Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

 

 

 

DYREKTOR MIEJSKIEGO ZARZĄDU LOKALI KOMUNALNYCH W OPOLU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE  

Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych

1.

Wymagania niezbędne

 

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań

a) obywatelstwo polskie/kraju Unii Europejskiej i/lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP*

oświadczenie

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

oświadczenie

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

oświadczenie

d) nieposzlakowana opinia

oświadczenie

e) wykształcenie: wyższe

kserokopia dyplomu

f) staż pracy: co najmniej 1 rok na stanowisku związanym z zamówieniami publicznymi

kserokopia świadectwa pracy i/lub oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy (ważność zaświadczenia 1 miesiąc)

 

2.

Wymagania dodatkowe

 

Wymagane dokumenty lub zapisy w liście motywacyjnym potwierdzające spełnienie wymagań

a) bardzo dobra znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych

zapis w liście motywacyjnym

b) znajomość ustawy o finansach publicznych

zapis w liście motywacyjnym

c) znajomość ustawy o samorządzie gminnym

zapis w liście motywacyjnym

d) umiejętność obsługi komputera
w tym programów Office

zapis w liście motywacyjnym

e) umiejętności organizacyjne,
w szczególności samodzielność
w organizacji pracy własnej

zapis w liście motywacyjnym

f) rzetelność, dyspozycyjność, umiejętność komunikacji interpersonalnej, samodzielność w podejmowaniu decyzji, gotowość podnoszenia kwalifikacji

zapis w liście motywacyjnym

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. przygotowanie i przeprowadzanie procedur zakupów (postępowań) zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz regulaminem zamówień publicznych,
  2. kompleksowa obsługa wszystkich etapów postępowań przetargowych w sprawach o udzielenie zamówień publicznych,
  3. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w ramach przygotowanych postępowań,
  4. weryfikacja dokumentów takich jak wzory umów, opis przedmiotu zamówienia oraz inne załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  5. publikacja ogłoszeń, udział w pracach komisji przetargowej, analiza ofert, sporządzanie protokołów oraz konstruowanie umów zawartych w wyniku przetargów,
  6. sporządzanie planów zamówień oraz sprawozdań o udzielonych zamówieniach,
  7. koordynacja i nadzór nad realizacją umów oraz ich ewidencjonowanie.

4. Warunki pracy na stanowisku:

Praca w budynku Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu przy ul. Ozimskiej 19, VIII piętro (winda), w pełnym wymiarze czasu pracy, z przewagą wysiłku umysłowego, samodzielna, wymagająca dobrej ostrości wzroku (obsługa monitora komputera).

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Zarządzie Lokali Komunalnych w Opolu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wyniósł co najmniej 6%.

6. Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:

a) list motywacyjny,

b) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – według wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia,

c) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

d) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności  do czynności prawnych oraz o korzystaniu z  pełni praw publicznych,

e) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,

g) kserokopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

h) kserokopię świadectw pracy i/lub oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu – dokumenty mają potwierdzać wykonywanie czynności związanych z zamówieniami publicznymi,

i) dokument potwierdzający niepełnosprawność wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych szczególnej kategorii (w przypadku osób niepełnosprawnych) - według wzoru dołączonego do niniejszego ogłoszenia.

List motywacyjny, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Kompletne aplikacje należy składać w siedzibie Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu, ul. Ozimska 19 (VIII piętro, pokój 8.35 w godzinach: pn-śr.: 7:30-15:30, Czw.: 7:30-17:00, pt.: 7:30-14:00) lub przesłać na adres jednostki w terminie do dnia 26 września 2022 r. w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„dotyczy naboru na samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych” - decyduje data faktycznego wpływu do jednostki. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opola oraz Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu, jak również na tablicy informacyjnej w Miejskim Zarządzie Lokali Komunalnych w Opolu.

Klauzula informacyjna

 

Rekrutacja pracowników (kandydaci do pracy)

Administrator Pani/Pana danych

Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu, ul. Ozimska 19, 45-057 Opole.

Inspektor Ochrony Danych

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem: iod@mzlk.opole.pl

Cele przetwarzania

Podstawa prawna

Okres/czas przechowywania

Przeprowadzenie procesu rekrutacji

• w zakresie wskazanym w przepisach Kodeksu pracy art. 6, ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
• inne dobrowolnie podane dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO zgoda na przetwarzanie danych,
• jeżeli w dokumentach zawarte będą dane o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie twoja odrębna zgoda na ich przetwarzanie, w przypadku gdy dane będą zbędne, zostaną zanonimizowane

3 miesiące

Dochodzenie roszczeń i obrony przed roszczeniami

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

3 miesiące

Odbiorcy

Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia:

·         PREVENTIA Rudolf Okos, ul. Solskiego 9, 42-609 Tarnowskie Góry

Dostawcy usług pocztowych oraz kurierskich

Przysługujące Pani/Panu prawa

• Prawo żądania dostępu do danych

• Prawo żądania sprostowania danych

• Prawo żądania usunięcia danych

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

Informacja o możliwości wycofania zgody

W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Obowiązek podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu pracy  jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji. Podanie innych danych jest dobrowolne

 

Przystąpienie do naboru na ww. wolne stanowisko urzędnicze oznacza zapoznanie się z Klauzulą informacyjną zamieszczoną w treści niniejszego ogłoszenia.

* osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

Dyrektor

Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu

Zofia Twarduś

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData
Informacje
Ilość odwiedzin: 80
Podmiot udostępniający: Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
Nazwa dokumentu: Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Gabriela Buhl
Osoba, która odpowiada za treść: Gabriela Buhl
Data wytworzenia informacji: 14.09.2022 13:59:26
Data udostępnienia informacji: 14.09.2022 14:12:58
Data archiwizacji: 27.09.2022 00:00:00
Rejestr zmian