Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

PREZYDENT  MIASTA  OPOLA

ogłasza I przetarg nieograniczony

zgodnie z art. 70¹ §3 Kodeksu Cywilnego Prezydent Miasta Opola zmienia warunki
ogłoszonego I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej budynkiem (była bursa) nieruchomości gruntowej położonej w Opolu przy ul. Andrzeja Struga 16: działki nr 10/19 z km. 52 KW OP1O/00100753/9 oraz 10/28, 10/30 km. 52, KW OP1O/00145703/1, obręb Opole o łącznej pow. 0,4449ha
, (budynek – była bursa wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Opola) poprzez zmianę daty przetargów z dnia 29 grudnia 2022r. na 12 stycznia 2023r. oraz wpłaty wadium i złożenia oświadczenia z dnia 23 grudnia 2022r. na do dnia 5 stycznia 2023r.

Uzbrojenie terenu: en. elektr., wodociąg, kanalizacja, gaz (w ulicy)

W dziale III KW OP1O/00100753/9 ujawniono ograniczone prawo rzeczowe: odpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu na działce nr 10/19 z mapy 52 obręb Opole, objętej niniejszą księgą wieczystą, polegająca na prawie do korzystania z działki obciążonej, o łącznej powierzchni zajętej przez urządzenia przesyłowe równej 72,89 m2, zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część postanowienia, z przeznaczeniem na korzystanie z urządzeń tj. sieci ciepłownicze (sieci z rur preizolowanych dn 80, dn 65) celem ich prawidłowej eksploatacji i funkcjonowania w zakresie niezbędnym do dokonywania modernizacji, konserwacji, remontów, przebudowy w istniejącym przebiegu lub napraw urządzeń (z uwzględnieniem przywrócenia terenu do stanu poprzedniego) na rzecz ECO S.A.

W dziale III KW OP1O/00145703/1 ujawniono ograniczone prawo rzeczowe: odpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu na działce nr 10/28 z mapy 52 obręb Opole, objętej niniejszą księgą wieczystą, polegająca na prawie do korzystania z działki obciążonej, o łącznej powierzchni zajętej przez urządzenia przesyłowe równej 34,02 m2, zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część postanowienia, z przeznaczeniem na korzystanie z urządzeń tj. sieci ciepłownicze (sieci z rur preizolowanych dn 80, dn 65) celem ich prawidłowej eksploatacji i funkcjonowania w zakresie niezbędnym do dokonywania modernizacji, konserwacji, remontów, przebudowy w istniejącym przebiegu lub napraw urządzeń (z uwzględnieniem przywrócenia terenu do stanu poprzedniego) na rzecz ECO S.A.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Andrzeja Struga oraz Świętego Jacka w Opolu (Uchwała nr XXXIV/659/16 Rady Miasta Opola z dnia 24.11.2017r.) przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem 2U – przeznaczenie podstawowe: usługi administracji, kultury, nauki, opieki zdrowotnej, z zakresu obsługi turystyki, z zakresu obsługi ludności i przedsiębiorstw; przeznaczenie uzupełniające: tereny sportu i rekreacji oraz w nieznacznej części symbolem 11KPR – przeznaczenie podstawowe: ciągi pieszo – rowerowe, przeznaczenie uzupełniające: infrastruktura techniczna.

Wyłoniony w drodze przetargu kupujący, nabędzie prawo do ustanowienia odpłatnej, nieograniczonej w czasie służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez działki nr: 10/21, 10/20 km. 52, obręb Opole.

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona w wysokości: 7.140.400,00zł, wadium: 715.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 stycznia 2023r. o godz. 9 00 w Urzędzie Miasta Opola – sala konferencyjna nr 312, Rynek 1A, Opole.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do:

  1. Złożenia do dnia 05 stycznia 2023r. – Urząd Miasta Opola, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 103 pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami i przepisami prawnymi dotyczącymi przetargu (formularz oświadczenia, klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych, przepisy prawne w tut. Wydziale). Możliwość przesłania skanu oświadczenia wraz z akceptacją klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych na adres mailowy: nieruchomosci@um.opole.pl.
  1. Wniesienia do dnia 05 stycznia 2023r. wadium w wyżej podanej kwocie na konto bankowe Urzędu Miasta Opola Bank Millenium S.A. Nr 47116022020000000215153330.

Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek bankowy.

W przypadku gdy uczestnik, który przetarg wygrał nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu oraz wszelkich innych opłat i podatków, związanych z nabyciem ww. lokalu przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia przetargu w wyznaczonej przez przyszłego nabywcę kancelarii notarialnej w Opolu.

INFORMACJE DODATKOWE: Urząd  Miasta Opola (Plac Wolności 7-8), Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 103, tel. 77/4511832 lub 77/4511843 w dniach pracy Urzędu w godz. 7.30-15.30 (poniedziałek- środa); 7.30-17.00 (czwartek); 7.30-14.00 (piątek) do wglądu inwentaryzacja budynku.

Ww. budynek zostanie udostępniony do oglądania, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Miejskim Zarządem Lokali Komunalnych w Opolu, ul. Ozimska 19 pok. 919, tel. 77/4435749 lub 77/4461168-9. Informacja
w sprawach technicznych pod nr tel. 77/4461161-164.

Zgodnie z art. 70¹ §3 Kodeksu Cywilnego warunki przetargu mogą ulec zmianie, co zostanie niezwłocznie ujęte
w treści ogłoszenia.

PREZYDENT  MIASTA  OPOLA  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 925
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM (BYŁA BURSA) NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU PRZY UL. ANDRZEJA STRUGA 16: DZIAŁKI NR: 10/19 Z KM. 52 KW OP1O/00100753/9 ORAZ 10/28, 10/30 KM. 52, KW OP1O/00145703/1, OBRĘB OPOLE O ŁĄCZNEJ POW. 0,4449HA - ZMIANA TERMINU PRZETARGU
Typ: Brak
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Śladowska
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Śladowska
Data wytworzenia informacji: 05.10.2022 11:33:44
Data udostępnienia informacji: 28.10.2022 08:15:00
Data ostatniej aktualizacji: 17.11.2022 09:35:03
Rejestr zmian