logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
minus Jednostki podległe
   plus Szkoły ponadpodstawowe
   minus Szkoły podstawowe
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33
   plus Przedszkola
   plus Żłobki
   plus Placówki oświatowe
   minus Ogród Zoologiczny
   minus Galeria Sztuki Współczesnej
   minus Estrada Opolska
   minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
   minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
   minus Straż Miejska
   minus Muzeum Polskiej Piosenki
   minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
   minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu
   plus Zakłady Opieki Zdrowotnej
   minus Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
   minus Miejski Zarząd Dróg
   minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
   minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
   minus Powiatowy Urząd Pracy
   minus Miejski Ośrodek Kultury
   minus Miejska Biblioteka Publiczna
   minus Środowiskowy Dom Samopomocy "Magnolia"
   minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
   minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
   minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
   plus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


URZĄD MIASTA OPOLA > Jednostki podległe > Szkoły podstawowe

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3
im. Jana III Sobieksiego
w Opolu

 

Szkoła będzie funkcjonować do 31 08.2004 r.

Uchwałą nr XXXI/291/96 z dnia 19 września 1996 r. Rada Miasta Opola nadała akt założycielski Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Opolu, ul. Lelewela 9, która prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej.

Zapewnia wszystkim uczniom możliwość korzystania z :

 • biblioteki, czytelni,

 • stołówki

 • gabinetów szkolnej służby zdrowia

 • gabinetu pedagoga

 • dużej i małej sali gimnastycznej

 • klas o poszerzonym programie sportowym

 • sali komputerowej

 • świetlicy


Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły, opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku.

Publiczna Szkota Podstawowa Nr 3 jest szkołą wygasającą. W roku szkolnym 2002/2003 liczy 6 oddziałów do których uczęszcza 133 uczniów. Szkota prowadzi bibliotekę wraz z czytelnią, która jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb nauczania i rozwoju zainteresowań uczniów oraz doskonalenia warsztatu nauczania.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 zatrudnia 22 nauczycieli, l osobę administracji. Szkota realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego, a w szczególności zapewnia uczniom:

 • poznanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia,

 • traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,

 • znalezienie w szkole środowiska wychowawczego sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi,

 • rozwijanie sprawności umysłowych oraz swoich zainteresowań,

 • poczucie tożsamości narodowej, etnicznej i językowej,

 • kształtowanie kulturowych i zdrowotnych wzorców zachowań, rozwijanie sprawności fizycznej, wdrażanie do zasad higieny i bezpieczeństwa

 • - organizację działalności innowacyjnej,

 • - organizację zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych uczniów

 • - organizowanie konkursów przedmiotowych, artystycznych i imprez sportowych.

  Organami szkoły są:

A/ Dyrektor szkoły - mgr Krystyna Dworecka


Dyrektor szkoły w ramach jednoosobowego kierownictwa i jednoosobowej odpowiedzialności sprawuje nadzór, kieruje i ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczej i administracyjno-gospodarczej oraz jest pracodawcą dla zatrudnionych pracowników.

Do kompetencji dyrektora szkoły należy:

- kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno -wychowawczą szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

- sprawowanie nadzoru pedagogicznego

- sprawowanie opiekł nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego przez aktywne działanie prozdrowotne

- realizowanie uchwał Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji

- dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę Rodziców i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

 • organizowanie administracji finansowej i gospodarczej obsługi szkoły

  B/ Rada Pedagogiczna - przewodniczący mgr Krystyna Dworecka

  Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

- zatwierdzenie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców

- zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

- podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców

- ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz przyznanie środków finansowych na ich realizacje,

- występowanie z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora

- delegowanie jednego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora,

- przygotowanie projektu statutu szkoły lub jego zmiany

 • podejmowanie uchwał w sprawie programu wychowawczego szkoły

 • podejmowanie uchwał w sprawach nagradzania i karania uczniów.

C/ Rada Rodziców -przewodniczący Barbara Kownacka


Do kompetencji Rady Rodziców należy:

- występowanie do Rady Szkoły, Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw oświaty,

- udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu,

- działanie na rzecz stałej poprawy bazy,

- pozyskanie środków finansowych w celu wsparcia działalności szkoły,

- współdecydowanie o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku,

- współuczestniczenie w opracowaniu programu wychowawczego szkoły i opiniowanie go

- delegowanie jednego przedstawiciela do składu komisji konkursowej na dyrektora

szkoły

Samorząd Uczniowski

Nazwa dokumentu: Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Opolu
Podmiot udostępniający: Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Dyrektor szkoł: Krystyna Dworecka
Osoba, która odpowiada za treść: Dyrektor szkoł: Krystyna Dworecka
Osoba, która wprowadzała dane: Alina Pawlicka-Mamczura
Data wytworzenia informacji: 2003-06-26 16:02:47
Data udostępnienia informacji: 2003-06-26 16:02:47
Data ostatniej aktualizacji: 2004-07-19 18:07:21

Wersja do wydruku...

corner   corner