Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

 

                                                                        Opole, dnia 19 sierpnia 2022 r

Nr OŚR.6131.433.2022.MKA

 

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA OPOLA

o wszczęciu postępowania administracyjnego  i przeprowadzeniu oględzin

 

Działając zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)  – cyt. dalej jako Kpa, w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 916)

 

zawiadamiam strony postępowania,

że na wniosek Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” z siedzibą : 45-061 Opole, ul. Katowicka 23 z dnia 18.07.2022 r. (data wpływu do tut. Organu dnia 05.08.2022 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie drzewa gat. wierzba biała, rosnącego na nieruchomości przy Pl. Teatralnym 6-7 Opolu, stanowiącej działkę nr 22/11, a.m.48, obręb Opole.

Wniosek wraz z dokumentacją znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Opola, ul. Krawiecka 13, pok. 108.  W celu umówienia się na zapoznanie z wnioskiem prosimy o kontakt mailowy pod adresem osr@um.opole.pl lub  telefoniczny pod nr tel. 77 446 10 82.

Na podstawie art. 79 § 1 i w związku z art. 85 § 1 Kpa zawiadamiam, że w dniu 19.09.2022 r. w godz. 1100 – 1400 (podane godziny są orientacyjne i mogą ulec zmianie) na ww. nieruchomości odbędą się oględziny drzewa wnioskowanego do usunięcia. 

Stosownie do art. 10 § 1 Kpa strony postępowania mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania  oraz zgodnie z art. 79 § 2 Kpa mają prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu, mogą zadawać pytania świadkom, biegłym i stronom oraz składać wyjaśnienia.       

       Jednocześnie na podstawie art. 36 § 1 Kpa zawiadamiam, że wniosek  w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie ww. drzewa nie będzie mógł zostać załatwiony w terminie określonym w art. 35 Kpa.  Przyczyną zwłoki jest konieczność zaopiniowania wycinki drzewa przez Komisję ds. zieleni miejskiej oraz  zachowania terminów, wynikających z zawiadamiania stron postępowania o decyzjach   i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie publicznego obwieszczenia poprzez udostępnienie pisma w BIP na stronie podmiotowej organu, zgodnie z art. 49 Kpa. Z uwagi na powyższe  informuję, że przedmiotowa sprawa zostanie rozpatrzona do dnia 30.11.2022 r. 

Zgodnie z art. 37 § 1 k.p.a., stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:                                                                                                                     

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w  terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, a więc zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy o ochronie przyrody oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości
w dniu 19.08.2022r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.um.opole  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Opola, ul. Krawiecka 13  

Zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, czyli z dniem 03.09.2022 r.

 

               z up. Prezydenta Miasta

                   Marzena Kasprzak

                   Główny Specjalista

w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 36
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: Obwieszczenie nr OŚR.6131.433.2022.MKA o wszczęciu postępowania o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzewa przy pl. Teatralnym 6-7 i przeprowadzeniu oględzin
Osoba, która wytworzyła informację: Marzena Kasprzak
Osoba, która udostępnia informację: Marzena Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 19.08.2022 12:30:08
Data udostępnienia informacji: 19.08.2022 12:35:32
Data ostatniej aktualizacji: 19.08.2022 12:30:08
Rejestr zmian