Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

 

                                                                           Opole, dnia 27 kwietnia 2023 r.

 OŚR.6131.179.2023.MKA

 

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA OPOLA

o wszczęciu postępowania administracyjnego  i przeprowadzeniu oględzin

 

Działając zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)  – cyt. dalej jako Kpa, w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania,

że na wniosek nr W/EA II/1183/2023 z dnia 23.03.2023r. (data wpływu do tut. Organu  06.04.2023 r.) Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu  z siedzibą : 45-273 Opole, ul. Sosnkowskiego 40-42 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie drzewa – świerk, rosnącego na nieruchomości przy ul. Pużaka 20a w Opolu, stanowiącej działkę nr 1316, a.m.-, obręb Gosławice.

Wniosek wraz z dokumentacją znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Opola, ul. Krawiecka 13, pok. 108.  

Na podstawie art. 79 § 1 i w związku z art. 85 § 1 Kpa zawiadamiam, że w dniu 22.05.2023 r. w godz. 900 – 1100 (podane godziny są orientacyjne i mogą ulec zmianie) na ww. nieruchomości odbędą się oględziny drzewa wnioskowanego do usunięcia. 

Stosownie do art. 10 § 1 Kpa strony postępowania mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania  oraz zgodnie z art. 79 § 2 Kpa mają prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu, mogą zadawać pytania świadkom, biegłym i stronom oraz składać wyjaśnienia.       

      Jednocześnie na podstawie art. 36 § 1 Kpa zawiadamiam, że wniosek  w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie ww. drzewa nie może zostać załatwiony w terminie określonym w art. 35 Kpa.  Przyczyną zwłoki jest konieczność zaopiniowania wycinki drzewa przez Komisję ds. zieleni miejskiej oraz  zachowania terminów, wynikających z zawiadamiania stron postępowania o decyzjach   i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie publicznego obwieszczenia poprzez udostępnienie pisma w BIP na stronie podmiotowej organu, zgodnie z art. 49 Kpa. Z uwagi na powyższe  informuję, że przedmiotowa sprawa zostanie rozpatrzona (wydana decyzja administracyjna) do dnia 30.06.2023 r. 

Zgodnie z art. 37 § 1 k.p.a., stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:                                                                                                                    

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w  terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, a więc zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy o ochronie przyrody oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 27.04.2023 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.um.opole  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Opola, ul. Krawiecka 13  

Zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, czyli z dniem 12.05.2023 r.

 

z up. Prezydenta Miasta

                   Marzena Kasprzak

                   Główny Specjalista

w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 51
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: Obwieszczenie nr OŚR.6131.179.2023.MKA o wszczęciu postępowania o zezwoleniu na usunięcie drzewa i przeprowadzeniu oględzin na nieruchomości przy ul. Pużaka 20a
Osoba, która wytworzyła informację: Marzena Kasprzak
Osoba, która udostępnia informację: Marzena Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 27.04.2023 12:49:33
Data udostępnienia informacji: 27.04.2023 12:57:52
Data ostatniej aktualizacji: 27.04.2023 12:49:33
Rejestr zmian