Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OŚR.6131.533.2022.AP                                                  Opole, dnia 29. listopada 2022r.  

 

OBWIESZCZENIE 

PREZYDENTA  MIASTA OPOLA

 

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, ze zm.)– zwanej dalej kpa, w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916, ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 drzew z terenu działki nr 1374, k.m. -, obręb Gosławice (ul. S. Grota Roweckiego 4-11), w związku z wnioskiem z dnia 06.09.2022r. (data wpływu do tut. Organu dnia 23.09.2022r.) Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu.

Stronami ww. postępowania są właściciele działki nr 1374, k.m. -, obręb Gosławice.

Na zasadzie określonej w art. 10 § 1 kpa, przed wydaniem decyzji, strony postępowania mogą zapoznać się z całym materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie i w ciągu 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszanych żądań. Dokumenty znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Opola, ul. Krawiecka 13,  pok. 108  w godz. pracy Urzędu, tj. poniedziałek, wtorek, środa 07.30-15.30, czwartek 07.30- 17.00 oraz w piątek 7.30-14.00.

 Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu pod ww. adresem lub w formie elektronicznej na adres e-mail: osr@um.opole.pl

W przypadku niewniesienia nowych uwag i dowodów w wyznaczonym terminie, tut. Organ udzieli zezwolenia na usunięcie drzew w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych.

Jednocześnie na podstawie art. 36 § 1 zawiadamiam, że wniosek  w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie ww. drzew nie może zostać załatwiony w terminie określonym w art. 35 Kpa. Przyczyną zwłoki jest konieczność zapewnienia stronom postępowania możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji oraz zachowanie terminów wynikających z zawiadamiania stron postępowania o decyzjach i innych czynnościach organu poprzez obwieszczenie, zgodnie z Kpa. Wskazuje się nowy termin rozpatrzenia sprawy- do dnia 30.12.2022r. Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 37 § 1 Kpa., stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

 

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zatem zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy o ochronie przyrody oraz art. 49 kpa – zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 29. listopada 2022r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.um.opole oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Opola,  Pl. Wolności 7-8.

 

Zgodnie z art. 49 kpa, doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, czyli z dniem 14.12.2022r.                                              

z up. Prezydenta Miasta

Alicja Puchowska

Kierownik Referatu Ochrony Zasobów Naturalnych i Edukacji Ekologicznej

w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa


 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 185
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w postępowaniu w/s udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew z terenu przy ul. S.Grota Roweckiego 4-11 w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Alicja Puchowska
Osoba, która udostępnia informację: Alicja Puchowska
Data wytworzenia informacji: 29.11.2022 10:05:06
Data udostępnienia informacji: 29.11.2022 10:10:09
Data ostatniej aktualizacji: 29.11.2022 10:05:06
Rejestr zmian