Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

DYREKTOR

 Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Mikołaja Kopernika ul. Licealna  3   

ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze –  specjalisty ds. księgowości  w wymiarze 0,75 etatu

 

1. Adres Jednostki 

   Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I im. Mikołaja Kopernika ul. Licealna  3

   45-714 Opole 

2. Określenie stanowiska: specjalista ds. księgowości

3. Wymiar etatu: 0,75 35 godzin tygodniowo

4. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem  :

 • Obywatelstwo polskie/kraju Unii Europejskiej i/lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP *;
 • Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych  do wykonywania  pracy  na określonym stanowisku  wykształcenie średnie lub wyższe;
 • Staż pracy na podobnym stanowisku - minimum 4 lata – wykształcenie wyższe, lub wykształcenie  średnie  (policealne  lub pomaturalna  szkoła  ekonomiczna  ) minimum 5 – letnie  doświadczenie;
 • Pełna zdolność do czynności  prawnych  oraz korzystanie  z pełni praw publicznych;
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem  sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego  lub umyślne przestępstwo  skarbowe ;
 • Nieposzlakowana opinia;
 • Brak przeciwskazań zdrowotnych  do wykonywania  pracy na określonym stanowisku; 

* osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

5. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem :  

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • Biegła znajomość obsługi komputera pozwalająca na   poprawne wykonywanie zadań na stanowisku  specjalisty ds. księgowości;
 • Wysokie zdolności analityczne ,obowiązkowość, rzetelność , bardzo dobra  organizacja  pracy, odporność na stres; 

6. Zakres zadań:

 • Sprawdzenie dokumentów księgowych pod względem rachunkowym;
 • Sporządzanie przelewów na podstawie zatwierdzonych  do wypłaty faktur, rachunków i innych wpłat;
 • Rozliczenie delegacji służbowych krajowych i zagranicznych;
 • Wystawianie faktur i not dotyczących wynajmów oraz prowadzenie analizy należności i zobowiązań do terminowego egzekwowania;
 • Księgowanie dokumentów, raportów wymaganych przepisami o ustawie rachunkowości finansach publicznych, statystyce oraz na potrzeby wewnętrze szkoły;
 • Wykonywanie innych  czynności  zleconych  przez Dyrektora  szkoły ;

7. Warunki pracy na danym stanowisku :

 • Miejsce pracy: Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I w Opolu ul Licealna  3 – praca siedząca 
 • Praca przy komputerze
 • Pokój księgowości na  III  kondygnacji ( z windą)

8. Informacja o wskaźniku  zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W Publicznym Liceum  Ogólnokształcącym nr I im. Mikołaja Kopernika   w  Opolu  w rozumieniu o przepisach o rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej   oraz zatrudnieniu  osób niepełnosprawnych w miesiącu wrześniu 2022 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  wyniósł 0,0 % .

9. Wymagane dokumenty:

 • CV- odręcznie podpisane przez kandydata;
 • List motywacyjny – odręcznie podpisany przez kandydata;
 • Kwestionariusz osobowy  według wzoru dostępnego na stronie internetowej (www.bip.um.opole.pl);
 • Kserokopia dokumentów poświadczających  posiadanie stażu zawodowego – świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku  pracy;
 • Kserokopia dokumentu poświadczającego posiadanie kwalifikacji  dodatkowych;
 • Oświadczenie kandydata o pełnej  zdolności  do czynności prawnych  oraz korzystaniu   w pełni praw publicznych ;
 • Oświadczenie kandydata o braku skazania  za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Dokument potwierdzający niepełnosprawność (w przypadku  osób niepełnosprawnych);

10. Sposób i termin składania ofert :

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą na adres placówki: Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I im. Mikołaja Kopernika   ul. Licealna 3 , 45-714  Opole, w zamkniętych i opisanych kopertach z imieniem i nazwiskiem kandydata, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem : „Nabór na stanowisko urzędnicze – Specjalisty ds. księgowości  w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr I w Opolu”. Termin składania dokumentacji trwa od dnia ogłoszenia naboru do dnia  07.11.2022 r. w godz. 7.00 – 15.00. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu. Złożone oferty będą badane pod względem spełnienia wymagań formalnych. Oferty które nie będą spełniały wymogów formalnych lub wpłyną po wyżej określonym terminie – nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja  o wynikach naboru będzie  umieszczona  na stronie internetowej www.bip.um.opole , oraz na tablicy informacyjnej  Publicznego Liceum Ogólnokształcącego  nr I  im. Mikołaja  Kopernika w Opolu.

Dodatkowe informacje  można  uzyskać  pod numerem telefonu 77 / 474 29 44

Dokumenty  kandydatów,  którzy  nie  uzyskują akceptacji komisji będą przechowywane   w  dokumentacji Publicznego Liceum  Ogólnokształcącego  nr I w Opolu   przez okres 3 miesięcy od momentu  upowszechniania informacji o wynikach naboru, po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

 

Dyrektor

Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Mikołaja Kopernika

Bernarda Zarzycka

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 740
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: PLO I im.M. Kopernika w Opolu - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze specjalista ds. księgowości
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Aneta Wójcik
Osoba, która udostępnia informację: Aneta Wójcik
Data wytworzenia informacji: 25.10.2022 10:29:45
Data udostępnienia informacji: 25.10.2022 10:35:06
Data ostatniej aktualizacji: 25.10.2022 10:37:58
Rejestr zmian