logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
minus Jednostki podległe
   plus Szkoły ponadpodstawowe
   minus Szkoły podstawowe
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33
   plus Przedszkola
   plus Żłobki
   plus Placówki oświatowe
   minus Ogród Zoologiczny
   minus Galeria Sztuki Współczesnej
   minus Estrada Opolska
   minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
   minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
   minus Straż Miejska
   minus Muzeum Polskiej Piosenki
   minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
   minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu
   plus Zakłady Opieki Zdrowotnej
   minus Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
   minus Miejski Zarząd Dróg
   minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
   minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
   minus Powiatowy Urząd Pracy
   minus Miejski Ośrodek Kultury
   minus Miejska Biblioteka Publiczna
   minus Środowiskowy Dom Samopomocy "Magnolia"
   minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
   minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
   minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
   plus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


URZĄD MIASTA OPOLA > Jednostki podległe > Szkoły podstawowe

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 27
w Opolu

 

Szkoła będzie funkcjonować do 31.08.2004 r.

 

Informacje o jednostce:


- nazwa szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 27 w Opolu


- adres: ul. Olimpijska 2   45-627 Opole


- nr telefonu: (0-77) prefiks 4562921


- fax: (0-77) prefiks 4562921


- e-mail: sp27opole@wodip.opole.pl


- adres strony WWW: http://www.wodip.opole.pl/~sp27opole


- dyrektor: mgr Jolanta Janeczko


- wicedyrektor: brak


- główny księgowy: Bożena Jasińska


- inne stanowiska kierownicze: brak


- podmiot udostępniający dane: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 27 w Opolu


- odpowiedzialny za treść: mgr Jolanta Janeczko


 

Majątek:


majątek trwały – 248 tysięcy PLN (słownie: dwieście czterdzieści osiem tysięcy)w tym:

- budynki i budowle – 246 tysięcy PLN (słownie: dwieście czterdzieści sześć tysięcy)

- urządzenia – 2 tysiące PLN (słownie: dwa tysiące)


 

Budżet:


ogółem - 539 100 PLN (słownie: pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy sto złotych), w tym:


wynagrodzenia i pochodne – 434 000 PLN (słownie: czterysta trzydzieści cztery tysiące złotych)

wydatki bieżące – 105 100 PLN (słownie: sto pięć tysięcy sto złotych)

 

Wykaz regulaminów:


 1. Regulamin pracy

 2. Regulamin tworzenia i gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 3. Regulamin Zakładowego Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów PSP nr 27

 4. Regulamin wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w PSP nr 27

 5. Szkolny Regulamin Dodatku Motywacyjnego dla nauczycieli zatrudnionych w PSP nr 27 w Opolu

 6. Regulamin przyznawania nagród nauczycielom w PSP nr 27

 7. Regulamin szczegółowych warunków przyznawania dodatków za wysługę lat zatrudnionych

 8. Regulamin dodatku funkcyjnego

 9. Regulamin dodatku za warunki pracy

 10. Regulamin szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo i za godziny doraźnych zastępstw

 11. Regulamin premiowania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w PSP nr 27

 12. Regulamin przyznawania nagród dla pracowników administracji i obsługi PSP nr 27

 13. Regulamin dyżurów nauczycieli

 14. Regulamin dotyczący organizacji wycieczek rowerowej, autokarowej, kąpieli

 15. Instrukcja przeciwpożarowa

 16. Instrukcja kancelaryjna

 17. Instrukcja inwentaryzacyjna

 18. Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów


Miejsce udostępnienia: sekretariat i pokój nauczycielski

 

Rejestry, ewidencje, archiwa:


- Ewidencja czasu pracy

- Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej

- Rejestr zarządzeń dyrektora

- Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw

- Rejestr skarg i wniosków

- Rejestr druków ścisłego zarachowania

- Rejestr oprogramowania

- Rejestr zbioru danych osobowych PSP nr27

- Rejestr delegacji służbowych

- Rejestr nadania stopnia awansu zawodowego

- Rejestr wypadków uczniów

- Ewidencja badań i zwolnień lekarskich

- Ewidencja urlopów pracowników obsługi i administracji

- Ewidencja legitymacji zniżkowych PKP

- Ewidencja osób korzystających ze świadczeń Funduszu Socjalnego

- Ewidencja dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu

- Archiwa: dział pedagogiczny, kancelaria

 

Zamówienia publiczne:

Jednostka nie prowadzi obecnie postępowania o zamówienia publiczneKontrole:


Termin kontroli

Instytucja kontrolująca

Cel kontroli

29 listopad 2003

Państwowa Straż Pożarna

Warunki bezpieczeństwa budynku

9 październik 2003

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna

Warunki higieniczne budynków

Protokoły kontroli znajdują się w sekretariacie

 

Przyjmowanie i załatwianie spraw:


- miejsce przyjmowania interesantów:

sekretariat, gabinet dyrektora


- w jakich dniach i godzinach:

sekretariat: poniedziałek 8.00 – 16.00

wtorek – piątek 7.15 – 15.15

gabinet dyrektora: poniedziałek – piątek 7.30 -15.30

- jaki system kancelaryjny obowiązuje w jednostce:

system dwustronny kancelaryjny

- w jaki sposób załatwiane są sprawy pisemne:

- forma odręczna

- forma korespondencyjna

- inna (np. przy użyciu pieczęci z odpowiednim tekstem, na formularzu)

- w jakiej kolejności załatwiane są sprawy:

według kolejności ich wpływu i stopnia pilności.
Nazwa dokumentu: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 27 w Opolu
Podmiot udostępniający: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 27 w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Dyrektor szkoły: Jolanta Janeczko
Osoba, która odpowiada za treść: Dyrektor szkoły: Jolanta Janeczko
Osoba, która wprowadzała dane: Alina Pawlicka-Mamczura
Data wytworzenia informacji: 2003-06-27 12:46:17
Data udostępnienia informacji: 2003-06-27 12:46:17
Data ostatniej aktualizacji: 2004-07-20 10:44:54

Wersja do wydruku...

corner   corner