Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Opole, dnia 31.01.2022r.

 

OSR.6131.561.2021.AP

 

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA OPOLA

o wydaniu decyzji udzielającej zezwolenia na usunięcie drzew

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.) – cyt. dalej jako Kpa, w związku z art. 83a ust.7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, ze zm.)

 

zawiadamiam strony postępowania, 

 

że w dniu 31. stycznia 2022 r. została wydana decyzja Prezydenta Miasta Opola  Nr OŚR.6131.561.2021.AP zezwalająca na usunięcie 13 zamierających/obumarłych drzew z terenu działki nr 1/44 k.m.19, obręb Opole, przy ul. Chabrów w Opolu.

 Przedmiotowa decyzja znajduje się do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, ul. Krawiecka 13, pok. 108, w godzinach pracy Urzędu. Z uwagi na zagrożenie zakażeniem koronawirusem i wprowadzone  w związku z tym ograniczenia kontaktów osobistych, w celu zapoznania się z decyzją proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Wykaz kontaktów dostępny jest na stronie internetowej Miasta Opola www. opole.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, w związku z czym, zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy o ochronie przyrody zastosowano przepis art. 49 Kpa, który stanowi, że zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Niniejsze obwieszczenie zostaje publicznie ogłoszone w dniu 01.02.2022 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.um.opole

Stosownie do art. 49 Kpa niniejsze zawiadomienie stron postępowania (skuteczne doręczenie) uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia,
czyli z dniem 16.02.2022r.   

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Opola w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Opola oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

 

z up. Prezydenta Miasta
Sebastian Smoliński
Zastępca Naczelnika

Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 

 

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 320
Podmiot udostępniający: Prezydenta Miasta Opola
Nazwa: Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu przy ul. Chabrów
Osoba, która wytworzyła informację: Alicja Puchowska
Osoba, która udostępnia informację: Alicja Puchowska
Data wytworzenia informacji: 01.02.2022 15:05:02
Data udostępnienia informacji: 01.02.2022 15:09:34
Data ostatniej aktualizacji: 01.02.2022 15:05:02
Rejestr zmian