Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW W OPOLU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

REFERENT/KASJER

wymiarze czasu pracy: 1 etat

liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

 1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne

Wymagane dokumenty

a) obywatelstwo polskie

Oświadczenie

b) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych

Oświadczenie

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Oświadczenie

d) nieposzlakowana opinia

Oświadczenie

e) wykształcenie: średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku

Kserokopia świadectwa

f) staż pracy na podobnym stanowisku: 0 lata.
W przypadku posiadania stażu pracy

Kserokopia świadectwa pracy i/lub zaświadczenia o zatrudnienie w przypadku trwania stosunku pracy (ważność zaświadczenia 1 miesiąc)

g) znajomość przepisów wynikających z ustawy
o pracownikach samorządowych, prawa pracy, ochrony danych osobowych, przepisów z zakresu pomocy społecznej, o finansach publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego,

Zapis w liście motywacyjnym lub CV potwierdzający spełnianie wymagań

h) brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku

Oświadczenie

 

 1. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem

Wymagania dodatkowe

Wymagane dokumenty albo zapisy
w liście motywacyjnym lub CV potwierdzające spełnienie wymagania

a) znajomość z zakresu prawa, w tym ustawy:
o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, przepisów dotyczących ochrony danych osobowych

zapis w liście motywacyjnym lub CV potwierdzający spełnienie wymagań

b) bardzo dobra umiejętność obsługi komputera,
a w szczególności znajomość popularnych programów komputerowych

zapis w liście motywacyjnym lub CV potwierdzający spełnienie wymagań

c) umiejętności organizacyjne, w szczególności samodzielność w działaniu i organizacji pracy własnej, zdolności analityczne, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych

zapis w liście motywacyjnym lub CV potwierdzający spełnienie wymagań

d) rzetelność, dokładność, umiejętność komunikacji interpersonalnej, samodzielność

zapis w liście motywacyjnym lub CV potwierdzający spełnienie wymagań

e) umiejętność współpracy z osobami starszymi
i niepełnosprawnymi

zapis w liście motywacyjnym lub CV potwierdzający spełnienie wymagań

f) wysoka kultura osobista, terminowość, dyspozycyjność w sytuacjach koniecznych, odporność na stres

zapis w liście motywacyjnym lub CV potwierdzający spełnienie wymagań

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 2. Realizacja zadań związanych z ustalaniem odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS,
 3. Obsługa programu DOM, Progman Rozrachunki Premium, MAGAZYN oraz pozostałych programów komputerowych funkcjonujących w DPS,
 4. Obsługa bankowości elektronicznej,
 5. Przygotowywanie przelewów bankowych, rejestrowanie wpływu faktur i wstępna autoryzacji faktur
  w systemie bankowym,
 6. Realizacja zadań związanych z prowadzeniem ewidencji wartościowej i ilościowej majątku trwałego
  i wyposażenia Domu,
 7. Prowadzenie spraw związanych z depozytem po zmarłych mieszkańcach,
 8. Planowanie i nadzór nad obrotem gotówkowym w DPS - prowadzenie kasy,
 9. Sporządzanie dokumentacji kasowej, kompletowanie dowodów, oraz sprawdzanie pod względem formalno – rachunkowym,
 10. Obsługa kasy fiskalnej.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy z przewagą wysiłku umysłowego,
 2. Praca w budynku DPS dla Kombatantów w Opolu ul. Chmielowicka 6,
 3. Praca biurowa, praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
 4. Wyposażenie stanowiska pracy – komputer wraz z oprogramowaniem,
 5. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 6. Praca wymaga współdziałania z innymi pracownikami oraz mieszkańcami placówki, wymagająca dużej odporności na stres.

 

 1. Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu:

Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił 2,53%.

 

 

 1. Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:
 1. dokumenty wymienione powyżej
 2. życiorys – CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, opatrzony klauzulą:

Na podstawie art.6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu, w celu wzięcia udziału w ogłoszonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze.”

Zostałem (łam) poinformowany (a) o możliwości wycofania zgody na adres
mailowy:
iod@cuw.opole.pl. „Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem”|
 i własnoręcznym podpisem.

 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej (bip.um.opole.pl ),
 3. klauzula informacyjna dotycząca Ochrony Danych Osobowych dla kandydatów do pracy,
 4. Termin i miejsce składania dokumentów:

Kompletne aplikacje w zamkniętej kopercie należy składać w siedzibie Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu, ul. Chmielowicka 6 (45-758 Opole) z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: REFERENT/KASJER w terminie do dnia 31 maja 2023 r. - decyduje data faktycznego wpływu do jednostki.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej DPS dla Kombatantów oraz na tablicy ogłoszeń DPS dla Kombatantów w Opolu.

 1. Inne informacje:
 2. Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem jest przedłożenie orzeczenia lekarza medycyny pracy sprawującego opiekę profilaktyczną nad DPS o braku przeciwwskazań do pracy na przedmiotowym stanowisku pracy,
 3. niewykorzystane oferty będą niszczone komisyjnie po upływie 3 miesięcy od zakończenia naboru.

 

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów
w Opolu

Tatiana Filipkowska

Opole, 16.05.2023 r.

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 39
Podmiot udostępniający: DPS dla Kombatantów w Opolu
Nazwa dokumentu: DPS dla Kombatantów w Opolu
Skrócony opis: DPS dla Kombatantów w Opolu - Referent / Kasjer
Osoba, która wytworzyła informację: Tatiana Filipkowska
Osoba, która udostępnia informację: Tatiana Filipkowska
Data wytworzenia informacji: 16.05.2023 00:00:00
Data udostępnienia informacji: 17.05.2023 09:55:51
Data ostatniej aktualizacji: 17.05.2023 10:04:26
Rejestr zmian