującymi bądź uzgadniającymi środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji, można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Referacie Pozwoleń i Uwarunkowań Środowiskowych, ul. Krawiecka 13, II p. pok.5, w godzinach pracy urzędu, tj.:

poniedziałek – środa               7:30 - 15:30

czwartek                                 7:30 - 17:00

piątek                                      7:30 - 14:00

Ilość odwiedzin: 294
Podmiot udostępniający: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM OPOLA
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Śliwińska
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Śliwińska
Osoba, która wprowadzała dane: Beata Śliwińska
Data wytworzenia informacji: 2019-01-09 10:12:00
Data udostępnienia informacji: 2019-01-11 10:12:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-11 11:08:53

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner