Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. STANISŁAWA STASZICA W OPOLU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

1. Adres jednostki : Zespół Szkół Zawodowych im. St. Staszica, ul Struga 16, 45-073 Opole

2. Określenie stanowiska : Specjalista ds. zamówień i zakupów

3. Wymiar etatu :

- 1/4 etatu (10 h w tygodniu),

4. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie/obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,

3) nieposzlakowana opinia,

4) posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku:

- wykształcenie wyższe (prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne )

- doświadczenie zawodowe:

   a) minimum 4 lata – w przypadku wykształcenia wyższego

5) osoba kandydująca nie może być prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Wymagania dodatkowe:

1) mile widziane doświadczenie zawodowe w jednostce budżetowej oraz znajomość obsługi programu Kadry (Progman, Vulcan),

2) bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność i szybkie podejmowanie decyzji, zdolność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole, obowiązkowość, rzetelność, odporność na stres,

3) dobra znajomość komputera i umiejętność pracy w środowisku Windows,

4) bardzo dobra znajomość Excel,

5) znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ustawy – Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty, ustawy Prawo oświatowe, ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego,

6) studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych.

6. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku będzie obejmował m.in:

1) Prowadzenie spraw związanych z dostawą usług, w tym: telekomunikacyjnych, energetycznych, wodno-kanalizacyjnych, odbioru i wywozu odpadów i nieczystości, usług medycznych, umów wynajmu sklepiku szkolnego, wynajmu sali gimnastycznej oraz innych umów zleconych do przygotowania przez Dyrektora szkoły, w tym:

    a) przygotowywanie umów,

    b) prowadzenie rejestru zawartych umów,

2) Przygotowanie dokumentacji i realizacja zakupów zgodnie z przepisami ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” oraz wykonywanie sprawozdań.

3) Planowanie i dokonywanie zakupów-ścisła współpraca z kierownikiem gospodarczym.

7. Informacje o warunkach pracy na stanowisku:

Praca w budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława  Staszica w Opolu 45-073 Opole ul. Struga 16  w niepełnym wymiarze czasu pracy, na I piętrze budynku (brak windy) z przewagą wysiłku umysłowego, samodzielna, siedząca, wymagająca  dobrego wzroku (praca przy komputerze).

8. Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu:

Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,  w maju 2023r. wynosił 1,30%.

9. Wymagane dokumenty:

1) List motywacyjny odręcznie podpisany;

2) Życiorys z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej odręcznie podpisany; życiorys/CV uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej oraz wymagań ujętych w pkt. 4 i 5 dot. niniejszego naboru, opatrzony klauzulą o treści: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Staszica w Opolu, w celu wzięcia udziału w ogłoszonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze. CV powinno zawierać klauzulę: Zostałem(łam) poinformowany(a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie.                     Cofnięcie  zgody może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: dyrektor@staszic.opole.pl. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem wraz z podpisem;   

3) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie dostępnego na stronie: bip.um.opole.pl

4) Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

5) Zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy,

6) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska (poświadczone przez kandydata za zgodność
z oryginałem),

7) Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych,

8) Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,

9) Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10) Dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku osób niepełnosprawnych,

11) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz.1000 z późn.zm.) o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).                                                                                                                                                                                                                                                                      

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać pocztą w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r. na adres: Zespół Szkół Zawodowych im. Staszica w Opolu ul Struga 16 , 45-073 Opole w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Specjalista ds. zamówień i zakupów w Zespole Szkół Zawodowych im. St. Staszica w Opolu”.

Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Szkół Zawodowych im. Staszica w Opolu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu naboru będą zawiadamiani indywidualnie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 453 66 51 wew.14

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.um.opole.pl oraz na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół Zawodowych im. Staszica ul. Struga 16. Dokumenty kandydatów, którzy nie uzyskają akceptacji komisji będą przechowywane w dokumentacji ZSZ im. St. Staszica w Opolu przez okres 3 miesięcy od momentu upowszechnienia informacji o wynikach naboru, po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

 

Dyrekto

Ewa Michalska

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 582
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: ZSZ im. St. Staszica w Opolu - specjalista ds. zamówień i zakupów
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Aneta Wójcik
Osoba, która udostępnia informację: Aneta Wójcik
Data wytworzenia informacji: 14.06.2023 11:31:54
Data udostępnienia informacji: 14.06.2023 12:17:09
Data ostatniej aktualizacji: 14.06.2023 13:26:40
Rejestr zmian