Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

        

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OPOLU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE URZĘDNICZE

 KIEROWNIK ZESPOŁU OBIEKTÓW KRYTA PŁYWALNIA AKWARIUM,

BASEN LETNI BŁEKITNA FALA - PEŁNY ETAT

 

 1. Wymagania niezbędne

Wymagania niezbędne

Wymagane dokumenty

 1. obywatelstwo polskie/kraju Unii Europejskiej i/lub innego państwa, którego  obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP **

Oświadczenie

 1. pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych

Oświadczenie

 1. brak skazania za przestępstwo  umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne

Oświadczenie

 1. nieposzlakowana opinia

Oświadczenie

 1. wykształcenie wyższe

Kserokopia dyplomu lub oryginalne zaświadczenie o ukończeniu studiów

 1. staż pracy: minimum 5 lat , lub co najmniej 3 lata prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku

Kserokopia świadectwa pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu
w przypadku trwania stosunku pracy (ważność zaświadczenia 1 m-c)

 

 1. prawo jazdy kat. B oraz sprawne prowadzenie samochodów osobowych

Kserokopia uprawnień oraz zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnianie wymagania

 

 1. Wymagania dodatkowe

 

 

Wymagania dodatkowe

Wymagane dokumenty albo zapisy w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania

 1. znajomość przepisów z zakresu:
 • ustawy o finansach publicznych
 • prawa pracy
 • bhp
 • ustawy o zamówieniach publicznych
 • ustawy o samorządzie gminnym
 • ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnianie wymagania

 

 1. znajomość struktury oraz statutu MOSiR w Opolu

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnianie wymagania

 1. biegła umiejętność obsługi komputera w tym systemu operacyjnego Windows
  i znajomość komputerowego oprogramowania narzędziowego – Microsoft Office

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnianie wymagania

 

 1. znajomość technik negocjacji i rozmów z klientem, znajomość specyfiki procesów sprzedaży i marketingu

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnianie wymagania

 1. samodzielność
  i wysokie zdolności organizacyjne, umiejętność planowania
  i organizacji projektów, znajomość procesów logistycznych i organizacyjnych.

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnianie wymagania

 1. odpowiedzialność, zdyscyplinowanie, sumienność, rzetelność

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnianie wymagania

 1. zainteresowanie sportem, rekreacją i turystyką, kreatywność, innowacyjność, chęć podejmowania nowych wyzwań, umiejętność pracy zespołowej oraz indywidualnej, odporność na stres, komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, wysoka kultura osobista, dokładność oraz doskonała organizacja pracy, gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji.

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnianie wymagania

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

        Do zakresu podstawowych zadań Kierownika Zespołu Obiektów należy:

 1. kierowanie i organizowanie pracy Zespołu Obiektów oraz nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy;
 2. należyta ochrona i wykorzystanie składników majątkowych MOSiR w Zespole Obiektów oraz właściwa gospodarka przekazanymi do dyspozycji środkami finansowymi;
 3. reprezentowanie MOSiR w ramach i na podstawie posiadanego pełnomocnictwa;
 4. przestrzeganie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń oraz nadzór i kontrola ich przestrzegania przez pracowników;
 5. podejmowanie na podstawie obowiązujących przepisów, zarządzeń Dyrektora i zadań MOSiR samodzielnych decyzji dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Zespołu Obiektów;
 6. przedstawienie wniosków w sprawie przyznawania środków niezbędnych dla zapewnienia realizacji zadań Zespołu Obiektów;
 7. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi MOSiR oraz organizacjami zewnętrznymi w celu realizacji zadań statutowych związanych z powierzonym zakresem obowiązków;
 8. prowadzenie kwartalnej sprawozdawczości wynikającej z działalności Zespołu Obiektów;
 9. analiza godzinowego rozkładu czasu pracy w obiekcie wraz ze sprawozdaniem - co najmniej raz w roku;
 10. niezwłoczne raportowanie przełożonemu o wszelkich nieprawidłowościach związanych z funkcjonowaniem MOSiR oraz proponowanie optymalnych rozwiązań usunięcia tych nieprawidłowości;
 11. archiwizacja dokumentacji zgodnie z prawem i zarządzeniem Dyrektora; 
 12. zapewnienie odpowiednich warunków BHP i bezpieczeństwa p. poż, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz nadzór nad ich przestrzeganiem przez podległych pracowników, jak również współpraca ze służbą BHP i p. poż.;
 13. opracowywanie przedmiotu zamówienia na usługi, dostawy, roboty budowlane zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i zarządzeniem Dyrektora realizowanych dla potrzeb Zespołu Obiektów;
 14. wnioskowanie do właściwego Działu o zakup sprzętu, narzędzi i materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Zespołu Obiektów oraz realizacja zakupu w zakresie pozostawionym do realizacji Kierownika;
 15. przygotowywanie wniosków zakupowych wraz opisem przedmiotu zamówienia, w tym wymagających przeprowadzania postepowania przetargowego według obowiązujących w MOSiR przepisów;
 16. zapewnienie zgodnego z przepisami zabezpieczenia tajemnicy państwowej i służbowej;
 17. zapewnienie ochrony danych osobowych;
 18.  przekazywanie do Dyrektora informacji o przebiegu i wynikach realizacji zadań przez Zespoły Obiektów;
 19. merytoryczna znajomość zagadnień objętych podległą sferą działania, stanowiących część zadań MOSiR oraz obowiązujących metod pracy przy ich realizacji;
 20. znajomość i przestrzeganie ogólnie obowiązujących przepisów prawa oraz wewnętrznych aktów normatywnych dotyczących podległej sfery działania;
 21. zlecanie kontroli wewnętrznych i koordynacja realizacji zaleceń pokontrolnych;
 22. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora ds. Organizacyjnych.

2. Do szczególnych zadań Kierownika Zespołu Obiektów należy w szczególności:

 1. opracowanie projektów cenników za korzystanie z Zespołu Obiektów;
 2. opracowanie projektów regulaminów korzystania z Zespołu Obiektów; 
 3. przygotowanie planów wykorzystania Zespołu Obiektów;
 4. nadzór nad prawidłowym zabezpieczeniem eksploatacyjnym Zespołu Obiektów wraz z zapleczem socjalnym i technicznym;
 5. przygotowanie i realizacja planu finansowego Zespołu Obiektów;
 6. przygotowanie i realizacja planu inwestycji i remontów Zespołu Obiektów;
 7. zabezpieczenie techniczne imprez sportowo - rekreacyjnych odbywających się w Zespole Obiektów;
 8. sprawdzanie pod względem merytorycznym zafakturowanych usług oraz zakupów;
 9. kierowanie pracą podległych pracowników, planowanie ich pracy, instruowanie i szkolenie;
 10. nadzór nad działaniami związanymi z zabezpieczeniem mienia w Zespole Obiektów;
 11. tworzenie warunków organizacyjnych niezbędnych do prowadzenia prawidłowe i zgodnej
  z obowiązującymi przepisami działalności usługowej;
 12. zapewnienie na administrowanym kompleksie sportowym warunków zgodnych
  z obowiązującymi przepisami BHP, p-poż i innymi regulaminami;
 13. opracowywanie projektów umów na najem, dzierżawę obiektów będących w zasobach Zespołu Obiektów i nadzór nad ich realizacją;
 14. planowanie potrzeb remontowych i inwestycyjnych niezbędnych do utrzymania i rozwoju Zespołu Obiektów oraz ich raportowanie do IRZP;
 15. zgłaszanie konieczności wykonania przeglądów technicznych ZDT oraz  udział w przeglądach budowlanych Zespołu Obiektów  zgodnie z wymogami prawa budowlanego i innymi obowiązującymi przepisami prawa;
 16. zgłaszanie konieczności wykonania prac oraz przeglądów technicznych do ZDT;
 17. prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej Zespołu Obiektów zgodnie z wymogami prawa budowlanego i innymi obowiązującymi przepisami prawa;
 18. nadzór nad zużyciem mediów na Zespole Obiektów oraz ich raportowanie do IRZP;
 19. nadzór nad prawidłową eksploatacją środków trwałych i nietrwałych będących na wyposażeniu Zespołu Obiektów;
 20. przygotowanie schematu organizacyjnego Zespołu Obiektów.

** Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

4.  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Biuro Kierownika Zespołu Obiektów zlokalizowane jest w obiekcie Krytej Pływalni Akwarium przy ul. Ozimskiej 48b, budynek jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach, ale kierowanie zespołem obiektów wymaga poruszania się po wszystkich obiektach wchodzących w skład zespołu oraz systematycznych kontaktów z dyrekcją znajdującą się w budynku przy ul. Barlickiego 13 zlokalizowaną na  I piętrze (bez windy), odległym o kilka kilometrów od ul. Ozimskiej. Praca wymaga stałych kontaktów z pracownikami, klientami i kontrahentami.

5. Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Opolu:

Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

 6. Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:

a)  dokumenty wymienione powyżej,

b) życiorys, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, opatrzony klauzulą: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w  Opolu, w celu wzięcia udziału         w ogłoszonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze. Zostałem (łam) poinformowany (a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: kadry@mosir.opole.pl. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem”  i podpisem.

 1. list motywacyjny,
 2. koncepcja funkcjonowania obiektu,
 3. kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego w załącznikach do ogłoszenia oraz w Dziale Administracyjno-Gospodarczym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu ul. Barlickiego 13.

Kompletne aplikacje należy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Barlickiego 13
w Opolu (pok. nr 113), w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Kierownik Zespołu Obiektów w terminie do dnia  22.04.2022 r. do godz. 15.00, decyduje data faktycznego wpływu do jednostki.

*w przypadku osób niepełnosprawnych                                                                           

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

 

Marcin Sabat

Opole, dnia 08.04.2022 r.

 

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 3452
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze kierownik zespołu obiektów
Skrócony opis: Nabór Kierownik Zespołu Obiektów
Osoba, która wytworzyła informację: Sylwia Lechowicz
Osoba, która udostępnia informację: Sylwia Lechowicz
Data wytworzenia informacji: 12.04.2022 10:22:02
Data udostępnienia informacji: 12.04.2022 12:01:09
Data ostatniej aktualizacji: 12.04.2022 12:00:23
Rejestr zmian