Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Opole, dnia 15.11.2022r.

 

OŚR.6131.648.2022.DS

 

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA OPOLA

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zachowania żywotności nasadzeń zastępczych i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew

 

Działając zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2000 ze zm.) – cyt. dalej jako Kpa oraz w związku z art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U z 2022r. poz. 916 ze zm.)

 

zawiadamiam strony postępowania

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ponownego nałożenia obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych 3 szt. drzew, w tym: 2 szt. drzew gat. surmia bignoniowa oraz 1 szt. gat. grab pospolity odm. kolumnowej, zrealizowanych na nieruchomości przy ul. Pużaka 20A, 26A i Hubala 12A, stanowiących działki ewidencyjne nr 1316 i 1193/7, obręb Gosławice (numery działek przed przenumerowaniem: dz. nr 1316, k.m. 21, obręb Gosławice oraz dz. nr 1193/7, k.m. 20, obręb Gosławice), w przypadku gdy posadzone drzewa nie zachowały żywotności po 3 latach od dnia upływu terminu wskazanego w zezwoleniu na wykonanie nasadzeń zastępczych, zgodnie z wydaną decyzja
nr OŚR.6131.406.2018.EM z dnia 29.11.2018r.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowego postępowania administracyjnego znajduje się do wglądu
w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, ul. Krawiecka 13, pok. 108, w godz. pracy Urzędu, tj. poniedziałek - środa 7.30-15.30, czwartek 7.30-17.00, piątek 7.30-14.00.

 

Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 79 § 1 Kpa, który stanowi, że strona powinna być powiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu lub oględzin oraz ma prawo brać udział
w przeprowadzeniu dowodu i składać wyjaśnienia
, oraz w związku z  art. 85 ust. 1 Kpa który stanowi, że Organ administracji publicznej może w razie potrzeby przeprowadzić oględziny,  tut. Organ zawiadamia, że w dniu 09.12.2022r. w godz. 1100 – 1400  zostaną przeprowadzone komisyjne oględziny nasadzeń zastępczych na terenie przy ul. Pużaka 20A, 26A oraz Hubala 12A w Opolu, w celu stwierdzenia zachowania ich żywotności.

Jednocześnie na podstawie art. 36 § 1 zawiadamiam, że przedmiotowe postępowanie nie może zostać zakończone w terminie określonym w art. 35 Kpa. Przyczyną zwłoki jest konieczność przeprowadzenia oględzin oraz zachowanie terminów wynikających z zawiadamiania stron postępowania o decyzjach i innych czynnościach organu poprzez obwieszczenie, zgodnie z Kpa. Wskazuje się nowy termin rozpatrzenia sprawy- do dnia 31.01.2023r. Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 37 § 1 Kpa., stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);

     2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Stosownie do art. 10 § 1 Kpa strony postępowania mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz zgodnie art. 79 § 2 Kpa mają prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu, mogą zadawać pytania świadkom, biegłym i stronom oraz składać wyjaśnienia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje publicznie ogłoszone w dniu 15.11.2022r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.um.opole oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Organu.

 

Zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, czyli z dniem 30.11.2022r. 

z up. Prezydenta Miasta
Alicja Puchowska
Kierownik Referatu Ochrony Zasobów

Naturalnych i Edukacji Ekologicznej

W Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 210
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: OŚR.6131.648.2022.DS Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zachowania żywotności nasadzeń zastępczych i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzew, dz. nr 1316 i 1193/7, obręb Gosławice
Osoba, która wytworzyła informację: Dominika Stasica
Osoba, która udostępnia informację: Dominika Stasica
Data wytworzenia informacji: 15.11.2022 13:37:44
Data udostępnienia informacji: 15.11.2022 13:45:26
Data ostatniej aktualizacji: 15.11.2022 13:37:44
Rejestr zmian