Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

PREZYDENT MIASTA OPOLA

ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony

na ustalenie miesięcznej stawki czynszu  za  najem 1 m2 lokalu użytkowego
o pow. 79,49 m2 położonego w Opolu przy ulicy Koraszewskiego 18, strefa miejska „I”.

Lokal składa się z 3 pomieszczeń oraz wc.

Do lokalu przynależy jest piwnica o powierzchni 24,42 m2

Budynek wyposażony jest w instalacje wodną, kanalizacyjną i elektryczną. W lokalu brak jest ogrzewania.

Uwaga: W lokalu wyklucza się prowadzenie działalności związanej z usługami finansowymi (typu bank, itp.), ubezpieczeniowymi i hazardowymi oraz prowadzenia second – handów
i dyskontów.

Oznaczenie geodezyjne: dz.nr 10/2, z km 44, obręb Opole KW OP10/00041882/0

Kwota wywoławcza stanowiąca miesięczną stawkę czynszu za najem 1 m2 lokalu użytkowego wynosi 26,00 zł netto +23% VAT                                       wadium  2 100,00 zł

Dotychczasowe wykorzystanie lokalu – lokal usługowy.

Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.

Najemca jest obowiązany uiszczać czynsz i zaliczki miesięcznie z góry bez uprzedniego wezwania na wskazany rachunek bankowy w terminie do dnia 10 – go każdego miesiąca kalendarzowego, za który przypada należność.

Czynsz za najem lokalu podlega corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonych przez Prezesa GUS.

Oprócz czynszu przyszły najemca obowiązany będzie do płacenia podatku od nieruchomości.

Lokal zostanie udostępniony do oglądania po uprzednim uzgodnieniu terminu z Miejskim Zarządem Lokali Komunalnych w Opolu z siedzibą przy ulicy Ozimskiej 19, IX piętro,
pok. 919, Tel. 77/ 44-35-749 w poniedziałek, wtorek, środę w godz. 730 – 1530, czwartek
w godz. 730 – 1700, piątek w godz. 730 – 1400.

 

Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 26 października 2022 r. o godz. 10.00
w Urzędzie Miasta Opola
 – ul. Ozimska 19, IX piętro pok. nr 916.

 

 

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do:

  1. Złożenia do dnia 21 października 2022 r. – Urząd Miasta Opola, Wydział Lokalowy
    ul. Ozimska 19, IX piętro, pok. 928 w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg – Koraszewskiego 18” pisemnej oferty zawierającej :
  • imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy oraz odpis z krajowego rejestru sądowego lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej,
  • datę sporządzenia oferty, oraz podpis oferenta lub oferentów uprawnionych do prawnie skutecznej reprezentacji firmy,
  • oferowaną kwotę stanowiącą miesięczną stawkę czynszu za najem 1m2 lokalu użytkowego,
  • sposób i termin zagospodarowania lokalu użytkowego.
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, opatrzone datą i podpisem (formularz oświadczenia, przepisy prawne dostępne w tut. Wydziale).
  1. Wniesienia do dnia 21 października 2022 r. wadium w wysokości 2 100,00 zł na konto bankowe Urzędu Miasta Opola Bank Millenium S.A. Nr 47116022020000000215153330

Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych
na ww. rachunek bankowy.

Wniesione wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy najmu.

Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi.

Zawarcie umowy najmu nastąpi nie później niż w ciągu 40 dni, licząc od daty zakończenia przetargu.

INFORMACJE DODATKOWE: Urząd Miasta Opola Wydział Lokalowy, Opole ul. Ozimska 19, IX piętro, pok. 928, tel. 77/44-35-742 w poniedziałek, wtorek, środę w godz. 730 – 1530, czwartek w godz. 730 – 1700, piątek w godz. 730 – 1400.

Informacje o przetargach publikowane są na stronie internetowej Urzędu Miasta Opola
od adresem: www.opole.pl lub www.bip.um.opole.pl.

PREZYDENT MIASTA OPOLA zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w części
lub w całości.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 472
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: I przetarg pisemny nieograniczony
Typ: Brak
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Piasecka
Osoba, która udostępnia informację: Katarzyna Piasecka
Data wytworzenia informacji: 11.10.2022 12:52:24
Data udostępnienia informacji: 11.10.2022 12:54:19
Data ostatniej aktualizacji: 11.10.2022 12:54:27
Rejestr zmian