Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Dyrektor

Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr i im. Mikołaja Kopernika w Opolu

Ogłasza nabór

Na wolne stanowisko – specjalisty ds. sieci i urządzeń informatycznych

 

1. Adres jednostki: 45-714 Opole ul. Licealna 3

2. Określenie stanowiska: specjalista sieci i urządzeń informatycznych   

3. Wymiar etatu 0, 25 etatu

4. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem

 • obywatelstwo polskie; /kraju Unii Europejskiej i/lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP *;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni praw publicznych;
 • posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku tj. wykształcenie wyższe lub średnie
 • doświadczenie zawodowe 4 lata ( wykształcenie wyższe) 5 lat (wykształcenie średnie) na podobnym stanowisku;
 • nieposzlakowana opinia;
 • osoba kandydująca nie może być prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe;
 • brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym.

* osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

5. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem

 • umiejętność pracy w zespole;
 • znajomość przepisów wymaganych w ramach danego stanowiska, pozwalających na prawidłowe wykonywanie powierzonych zdań;
 • dobra znajomość pakietu MS Office, Windows Serwer 2003,cms joomla;
 • administrowanie sieciami LAN, VLAN, wifi, WAN;
 • znajomość systemu Windows w wersjach od XP do 8.1.

6. Predyspozycje i cechy osobowe

 • wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność organizowania pracy na stanowisku, dokładność, sumienność, rzetelność, terminowość;
 • potrzeba doskonalenia swoich umiejętności, samodoskonalenie zawodowe;
 • samodzielność w rozwiazywaniu problemów.

7. Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 • utrzymywanie i zarządzanie sieciami lokalnymi (LAN )i rozległymi (WAN) instytucji, znajomość os Microtik, Ubiquit Unifi;
 • analiza potrzeb i planowanie rozwoju/ wdrożeń oprogramowania sprzętu;
 • administrowanie i rozwój stron www opartych na csm joomla;
 • zarzadzanie domeną opartą na MS Serwer 2003;
 • nadzór nad prawidłowością funkcjonowania wszystkich programów firmy Vulcan wykorzystywanych na stanowiskach administracyjnych w szkole;
 • obsługa monitoringu na terenie obiektów szkoły;

8. Wymagane dokumenty

 • list motywacyjny;
 • CV;
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska;
 • kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 • kserokopie świadectw pracy i ewentualnie opinie o dotychczasowej pracy zawodowej;
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo;
 • oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku;
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych;
 • oświadczenie o braku skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o nieposzlakowanej opinii;
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku

9. Informacja  o wskaźniku  zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W Publicznym Liceum  Ogólnokształcącym nr I im. Mikołaja Kopernika  w  Opolu  w rozumieniu  o przepisach o rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej   oraz zatrudnieniu  osób niepełnosprawnych  w miesiącu  grudniu 2022 r. wskaźnik zatrudnienia  osób niepełnosprawnych  wyniósł 0,0% .

10. Sposób i termin składania ofert

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą na adres placówki: Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I im. Mikołaja Kopernika   ul. Licealna 3, 45-714  Opole, w zamkniętych i opisanych kopertach z imieniem i nazwiskiem kandydata, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem : „Nabór na stanowisko urzędnicze – Specjalisty ds. płac w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr I w Opolu”. Termin składania dokumentacji trwa od dnia ogłoszenia naboru do dnia  03.02.2023 r. w godz. 7.00 – 15.00. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu. Złożone oferty będą badane pod względem spełnienia wymagań formalnych. Oferty które nie będą spełniały wymogów formalnych lub wpłyną po wyżej określonym terminie – nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja  o wynikach naboru będzie  umieszczona  na stronie internetowe www.bip.um.opole , oraz na tablicy informacyjnej  Publicznego Liceum Ogólnokształcącego  nr I  im. Mikołaja  Kopernika w Opolu. Dodatkowe informacje  można  uzyskać  pod numerem telefonu 77 / 474 29 44 Dokumenty  kandydatów,  którzy  nie  uzyskują akceptacji komisji będą przechowywane  w  dokumentacji Publicznego Liceum  Ogólnokształcącego  nr I w Opolu   przez okres 3 miesięcy od momentu  upowszechniania informacji o wynikach naboru, po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

 

Dyrektor

Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr I

im. Mikołaja Kopernika

Bernarda Zarzycka

 

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 42
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: PLO I w Opolu – specjalista ds. sieci i urządzeń informatycznych
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Aneta Wójcik
Osoba, która udostępnia informację: Aneta Wójcik
Data wytworzenia informacji: 24.01.2023 08:51:19
Data udostępnienia informacji: 24.01.2023 08:59:05
Data ostatniej aktualizacji: 24.01.2023 08:51:30
Rejestr zmian