Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Opole, 09.05.2022r.

OŚR.6131.168.2022.MD

           OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA OPOLA

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) – cyt. dalej jako Kpa, w związku z art. 83a ust. 7, art. 86 ust 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 916)

zawiadamiam

o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 16.03.2022r. przez tut. Organ w sprawie nałożenia ponownie obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych 3 szt. drzew gat. surmia bignoniowa, w przypadku niezachowania żywotności po 3 latach od upływu terminu wskazanego w zezwoleniu na wykonanie nasadzeń zastępczych, zgodnie z wydaną decyzją nr OŚR.6131.409.2017.EM z dnia 03.01.2018r. zmienioną decyzją nr OŚR.6131.409.2017.EM z dnia 28.02.2018r.

Jednocześnie  informuję, że w dniu 11.04.2022r. Komisja ds. zieleni miejskiej dokonała oględzin na terenie przy ul. Hubala 4 w Opolu (działka nr 1228/15, a.m. 20, obręb Gosławice), w trakcie których stwierdziła zachowanie żywotności drzew nasadzeń zastępczych.

Na podstawie art. 10 § 1 Kpa, przed wydaniem decyzji strony postępowania mogą zapoznać się z całym materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie i w ciągu 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszanych żądań. Dokumenty znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Opola, ul. Krawiecka 13, pok. 108. Z uwagi na zagrożenie zakażeniem koronawirusem i wprowadzone w związku z tym ograniczenia kontaktów osobistych w trosce o zdrowie klientów i pracowników Urzędu Miasta Opola, w celu zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym prosimy o kontakt mailowy, telefoniczny lub za pośrednictwem platformy EPUAP, PEUP. Wykaz kontaktów dostępny jest na stronie internetowej Miasta Opola www.opole.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

W przypadku niewniesienia nowych uwag i dowodów w wyznaczonym terminie, tut. Organ umorzy postępowanie w sprawie ponownego nałożenia obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych, z uwagi na zachowanie, w wymaganym terminie, żywotności posadzonych drzew.

            W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zatem zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy o ochronie przyrody oraz art. 49 kpa – zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 10.05.2022r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.um.opole.

Zgodnie z art. 49 kpa, doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, czyli z dniem 25.05.2022r.                                                              

Jednocześnie informuję, że przedmiotowa sprawa nie może zostać rozpatrzona w terminie przewidzianym w art. 35 ustawy Kpa, z powodu konieczności zapoznania się przez stronę
z materiałem dowodowym.

Mając powyższe na uwadze, zachodzi potrzeba określenia nowego terminu rozpatrzenia sprawy (wydania decyzji administracyjnej), który tut. Organ wyznacza do dnia 16.06.2022r., zgodnie
z art. 36 § 1 Kpa, który stanowi, że o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić stronę, podając przyczyny zwłoki wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 37 § 1 Kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

 

z up. Prezydenta Miasta

Sebastian Smoliński

Zastępca Naczelnika Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 86
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: obwieszczenie PMO o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie nałożenie ponownie obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych dot. OŚR.6131.409.2017.EM
Osoba, która wytworzyła informację: Mariusz Dużyński
Osoba, która udostępnia informację: Mariusz Dużyński
Data wytworzenia informacji: 11.05.2022 09:11:37
Data udostępnienia informacji: 11.05.2022 09:13:50
Data ostatniej aktualizacji: 11.05.2022 09:11:37
Rejestr zmian