Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Opole, dnia 23 lutego 2022r.

 

OSR.6131.594.2021.DS

 

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA OPOLA

 

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) – zwanej dalej ustawą Kpa, w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1098 ze zm.)

 

zawiadamiam

 

o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w postępowaniu w sprawie  udzielenia zezwolenia na usunięcie drzewa gat. sosna zwyczajna, rosnącego na działce nr 245/6, a.m. 8, obręb Kolonia Gosławicka, położonej przy ul. Nowowiejskiej w Opolu, wszczętym na wniosek na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „RODŁO”, z siedzibą w Opolu przy ul. Nowowiejskiej 5 w dniu 05.01.2021r.

 

Jednocześnie, informuję, że w dniu 09.02.2022r. Komisja opiniująco – doradcza Prezydenta Miasta Opola ds. zieleni miejskiej przeprowadziła oględziny wnioskowanego do usunięcia drzewa. Ustalono, że przedmiotowe drzewo to sosna zwyczajna o obwodzie pnia 78cm mierzonym na wys. 130cm od powierzchni gruntu. Drzewo jest żywotne. Wyrasta w odległości ok. 2m od elewacji budynku. Komisja zaleca przycięcie 5 dolnych gałęzi do wys. ok. 4,5m.  Komisja zaopiniowała negatywne usunięcie ww. sosny z powodu dobrego stanu zdrowotnego tego drzewa oraz niepotwierdzenia stwarzanego zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. 

Zgodnie z art. 83c ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, Komisja dokonała również oględzin
w zakresie występowania w obrębie zadrzewienia gatunków chronionych. Podczas przeprowadzonych oględzin nie stwierdzono występowania gatunków chronionych.

 

Ponadto, informuję, że stronami postępowania są podmioty oraz mieszkańcy nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna działce nr 245/6, a.m. 8, obręb Kolonia Gosławicka, przy ul. Nowowiejskiej w Opolu, posiadający udział we własności przedmiotowej nieruchomości.

Stosownie do art. 10 § 1 oraz art. 79 § 2 KPA, strona ma prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu, może zadawać pytania świadkom, biegłym i stronom oraz składać wyjaśnienia. Ponadto strona w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji, ma możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Dokumentacja znajduje się do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola przy ul. Krawieckiej 13, pok. 108, Plac Wolności 7-8, III-piętro, pok. 320, w godz. pracy Urzędu, tj. poniedziałek-piątek 7.30-15.30.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje publicznie ogłoszone w dniu 28.02.2021r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.um.opole oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Opola,  Pl. Wolności 7-8.

 

Zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, czyli z dniem 15.03.2021r. 

 

z up. Prezydenta Miasta
Sebastian Smoliński
Z-ca Naczelnika Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 94
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w postępowaniu w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na dz. nr 245/6, k.m. 8, obreb Kolonia Gosławicka
Osoba, która wytworzyła informację: Dominika Stasica
Osoba, która udostępnia informację: Dominika Stasica
Data wytworzenia informacji: 28.02.2022 10:37:10
Data udostępnienia informacji: 28.02.2022 10:41:11
Data ostatniej aktualizacji: 28.02.2022 10:41:44
Rejestr zmian