Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Opole, 18.08.2022r.

OŚR.6131.420.2022.DS

 

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA OPOLA

o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzewa

 

Działając zgodnie z art. 49, 49a i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) – cyt. dalej jako Kpa, w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 916)

 

zawiadamiam strony postępowania

 

że w dniu 05.08.2022r. na wniosek Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” z siedzibą
 w Opolu przy ul. Katowickiej 23,
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie drzewa, rosnącego na działce nr 23/42, k.m. 48, obręb Opole.

Wniosek wraz z dokumentacją znajduje się do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, ul. Krawiecka 13, pok. 108, w godz. pracy Urzędu, tj. poniedziałek - środa 7.30-15.30, czwartek 7.30-17.00, piątek 7.30-14.00.

 

Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 79 § 1 oraz w związku z  art. 85 ust. 1 Kpa zawiadamiam, że 
w dniu 19.09.2022r. w godz. 1100 – 1400  na ww. nieruchomości odbędą się oględziny drzewa, wnioskowanego do usunięcia.

 

Stosownie do art. 10 § 1 Kpa strony postępowania mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania  oraz zgodnie  art. 79 § 2 Kpa mają prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu, mogą zadawać pytania świadkom, biegłym i stronom oraz składać wyjaśnienia.

 

Jednocześnie na podstawie art. 36 § 1 Kpa zawiadamiam, że wniosek  w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie ww. drzewa nie może zostać załatwiony w terminie określonym w art. 35 Kpa. Przyczyną zwłoki jest konieczność przeprowadzenia oględzin drzew oraz zachowanie terminów, wynikających z zawiadamiania stron postępowania o decyzjach i innych czynnościach organu poprzez obwieszczenie, zgodnie z art. 49 K.p.a. Wskazuje się nowy termin rozpatrzenia sprawy do dnia 18.11.2022r.

Zgodnie z art. 37 § 1 k.p.a., stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Niniejsze obwieszczenie zostaje publicznie ogłoszone w dniu 22.08.2022r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.um.opole oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Organu.

 

Zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, czyli z dniem 06.09.2022r. 

 

z up. Prezydenta Miasta
Alicja Puchowska
Kierownik Referatu Ochrony Zasobów

Naturalnych i Edukacji Ekologicznej

W Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 152
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: OŚR.6131.420.2022.DS Obwieszczenie PMO o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzeniu dowodu z oględzin drzewa
Osoba, która wytworzyła informację: Dominika Stasica
Osoba, która udostępnia informację: Dominika Stasica
Data wytworzenia informacji: 19.08.2022 12:03:50
Data udostępnienia informacji: 22.08.2022 00:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 22.08.2022 00:00:05
Rejestr zmian