Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Opole, dnia 31.08.2022r.

OŚR.6131.303.2022.MD

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA OPOLA

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735 za zm.) – zwanej dalej Kpa, w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 916)

zawiadamiam

o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa, rosnącego przy ul. Hubala 17b w Opolu (działka nr 1243/1, km. 20, obręb Gosławice), w związku z wnioskiem Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu z dnia 24.05.2022r., (data wpływu do Organu 25.05.2022r.).

Na podstawie art. 10 § 1 Kpa, przed wydaniem decyzji strony postępowania mogą zapoznać się z całym materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie i w ciągu 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszanych żądań. Dokumenty znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Opola, ul. Krawiecka 13, pok. 108,. w godz. pracy Urzędu, tj. poniedziałek-środa 7.30-15.30, czwartek 7.30-17.00, piątek 7.30-14.00.

Po upływie terminu na wniesienie uwag zostanie wydana decyzja zezwalająca na usunięcie wnioskowanego drzewa z powodu obumarcia, uzależniona od wykonania nasadzeń zastępczych w ilości 1 szt. drzewa gatunku śliwa wiśniowa odm. Pissardii, na działce nr 1243/1, k.m. 20, obręb Gosławice, w terminie do 30.04.2023r.

Ponadto informuję, że stronami postępowania są podmioty oraz mieszkańcy nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1243/1, km. 20, obręb Gosławice, przy ul. Hubala 17b w Opolu, posiadający udział we własności przedmiotowej nieruchomości. W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, a więc zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy o ochronie przyrody oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 31.08.2022r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.um.opole. Zgodnie z art. 49 kpa, doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, czyli z dniem 15.09.2022r.

       Jednocześnie na podstawie art. 36 § 1 Kpa zawiadamiam, że wniosek  w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie ww. drzewa nie może zostać załatwiony w terminie określonym w art. 35 Kpa. Przyczyną zwłoki jest konieczność zapoznania się stron z zebranym materiałem dowodowym oraz zachowanie terminów, wynikających z zawiadamiania stron postępowania o decyzjach i innych czynnościach organu poprzez obwieszczenie, zgodnie z art. 49 K.p.a. Wskazuje się nowy termin rozpatrzenia sprawy do dnia 30.09.2022r.

       Zgodnie z art. 37 § 1 k.p.a., stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

 

z up. Prezydenta Miasta

Alicja Puchowska

Kierownik Referatu  Ochrony Zasobów

Naturalnych i Edukacji Ekologicznej

w  Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 30
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: Obwieszczenie PMO o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa, rosnącego przy ul. Hubala 17b w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Mariusz Dużyński
Osoba, która udostępnia informację: Mariusz Dużyński
Data wytworzenia informacji: 31.08.2022 13:02:53
Data udostępnienia informacji: 31.08.2022 13:10:57
Data ostatniej aktualizacji: 31.08.2022 13:02:53
Rejestr zmian