Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

PREZYDENT  MIASTA  OPOLA

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Opolu w rejonie ul. Stanisława Bronicza, stanowiącej działki nr 1226/69 oraz 1228/69 o łącznej pow. 0,1963ha km. 9, obręb Bierkowice KW OP1O/00077228/9.

Uzbrojenie techniczne: en. elektr., wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa, gaz (w ulicy Bronicza).

Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego Opole – Bierkowice (Uchwała nr XXXVII/504/01 Rady Miasta Opola z dnia 22.02.2001r.) przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem MN - przeznaczonym pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wraz z urządzeniami towarzyszącymi. Dopuszcza się zamianę planowanego rodzaju zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej na bliźniaczą lub zwartą szeregową o gabarytach, cechach i na zasadach określonych planem pod warunkiem opracowania koncepcji zagospodarowania terenu.

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona w wysokości: 430.000,00 zł + 23% VAT, wadium: 43.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 maja 2023 r.: godz. 900 w Urzędzie Miasta Opola – sala konferencyjna nr 312, Rynek 1A, Opole.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do:

  1. Złożenia do dnia 17 maja 2023r. – Urząd Miasta Opola, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 103 pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami i przepisami prawnymi dotyczącymi przetargu (formularz oświadczenia, klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych, przepisy prawne w tut. Wydziale). Możliwość przesłania skanu oświadczenia wraz z akceptacją klauzuli informacyjnejo przetwarzaniu danych na adres mailowy: nieruchomosci@um.opole.pl.
  1. Wniesienia do dnia 17 maja 2023r. wadium w wyżej podanej kwocie na konto bankowe Urzędu Miasta Opola Bank Millenium S.A. Nr 47116022020000000215153330.

Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnychna ww. rachunek bankowy.

W przypadku gdy uczestnik, który przetarg wygrał nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu (należy do niej doliczyć 23% VAT) oraz wszelkich innych opłat i podatków, związanych z nabyciem ww. nieruchomości przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia przetargu w wyznaczonej przez przyszłego nabywcę kancelarii notarialnej w Opolu

INFORMACJE DODATKOWE: Urząd Miasta Opola (Plac Wolności 7-8), Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 103, tel. 77/4511832 w dniach pracy Urzędu w godz. 7.30-15.30 (pn.- środa); 7.30-17.00 (czwartek); 7.30-14.00 (piątek).

Zgodnie z art. 70¹ §3 Kodeksu Cywilnego warunki przetargu mogą ulec zmianie, co zostanie niezwłocznie ujęte w treści ogłoszenia.

PREZYDENT  MIASTA  OPOLA  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 1164
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OPOLU W REJONIE UL. STANISŁAWA BRONICZA, DZIAŁKI NR 1226/69 ORAZ 1228/69 O ŁĄCZNEJ POW. 0,1963HA KM. 9, OBRĘB BIERKOWICE KW OP1O/00077228/9
Typ: Brak
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Śladowska
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Śladowska
Data wytworzenia informacji: 14.03.2023 10:20:29
Data udostępnienia informacji: 14.03.2023 10:27:49
Data ostatniej aktualizacji: 01.06.2023 14:08:58
Rejestr zmian