logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2004
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   minus2020
   plus2021
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Obwieszczenia: 2020 > październik

Proszę wybrać obwieszczenie:

» 2020-10-01, obwieszczenie o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6733.32.2020.AD dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej, wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wrocławskiej

» 2020-10-02, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Przedmieście Odrzańskie I" w Opolu

» 2020-10-02, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej - Józefa Kokota w Opolu

» 2020-10-02, Obwieszczenie PMO o zebraniu materiałów niezbędnych do wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji: zmiana sposobu użytkowania strychu na pomieszczenia mieszkalne z dobudową facjatek dachowych

» 2020-10-02, Obwieszczenie o wydaniu decyzji ULICP nr UAB.6733.38.2020.JK dla inwestycji: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w rejonie ul.  Aleja Ks. J. Kentenicha w Opolu

» 2020-10-06, Obwieszczenie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji ULINCP dla inwestycji: Budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV do zasilania 8 domów jednorodzinnych na terenie dz. nr 755/114, 756/

» 2020-10-06, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski III" w Opolu

» 2020-10-06, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski II" w Opolu

» 2020-10-07, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji w/s usunięcia drzew przy ul. Kosnego 66-68

» 2020-10-07, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji w/s usunięcia drzewa przy ul. Fieldorfa 4b

» 2020-10-07, Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania ULICP dla inwestycji: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia przy ulicy Laurowej - Krapkowickiej w Opolu.

» 2020-10-07, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji ULICP dla inwestycji: budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej sn oraz stacji transformatorowej MRw obręb Chmielowice w rejonie ulicy Róży Wiatrów w Opolu

» 2020-10-07, Zawiad. stron postepow. o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwz. na środow._przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń magazynowo-warsztatowych na pomieszcze

» 2020-10-09, Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydanej decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

» 2020-10-09, obwieszczenie nr UAB.6740.755.2020.UW zezwalająca na realizację inwestycji drgowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej ul. Krapkowickiej

» 2020-10-12, Obwieszczenie SKO w Opolu o stwierdzeniu nieważności decyzji Prezydenta Miasta Opola nr UAB.6733.42.2018.AW

» 2020-10-13, OBWIESZCZENIE PMO o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości przy ul. Wiejskiej 169 B i 171 A-D

» 2020-10-13, Zawiadomienie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

» 2020-10-13, Obwieszczenie PMO o wydaniu postanowienia o sprostowaniu i uzupełnieniu w decyzji nr UAB.6733.37.2019.AW

» 2020-10-14, Zawiadomienie STRON postępowania_wszczęcie +opinie RDOŚ,PPIS,WP+termin; wydanie DŚ dla przedsięwzięcia pn Budowa drogi publicznej gminnej ul. Róży Wiatrów w Opolu

» 2020-10-15, OBWIESZCZENIE PMO o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu

» 2020-10-15, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu przy ul. Grota Roweckiego 8 w Opolu

» 2020-10-15, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa przy ul. Chabrów 101-141

» 2020-10-16, Obwieszczenie o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie usunięcia drzewa z terenu przy pl. Teatralnym 8-9

» 2020-10-20, OBWIESZCZENIE PMO o planowanych terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych w sezonie 2020/2021 przez Koło Łowieckie nr 3 ‘’Lis’’ w Opolu

» 2020-10-20, Zawiad. stron postęp. o wszczęciu oraz wystąpieniu do organów opiniujących_przedsięwzięcie pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (SPV SILESIA) o łącznej mocy do 5 MW włącznie (w tym także etapowo),

» 2020-10-20, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ULICP nr UAB.6733.43.2020.PL dla inwestycji: Budowa sieci gazu śr/c do 0,5 MPa w rejonie ul.  Krzanowickiej w Opolu

» 2020-10-20, Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Opolu

» 2020-10-22, Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie zezwolenia i odmowy udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Wilsona 26-82 w Opolu

» 2020-10-22, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie działki nr 247/9 k.m.6 obręb Kolonia Gosławicka przy ulicy Gajowej w Opolu dla inwestycji:

» 2020-10-26, Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola wsprawie wydania w dniu 26.10.2020r decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr UAB.6733.42.KB

» 2020-10-27, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. śliwa ałycza przy ul. Rodziewiczówny 3-11, Fabrycznej 2-14B ( dz.nr 144/3 am 54 oręb Opole) oraz terminie przepr

» 2020-10-27, Obwieszczenie PMO o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji: przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychu na pomieszczenia mieszkalne, ul. Ligonia w Opolu.

» 2020-10-30, Zawiadomienie STRON postępowania_wszczęcie+opinie RDOŚ,PPIS,WP,MWO+termin; wydanie DŚ dla przedsięwzięcia pn Wanna trawiąca i 2 zbiorn magaz w istn zakładzie FAM ul.Odrzańska 20 Opole

corner   corner