logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zarządzenia:
0050/OR-I.0050.126.2014 - OBOWIĄZUJACE, ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM NR OR-I.0050.81.2015 Z DNIA 13 lutego 2015 r. /14 z dnia 2014-03-04
w sprawie powołania Zespołu ds. infrastruktury rowerowej

ZARZĄDZENIE  NR  OR-I.0050.126.2014
PREZYDENTA MIASTA OPOLA
z dnia 4 marca 2014r.

w sprawie powołania Zespołu ds. infrastruktury rowerowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminny (t.j.: Dz. U. z 2013r., poz. 594, zm. 2013r., poz. 645, poz. 1318 ) zarządzam co następuje:

                                                                        § 1
                                                         Postanowienia ogólne
1.   Powołuję Zespół ds. infrastruktury rowerowej zwany „Zespołem”.
2.   Zespół  pełni rolę doradczo-opiniodawczą dla Prezydenta Miasta Opola.

                                                                      § 2
                                                            Skład Zespołu

1.    Przewodniczącym Zespołu jest Przewodniczący Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola.
2.    W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:
•    Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola,
•    Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu,
•    Biura Urbanistycznego Urzędu Miasta Opola,
•    Wydziału ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola,
•    Rady Miasta Opola po zadeklarowaniu chęci pracy w Zespole,
•    środowiska rowerowego po zadeklarowaniu chęci pracy w Zespole
oraz
•    Oficer rowerowy.
3.    Członkowie Zespołu wykonują swoje funkcje nieodpłatnie.

                                                                     § 3
                                                          Zadania Zespołu

Do zadań Zespołu należy:
1.    Opiniowanie propozycji działań mających na celu rozwój infrastruktury rowerowej.
2.    Rekomendowanie wniosków do budżetu miasta Opola w zakresie projektowani i budowy dróg rowerowych.
3.    Popularyzacja ruchu rowerowego.

                                                                     § 4
                                                              Tryb pracy

1.    Zespół pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego lub wyznaczonego przez niego zastępcę.
2.    Posiedzenia Zespołu odbywają się co najmniej 2 razy do roku: w pierwszym i trzecim kwartale każdego roku.
3.    Zespół może obradować na posiedzeniach nadzwyczajnych, zwoływanych z inicjatywy Przewodniczącego lub z inicjatywy 1/3 składu Zespołu.
4.  Informacja o czasie, miejscu i planowanym porządku posiedzenia wraz z dokumentami będącymi przedmiotem obrad doręczana jest członkom Zespołu nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia,
a/    dokumenty będące przedmiotem obrad przesyłane są pocztą elektroniczną,
b/    każdy członek Zespołu może zgłosić dodatkowe zagadnienia do porządku obrad, jednak nie później niż na 3 dni przed terminem posiedzenia.
5.    W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Zespołu może zwołać posiedzenie
i przesłać materiały w terminie innym niż określony w pkt 4.
6.    Dokumenty będące przedmiotem obrad przesyłane są drogą elektroniczną, w ten sam sposób zgłaszane są opinie i postulaty członków Zespołu.
7.    Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący lub wyznaczony przez niego zastępca.
8.    Jeśli zachodzi taka potrzeba, na zaproszenie Przewodniczącego w obradach Zespołu mogą uczestniczyć inne osoby w charakterze prelegentów, ekspertów, doradców.
9.    Obsługę organizacyjną i techniczną prac zapewnia sekretariat Zespołu. Rolę sekretariatu pełni Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola.
10.    Do zadań sekretariatu należy:
a/    przygotowanie posiedzeń Zespołu,
b/    przygotowanie i przesłanie członkom Zespołu materiałów i dokumentów przeznaczonych  do rozpatrzenia podczas posiedzenia,
c/    sporządzenie i rozesłanie członkom Zespołu protokołów z posiedzeń,
d/    gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z pracami Zespołu,  
w szczególności protokołów z posiedzeń,
e/    prowadzenie korespondencji związanej z pracami Zespołu,
f/    wykonywanie innych zadań zleconych przez Przewodniczącego Zespołu,
g/    zbieranie i przetwarzanie opinii członków Zespołu.

                                                                          § 5
                                                                     Protokół

1.    Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który zawiera:
a/    datę i miejsce posiedzenia,
b/    listę obecnych członków Zespołu oraz innych osób uczestniczących w posiedzeniu,
c/    przyjęty porządek obrad,
d/    przedstawione informacje dotyczące spraw będących przedmiotem obrad Zespołu,
e/    ustalenia przyjęte przez Zespół.
2.    Protokół przesyła się członkom Zespołu w ciągu 14 dni od daty posiedzenia.
3.    Każdy z członków Zespołu ma prawo wnieść uwagi dotyczące protokołu w ciągu 2 dni od daty jego otrzymania.
4.    Protokół podpisuje Przewodniczący Zespołu oraz osoba protokołująca.

                                                                            § 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                            § 7
Traci moc Zarządzenie nr OR.I.0151-83/11 Prezydenta Miasta Opola z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie powołania Zespołu ds. rozwoju infrastruktury rowerowej oraz Zarządzenie nr OR.I.0151-126/11 Prezydenta Miasta Opola z dnia 8 marca 2011 r. zmieniające zarządzenie  w sprawie powołania Zespołu ds. rozwoju infrastruktury rowerowej.

z up. Prezydenta Miasta

Danuta Wesołowska

Z-ca Prezydenta Miasta
 

Ilość odwiedzin: 346
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Maślak - Naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Maślak - Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Kwiatkowska-Kazimierska
Data wytworzenia informacji: 2014-03-04 11:34:00
Data udostępnienia informacji: 2014-03-04 11:34:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-13 15:10:11

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner