logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
minus Jednostki podległe
   plus Szkoły ponadpodstawowe
   minus Szkoły podstawowe
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33
   plus Przedszkola
   plus Żłobki
   plus Placówki oświatowe
   minus Ogród Zoologiczny
   minus Galeria Sztuki Współczesnej
   minus Estrada Opolska
   minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
   minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
   minus Straż Miejska
   minus Muzeum Polskiej Piosenki
   minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
   minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu
   plus Zakłady Opieki Zdrowotnej
   minus Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
   minus Miejski Zarząd Dróg
   minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
   minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
   minus Powiatowy Urząd Pracy
   minus Miejski Ośrodek Kultury
   minus Miejska Biblioteka Publiczna
   minus Środowiskowy Dom Samopomocy "Magnolia"
   minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
   minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
   minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
   plus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


URZĄD MIASTA OPOLA > Jednostki podległe > Szkoły podstawowe

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 17
im. Unii Europejskiej
w Opolu

 

Szkoła będzie funkcjonować do 31.08.2004 r.

Informacje o jednostce:

- nazwa szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 17 im. Unii Europejskiej

- adres: 45 –222 Opole, ul. Oleska 68

- nr telefonu: 077/402 77 80

- fax: 077/402 77 80

- e-mail - brak

- adres strony WWW. - brak

- dyrektor mgr Wanda Wałek

- wicedyrektor -brak

- główny księgowy: Stanisława Bogdan

- inne stanowiska kierownicze wraz z nazwiskami osób zajmujących je: kierownik ds. administracyjno-gospodarczy ( wspólnie z PG 7 )
mgr Emilia Szymonek

 • podmiot udostępniający dane: nazwa szkoły:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 17 w Opolu

 • odpowiedzialny za treść: nazwisko dyrektora szkoły:

mgr Wanda Wałek


Majątek:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 17 w Opolu funkcjonuje w budynku Publicznego Gimnazjum nr 7 w Opolu w ramach podpisanej współpracy.

Nie posiada odrębnego majątku.

 

Budżet:

Budżet – 80101

Wynagrodzenia i pochodne - 93 600,00

Pozostałe wydatki bieżące - 18 500,00

Razem: 112 100,00


Wydatki bieżące:

- wyposażenie i materiały - 5 000,00

- pomoce naukowe - 1 300,00

- usługi remontowe - 6 200,00

- usługi pozostałe - 1 900,00

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3 900,00

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 200,00

------------------------------------

Razem: 18 500,00

Odprawy nauczycielskie Art. 20

- 2 nauczycieli dyplomowanych 11 646,00 x 2 = 23 232,00

 

Wykaz regulaminów:

 1. Regulamin Rady Pedagogicznej.

 2. Regulamin Rady Rodziców.

 3. Zasady przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia w pracy pracowników administracji i obsługi Publicznej szkoły Podstawowej nr 17 w Opolu.

 1. Regulamin przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej nr 17 w Opolu.

 2. Regulamin gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Socjalnego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 17 w Opolu.

 3. Regulamin udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, byłych pracowników –emerytów i rencistów.

 4. Regulamin przyznawania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników PSP 17 w Opolu.

 5. Regulamin pracy Szkoły Podstawowej nr 17 w Opolu.

 6. Regulamin organizacyjny Publicznej Szkoły Podstawowej nr 17 w Opolu.

 7. Regulamin wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami.

 8. Regulamin dodatku motywacyjnego dla nauczycieli Publicznej szkoły Podstawowej nr 17 w Opolu.

 9. Regulamin oceniania pracy w Publicznej szkole Podstawowej nr 17
  w Opolu.


 

Rejestry, ewidencje, archiwa:

dokumentacja archiwalna


dokumentacja pedagogiczna

dokumentacja pozostała

 • arkusze ocen

 • regulaminy, instrukcje organizacyjne szkoły

 • protokoły kontroli

 • plany i sprawozdania roczne

 • sprawy księgowe


 • akta osobowe

 • księgi uczniów

 • księgi ewidencji dzieci

 • protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej

 • projekty organizacyjne szkoły, arkusze organizacji

 • dzienniki lekcyjne

 • dzienniki zajęć pozalekcyjnych


dokumentacja bieżąca

dokumentacja pedagogiczna

dokumentacja pozostała

 • arkusze ocen

 • regulaminy, instrukcje organizacyjne szkoły

 • protokoły kontroli

 • plany i sprawozdania roczne

 • sprawy księgowe

 • książka kancelaryjna, rejestr pism przychodzących i wychodzących

 • rejestr wydanych legitymacji szkolnych

 • rejestr wydanych legitymacji szkolnych dla uczniów niepełnosprawnych

 • księga druków ścisłego zarachowania – świadectwa

 • rejestr wydanych kart rowerowych

 • księga zarządzeń

 • dziennik eksploatacyjny

 • ewidencja wyjść zorganizowanych grup uczniowskich poza teren szkoły

 • ewidencja wydanych delegacji służb • akta osobowe

 • księgi uczniów

 • księgi ewidencji dzieci

 • protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej

 • projekty organizacyjne szkoły, arkusze organizacji

 • dzienniki lekcyjne

 • dzienniki zajęć pozalekcyjnychZamówienia publiczne:

Szkoła nie ogłasza przetargów.

 

Kontrole:


Termin kontroli

Instytucja kontrolująca

Cel kontroli

27.03.2003

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna OpoleKontrola sanitarna.

19 -23.11.2001

Urząd Miasta

Referat kontroli


Prawidłowość dokonania wyrównań wynagrodzeń nauczycieli w 2000 r.

24.08.2001

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna OpoleSprawdzenie stanu przygotowania obiektu do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2001/2002

14.05.2001.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna OpoleOcena stanu sanitarnego szkoły.

07.02.2001

-

28.02.2001

Urząd Miasta

Referat kontroli


Prawidłowość wdrażania regulaminów określających

- wysokość oraz szczegółowe

warunki przyznawania

nauczycielom dodatków

- sposób obliczania za godziny

ponadnormatywne i za godziny

określonych zastępstw

w odniesieniu do stopni

awansu zawodowego.

czerwiec.2002

Kuratorium Oświaty

Badanie jakości pracy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 17 w Opolu

Protokoły kontroli znajdują się w dokumentacji sekretariatu szkoły.

 

Przyjmowanie i załatwianie spraw:

 1. Miejsce przyjmowania interesantów:

sekretariat szkół: PG 7, PSP 17


 1. W jakich dniach i godzinach:

interesanci przyjmowania są w każdy dzień tygodnia godz.800 - 1600


 1. W jaki sposób odbywa się przyjmowanie i załatwianie spraw:

referent załatwia sprawy wg kolejności ich wpływu i stopnia pilności. Każdą sprawę załatwia się oddzielnym pismem,

- referent opracowuje projekt pisma, który wraz z aktami sprawy przedkłada dyrektorowi,

- po zaaprobowaniu referent sporządza czystopis i przedstawia go do podpisu,

- referent jest odpowiedzialny za wysłanie pisma adresatowi, jednocześnie zrobienie kopii w celu poinformowania odbiorców zainteresowanych sprawą,

- przy załatwianiu spraw wykorzystuje się formularze i druki przewidziane przepisami szczegółowymi,

 • załatwienie spraw jest zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi terminów załatwienia, z uwzględnieniem przepisów kodeksu.


 1. Jaki system kancelaryjny obowiązuje w jednostce:

w szkole obowiązuje system kancelaryjny oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt. Wykaz akt stanowi jednolitą klasyfikację akt powstających w toku działalności jednostki oraz zawiera ich klasyfikację archiwalną. Wykaz ten służy do oznaczania rejestracji, łączenia i przechowywania akt. Rejestracja spraw polega na wpisaniu pisma rozpoczynającego sprawę do spisu spraw, referent po otrzymaniu pisma do załatwienia sprawdza czy pismo dotyczy sprawy już wszczętej, czy nowej

 • każdy rejestr kancelaryjny otrzymuje własny symbol.


6. W jaki sposób załatwiane są sprawy pisemne np. wg formy odręcznej i korespondencyjnej:


 1. Załatwianie spraw może być:

 • tymczasowe – gdy zachodzi potrzeba przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,

 • ostateczne – gdy odpowiedź udzielona stronie załatwia sprawę co do istoty merytorycznej,

 • ostateczne załatwienie sprawy referent odnotowuje w spisie spraw przez wpisanie w odpowiedniej rubryce daty załatwienia oraz nazwiska ( nazwy),

 • z rozmów przeprowadzonych z interesantami oraz z czynności w terenie sporządza się notatki służbowe lub czyni adnotacje na aktach. Notatki dołącza się do akt właściwej sprawy.

Wysyłanie i doręczanie pism dokonuje się:

 • przesyłka listową

 • faksem,

 • na nośniku informatycznym

 • poczta elektroniczną

 • do doręczenia terminowych pism miejscowych adresat kwituje ich odbiór na kopii.

Nazwa dokumentu: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 17 w Opolu
Podmiot udostępniający: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 17 w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Dyrektor szkoły: Wanda Wałek
Osoba, która odpowiada za treść: Dyrektor szkoły: Wanda Wałek
Osoba, która wprowadzała dane: Alina Pawlicka-Mamczura
Data wytworzenia informacji: 2003-06-27 11:19:21
Data udostępnienia informacji: 2003-06-27 11:19:21
Data ostatniej aktualizacji: 2004-07-21 13:27:38

Wersja do wydruku...

corner   corner