Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Opole, dnia 26.04.2023r.

OSR.6131.42.2023.AP

 

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA OPOLA

o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie ponownego nałożenia obowiązku  wykonania nasadzeń zastępczych

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000, ze zm.) – cyt. dalej jako Kpa, w związku z art. 86 ust. 2 i art. 83a ust.7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, ze zm.)

 

zawiadamiam strony postępowania, 

 

że w dniu 26. kwietnia 2023 r. została wydana decyzja Prezydenta Miasta Opola Nr OŚR.6131.42.2023.AP umarzająca postępowanie w sprawie ponownego nałożenia obowiązku  wykonania nasadzeń zastępczych na terenie działki nr 1523, obręb Gosławice przy ul. S. Grota Roweckiego 13/ul. Jana Bytnara „Rudego” 12-13 w Opolu.

 

 Przedmiotowa decyzja znajduje się do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, ul. Krawiecka 13, pok. 108, w godzinach pracy Urzędu. W celu zapoznania się z decyzją proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Wykaz kontaktów dostępny jest na stronie internetowej Miasta Opola www. opole.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, w związku z czym, zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy o ochronie przyrody zastosowano przepis art. 49 Kpa, który stanowi, że zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Niniejsze obwieszczenie zostaje publicznie ogłoszone w dniu 26.04.2023 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.um.opole

Stosownie do art. 49 Kpa niniejsze zawiadomienie stron postępowania (skuteczne doręczenie) uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, czyli z dniem 11.05.2023r.   

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Opola w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Opola oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

 

z up. Prezydenta Miasta

Alicja Puchowska

Kierownik Referatu Ochrony Zasobów Naturalnych i Edukacji Ekologicznej

w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa


 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 180
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w/s ponownego nałożenia obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych
Osoba, która wytworzyła informację: Alicja Puchowska
Osoba, która udostępnia informację: Alicja Puchowska
Data wytworzenia informacji: 26.04.2023 13:34:08
Data udostępnienia informacji: 26.04.2023 13:36:37
Data ostatniej aktualizacji: 26.04.2023 13:34:08
Rejestr zmian