logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zarządzenia:
0050/OR-I.0050.120.2013-OBOWIĄZUJĄCE/13 z dnia 2013-02-22
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego plac M. Kopernika – ulica Studzienna w Opolu

ZARZĄDZENIE NR OR.I.0050.120.2013
PREZYDENTA MIASTA OPOLA
z dnia 22 lutego 2013 r.
 
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego plac M. Kopernika – ulica Studzienna w Opolu
 
Na podstawie art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951, poz. 1445, z 2013 r. poz. 21) i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
1. Uwzględnia się uwagi wniesione do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego plac M. Kopernika – ulica Studzienna w Opolu, wyszczególnione w pozycji 4, 11, 25 Załącznika.
2. Uwzględnia się częściowo oraz nie uwzględnia się w części uwagi wniesione do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego plac M. Kopernika – ulica Studzienna w Opolu, wyszczególnione w pozycji 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 23 Załącznika.
3. Nie uwzględnia się uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego plac M. Kopernika – ulica Studzienna w Opolu, wyszczególnione w pozycji 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 26, 28 Załącznika.
4. Pozostawia się bez rozstrzygnięcia uwagę wniesioną do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego plac M. Kopernika – ulica Studzienna w Opolu, wyszczególnioną w pozycji 27 Załącznika.
 
§ 2.
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Biura Urbanistycznego.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Prezydent Miasta

Ryszard Zembaczyński

Załączniki do pobrania: 2013-02-22 14:53:54 - Załącznik do zarządzenia (187.00 kB)

Ilość odwiedzin: 896
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Krzysztof Śliwa - Naczelnik Biura Urbanistycznego
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Śliwa - Naczelnik Biura Urbanistycznego
Osoba, która wprowadzała dane: Natalia Buczyńska
Data wytworzenia informacji: 2013-02-22 14:52:14
Data udostępnienia informacji: 2013-02-22 14:52:14
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-22 14:54:05

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner