logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zarządzenia:
0151/OR.I-0151-1674/09-OBOWIĄZUJĄCE/09 z dnia 2009-11-26
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wrocławska – J. Kokota w Opolu

ZARZĄDZENIE NR OR.I-0151-1674/09
PREZYDENTA MIASTA OPOLA
z dnia 26 listopada 2009 r.

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wrocławska – J. Kokota w Opolu
 
Na podstawie art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 225 poz. 1635, z 2007r. Nr 127 poz. 880, z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413) i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420) zarządzam, co następuje:
§ 1.
Uwzględnia się uwagi wniesione do projektu planu, wymienione w pozycjach: 1, 3 załącznika do zarządzenia.
§ 2.
Uwzględnia się częściowo uwagi wniesione do projektu planu, wymienione w pozycjach: 6, 7, 8, 9 załącznika do zarządzenia.
§ 3.
Nie uwzględnia się uwag wniesionych do projektu planu, wymienionych w pozycjach: 2, 4, 5, załącznika do zarządzenia.
§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Biura Urbanistycznego.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Prezydent Miasta
Ryszard Zembaczyński
Załączniki do pobrania: 2009-11-30 12:16:29 - Załącznik (92.50 kB)

Ilość odwiedzin: 798
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Krzysztof Śliwa – Naczelnik Biura Urbanistycznego
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Śliwa – Naczelnik Biura Urbanistycznego
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Kwiatkowska-Kazimierska
Data wytworzenia informacji: 2009-11-26 12:13:00
Data udostępnienia informacji: 2009-11-26 12:13:00
Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-30 12:24:58

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner