Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Opole, dnia 06.05.2022 r.

OŚR.6131.262.2022.AP

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA OPOLA

o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin nasadzeń zastępczych

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 735) – cyt. dalej jako Kpa, w związku z art. 83a ust. 7 i art. 84 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 916) 

 

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie:

 

  1. stwierdzenia zachowania żywotności nasadzeń zastępczych w ilości 24 szt. drzew (o których mowa w pkt 4 decyzji nr OŚR.6131.9.2018.AP z dnia 12.04.2018r.) zrealizowanych na terenie nieruchomości przy pl. Teatralnym (działka nr 22/11, k.m. 48, obreb Opole) w Opolu w zamian za usunięcie drzew oraz umorzenia z tego tytułu opłaty w wysokości 49280,00zł;
  2. postępowania w sprawie ponownego nałożenia obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych    w ilości 4 drzew, o których mowa w pkt 2 decyzji Prezydenta Miasta Opola nr OŚR.6131.9.2018.AP z dnia 12.04.2018r. (w przypadku, gdy nasadzenia zastępcze nie zachowały żywotności po upływie 3 lat od terminu wyznaczonego w decyzji na ich realizację).

 

W związku z powyższym, na podstawie art. 79 § 1 oraz w związku z art. 85 § 1 Kpa, zawiadamiam, że dnia 30.05.2022r. ok. godz. 1200-1400 na ww. nieruchomości odbędą się oględziny nasadzeń zastępczych.

Jednocześnie na podstawie art. 36 § 1 zawiadamiam, że przedmiotowe postępowanie nie może zostać zakończone w terminie określonym w art. 35 Kpa. Przyczyną zwłoki jest konieczność przeprowadzenia oględzin oraz zachowanie terminów wynikających z zawiadamiania stron postępowania o decyzjach i innych czynnościach organu poprzez obwieszczenie, zgodnie z Kpa. Wskazuje się nowy termin rozpatrzenia sprawy- do dnia 31.07.2022r. Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 37 § 1 Kpa., stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

 

Stosownie do art. 10 § 1 Kpa strony postępowania mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz zgodnie art. 79 § 2 Kpa mają prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu, mogą zadawać pytania świadkom, biegłym i stronom oraz składać wyjaśnienia.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje publicznie ogłoszone w dniu 06.05.2022r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.um.opole oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Opola, ul. Krawiecka 13.

Zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, czyli z dniem 21.05.2022r.

 

z up. Prezydenta Miasta

Sebastian Smoliński

Z-ca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 88
Podmiot udostępniający: wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Nazwa: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ponownego nałożenia obowiązku wykonanai nasadzeń zastępczcyh przy Pl. Teatralnym
Osoba, która wytworzyła informację: Alicja Puchowska
Osoba, która udostępnia informację: Alicja Puchowska
Data wytworzenia informacji: 06.05.2022 13:29:37
Data udostępnienia informacji: 06.05.2022 13:33:50
Data ostatniej aktualizacji: 06.05.2022 13:29:37
Rejestr zmian