Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Nr OŚR.6131.18.2022.MKA                                                             Opole, dnia 11 lutego 2022 r.  

OBWIESZCZENIE 

PREZYDENTA  MIASTA OPOLA

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) – zwanej dalej ustawą Kpa, w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie nałożenia ponownie na  Wspólnotę Mieszkaniową ul. 1 Maja 147-149A w Opolu, obowiązku wykonania nasadzenia zastępczego drzewa gat. grab pospolity, stanowiącego warunek udzielonego zezwolenia na usunięcie drzewa, zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Opola Nr OŚR.6131.50.2018.MKA z dnia 17 kwietnia 2018 r., w przypadku niezachowania żywotności drzewa po 3 latach od dnia upływu terminu wskazanego w zezwoleniu na wykonanie nasadzenia.

 W dniu  9 lutego 2022 r. na nieruchomości przy ul. 1 Maja 147-149A w Opolu, stanowiącej działkę nr 25 a.m.55, obręb Opole zostały przeprowadzone oględziny przez Komisję ds. zieleni miejskiej – organ doradczy Prezydenta Miasta Opola, podczas których stwierdzono zachowanie żywotności przedmiotowego drzewa  po 3 latach od dnia upływu terminu wskazanego w zezwoleniu na posadzenie.

             Na zasadzie określonej w art. 10 § 1 ustawy Kpa strony postępowania administracyjnego mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w ww. sprawie  w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.  Dokumentacja znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Opola, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Krawiecka 13, pok. 108.            Z uwagi na zagrożenie zakażeniem koronawirusem i wprowadzone  w związku z tym ograniczenia kontaktów osobistych, w celu umówienia  się na zapoznanie z dokumentacją prosimy          o kontakt z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola : mail osr@um.opole.pl lub nr tel.  77 446 10 82. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu  lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną  skrzynkę podawczą Urzędu Miasta Opola.

Jednocześnie na podstawie art. 36 § 1 Kpa zawiadamiam, że przedmiotowa sprawa  nie może zostać załatwiona w terminie określonym w art. 35 Kpa z powodu konieczności zapoznania się przez strony z materiałem  dowodowym oraz  zachowania terminów, wynikających z zawiadamiania stron postępowania o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie publicznego obwieszczenia poprzez udostępnienie pisma w BIP na stronie podmiotowej organu, zgodnie z art. 49 Kpa. Z uwagi na powyższe  informuję, że przedmiotowa sprawa zostanie rozpatrzona (wydana decyzja administracyjna) do dnia 11 marca 2022 r.  Zgodnie z art. 37 § 1 k.p.a., stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:                                                                                                                    

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w  terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, a więc zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy o ochronie przyrody oraz art. 49 ustawy Kpa – zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu  11 lutego 2022 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.um.opole

Zgodnie z art. 49 ustawy Kpa, doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia  niniejszego obwieszczenia, czyli z dniem 26 lutego 2022 r.

z up. Prezydenta Miasta

                   Marzena Kasprzak

                   Główny Specjalista

w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 90
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa: Obwieszczenie PMO o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie nałożenia ponownie na Wspólnotę Mieszkaniową ul. 1 Maja 147-149A obowiązku posadzenia drzewa, w przypadku niezachowania żywotności po 3 latach
Osoba, która wytworzyła informację: Marzena Kasprzak
Osoba, która udostępnia informację: Marzena Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 11.02.2022 09:03:00
Data udostępnienia informacji: 11.02.2022 09:13:10
Data ostatniej aktualizacji: 11.02.2022 09:03:00
Rejestr zmian