Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH

IM.PAPIEŻA JANA PAWŁA II W OPOLU

ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze

– samodzielny referent ds. administracyjnych

 

I. ADRES JEDNOSTKI:

Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu
45– 761 Opole, ul. Niemodlińska 40

 

II.OKREŚLENIE STANOWISKA:

Samodzielny referent ds. administracyjnych   

Wymiar etatu : 1 etat (40 godzin tygodniowo)

planowany termin zatrudnienia: październik 2022 r. 

 

III. WYMAGANIA NIEZBĘDNE ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 1. Obywatelstwo polskie/kraju Unii Europejskiej i/lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP *;
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych;
 3. Osoba kandydująca nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;
 4. Nieposzlakowana opinia;
 5. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na w/w stanowisku;
 6. Wykształcenie wyższe – 2 letni staż pracy lub średnie z  4 letnim stażem pracy.

* osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale  w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

 

IV.  WYMAGANIA DODATKOWE ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 1. Umiejętność redagowania pism;
 2. Biegła obsługa programów komputerowych:
 • Pakiet Microsoft (Word, Excel etc.)
 • Elektroniczna skrzynka pocztowa
 • Znajomość aplikacji SIO
 • System e PUAP
 1. Obsługa urządzeń biurowych tj. kserokopiarka, skaner, fax;
 2. Znajomość przepisów w ramach danego stanowiska i umiejętność właściwego ich interpretowania, w szczególności przepisów oświatowych;
 3. Umiejętność pracy w zespole;
 4. Zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia;
 5. Aktywność w działaniu, samodzielność, sumienność i rzetelność w wykonywaniu zadań, wysoka kultura osobista;
 6. Odporność na stres;
 7. Mile widziane doświadczenie na stanowisku urzędniczym.

 

V. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA W/W STANOWISKU:

 

 1. Prowadzenie zasobów kancelaryjnych zgodnie z jednolitym wykazem akt i instrukcją kancelaryjną;
 2. Przygotowywanie i ewidencja zarządzeń Dyrektora;
 3. Bieżąca archiwizacja dokumentów;
 4. Odpowiedzialność za porządek składnicy (archiwum) szkolnej;
 5. Wydawanie i odbieranie nauczycielom za pokwitowaniem dzienników i arkuszy ocen z lat ubiegłych;
 6. Wydawanie i uaktualnianie legitymacji służbowych nauczycieli;
 7. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: przygotowanie wymaganej dokumentacji m.in. dot. poszczególnych pracowników i emerytów w zakresie dofinansowania do świadczeń zgodnie z „Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu”, a także dokumentacji dot. przydzielania zapomóg i pożyczek mieszkaniowych, sporządzanie stosownych protokołów;
 8. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z uchwałą Rady Miasta dotyczącą zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli i nauczycieli-emerytów;
 9. Przygotowanie dokumentacji związanej z oceną pracy nauczycieli oraz pracowników na stanowiskach urzędniczych i pomocniczych;
 10. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w ZSB;
 11. Terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez dyrektora i wicedyrektorów zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły.

 

VI. WARUNKI PRACY NA W/W STANOWISKU:

 

 1. Miejsce pracy: budynek Zespołu Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu, ul. Niemodlińska 40, I piętro, brak windy;
 2. Praca siedząca przy komputerze wymagająca dobrego wzroku – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie;
 3. Praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego.

VII. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W Zespole Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U.2018r. poz. 511 z póź. zm ) w miesiącu sierpniu 2022 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyniósł 0%.

VIII. WYMAGANE DOKUMENTY:

Kandydat na wolne stanowisko urzędnicze obowiązany jest przedstawić:

 1. List motywacyjny odręcznie podpisany;
 2. Życiorys – CV opatrzony klauzulą o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1000 z póż.zm) oraz zgodnie
  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
  95/46/WE (RODO)."
  ;
 3. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie;
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 5. Kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy;
 6. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych;
 7. Oświadczenie, o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na w/w stanowisku;
 9. Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii;
 10. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych.

IX. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Szkoły lub przesłać na adres: Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II ul. Niemodlińska 40, 45 – 761 Opole, w zamkniętej kopercie, opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem i numerem telefonu kontaktowego kandydata,z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze samodzielny referent ds. administracyjnych w ZSB Opole” w terminie  do dnia  26.09.2022 r., do godz. 15:00. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do jednostki. Aplikacje, które nie będą spełniały wymogów formalnych lub wpłyną po wyżej określonym terminie – nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku  naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opola (www.bip.um.opole.pl) oraz Zespołu Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu.

 

DYREKTOR

ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH

im. Papieża Jana Pawła II w Opolu                                                          

Violetta Szczepkowska

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData
Informacje
Ilość odwiedzin: 318
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Nabór na wolne stanowisko - samodzielny referent ds. administracyjnych
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Aneta Wójcik
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Wójcik
Data wytworzenia informacji: 15.09.2022 15:10:13
Data udostępnienia informacji: 15.09.2022 15:22:00
Data archiwizacji: 26.09.2022 15:00:00
Rejestr zmian