Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

PREZYDENT  MIASTA  OPOLA

ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Opolu w rejonie ul. Prószkowskiej oraz Berylowej:

  1. Rejon ul. Prószkowskiej działki nr 29/6 i 30/5 o łącznej pow. 0,5871ha z km 26, obręb Wójtowa Wieś, KW OP1O/00150846/3.

Uzbrojenie techniczne: en. elektr., wodociąg, kanalizacja, gaz (w ulicy Prószkowskiej i Harmonijnej).

Inwestor zobowiązany jest do budowy dróg wewnętrznych zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W dziale III KW OP1O/00150846/3 ujawniono ograniczone prawo rzeczowe, które nie dotyczy przedmiotowej nieruchomości i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

 Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Wójtowa Wieś III” w Opolu (Uchwała nr XXIX/588/20 Rady Miasta Opola z dnia 27.08.2020r.) działka nr 30/5 położona jest na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem 1MN – przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; przeznaczenie uzupełniające: uzbrojenie terenu, działka nr 29/6 położona jest na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem 1KDW - przeznaczenie podstawowe: tereny dróg wewnętrznych; przeznaczenie uzupełniające: uzbrojenie terenu.

Zgodnie z zapisami ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ustalenia kompozycyjno – estetyczne są następujące: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza lub szeregowa, dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej i szeregowej wymaga się opracowania wspólnego projektu dla poszczególnych zespołów segmentów, maksymalna długość zespołu segmentów w zabudowie jednorodzinnej szeregowej 60m, wysokość budowli do 5m.

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona w wysokości: 1.450.000,00 zł + 23% VAT,   wadium: 145.000,00 zł.

 

  1. Rejon ul. Prószkowskiej działka nr 31/2 o pow. 0,5094ha z km 26, obręb Wójtowa Wieś, KW OP1O/00150846/3.

Uzbrojenie techniczne: en. elektr., wodociąg, kanalizacja, gaz (w ulicy Prószkowskiej i Harmonijnej).

Inwestor zobowiązany jest do budowy dróg wewnętrznych zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W dziale III KW OP1O/00150846/3 ujawniono ograniczone prawo rzeczowe, które nie dotyczy przedmiotowej nieruchomości i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

 Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Wójtowa Wieś III” w Opolu (Uchwała nr XXIX/588/20 Rady Miasta Opola z dnia 27.08.2020r.) przedmiotowa działka położona jest na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem 2MN – przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; przeznaczenie uzupełniające: uzbrojenie terenu.

Zgodnie z zapisami ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ustalenia kompozycyjno – estetyczne są następujące: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza lub szeregowa, dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej i szeregowej wymaga się opracowania wspólnego projektu dla poszczególnych zespołów segmentów, maksymalna długość zespołu segmentów w zabudowie jednorodzinnej szeregowej 60m, wysokość budowli do 5m.

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona w wysokości: 1.250.000,00 zł + 23% VAT,   wadium: 125.000,00 zł.

 

  1. Rejon ul. Prószkowskiej działka nr 32/2 o pow. 0,1953ha z km 26, obręb Wójtowa Wieś, KW OP1O/00150846/3.

Uzbrojenie techniczne: en. elektr., wodociąg, kanalizacja, gaz (w ulicy Prószkowskiej i Harmonijnej).

Inwestor zobowiązany jest do budowy dróg wewnętrznych zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W dziale III KW OP1O/00150846/3 ujawniono ograniczone prawo rzeczowe, które nie dotyczy przedmiotowej nieruchomości i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

 Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Wójtowa Wieś III” w Opolu (Uchwała nr XXIX/588/20 Rady Miasta Opola z dnia 27.08.2020r.) przedmiotowa działka położona jest na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem 3MN – przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; przeznaczenie uzupełniające: uzbrojenie terenu.

Zgodnie z zapisami ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ustalenia kompozycyjno – estetyczne są następujące: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza lub szeregowa, dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej i szeregowej wymaga się opracowania wspólnego projektu dla poszczególnych zespołów segmentów, maksymalna długość zespołu segmentów w zabudowie jednorodzinnej szeregowej 60m, wysokość budowli do 5m.

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona w wysokości: 500.000,00 zł + 23% VAT,  wadium: 50.000,00 zł.

 

  1. Rejon ul. Berylowej działka nr 33/2 o pow. 0,7481ha, obręb Grotowice, KW OP1O/00138146/6.

Uzbrojenie terenu: en. elektr., wodociąg, kanalizacja, gaz (w ulicy).

Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

 Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Metalchem” w Opolu (Uchwała nr VI/53/15 Rady Miasta Opola z dnia 29.01.2015r.) przedmiotowa nieruchomość położona jest
na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem 5 P – przeznaczenie terenu to obiekty produkcyjne, składy i magazyny, usługi z zakresu obsługi ludności i przedsiębiorstw, usługi administracji, usługi oświaty, usługi opieki zdrowotnej, usługi z zakresu obsługi komunikacji.

UWAGA: Nieruchomość w znacznej powierzchni zlokalizowana jest w strefie ograniczonego użytkowania wzdłuż napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia, natomiast nieprzekraczalna linia zabudowy usytuowana jest blisko granicy działki.

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona w wysokości: 610.000,00 zł + 23% VAT,   wadium: 61.000,00 zł.

 

Przetargi odbędą się w dniu 4 października 2022 r.:

godz. 1000 (rejon ul. Prószkowskiej działki nr 29/6 i 30/5),

godz. 1030 (rejon ul. Prószkowskiej działka nr 31/2),

godz. 1100 (rejon ul. Prószkowskiej działka nr 32/2)

godz. 1130  (rejon ul. Berylowej działka nr 33/2)

w Urzędzie Miasta Opola – sala konferencyjna nr 312, Rynek 1A, Opole. 

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do:

  1. Złożenia do dnia 28 września 2022r. – Urząd Miasta Opola, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 103 pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami i przepisami prawnymi dotyczącymi przetargu (formularz oświadczenia, klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych, przepisy prawne w tut. Wydziale). Możliwość przesłania skanu oświadczenia wraz z akceptacją klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych na adres mailowy: nieruchomosci@um.opole.pl.
  1. Wniesienia do dnia 28 września 2022r. wadium w wyżej podanej kwocie na konto bankowe Urzędu Miasta Opola Bank Millenium S.A. Nr 47116022020000000215153330.

Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych
na ww. rachunek bankowy.

W przypadku gdy uczestnik, który przetarg wygrał nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu oraz wszelkich innych opłat i podatków, związanych z nabyciem ww. lokalu przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia przetargu w wyznaczonej przez przyszłego nabywcę kancelarii notarialnej w Opolu

INFORMACJE DODATKOWE: Urząd Miasta Opola (Plac Wolności 7-8), Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 103, tel. 77/4511832 w dniach pracy Urzędu w godz. 7.30-15.30 (pn.- środa); 7.30-17.00 (czwartek); 7.30-14.00 (piątek).

Zgodnie z art. 70¹ §3 Kodeksu Cywilnego warunki przetargu mogą ulec zmianie, co zostanie niezwłocznie ujęte w treści ogłoszenia.

PREZYDENT  MIASTA  OPOLA  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 1238
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: I PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W OPOLU W REJONIE UL. PRÓSZKOWSKIEJ ORAZ BERYLOWEJ:
Typ: Brak
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Śladowska
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Śladowska
Data wytworzenia informacji: 28.07.2022 12:28:56
Data udostępnienia informacji: 29.07.2022 08:15:00
Data ostatniej aktualizacji: 12.10.2022 10:13:53
Rejestr zmian