Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

               

                    Stanowisko w dziale realizacji inwestycji i nadzoru budów – 1 etat

.................................................................................................................................

(nazwa stanowiska pracy)

  1.  

 

Wymagania niezbędne

 

 

Wymagane dokumenty

a) obywatelstwo polskie

Oświadczenie

b) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych

Oświadczenie

c) brak skazania za przestępstwo  umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne

Oświadczenie

d) nieposzlakowana opinia

Oświadczenie

e) wykształcenie :   średnie   lub wyższe   

Kserokopia  świadectwa lub dyplomu

f)  znajomość obsługi komputera  w tym Word  Excel,

Informacja w CV

g)  Staż pracy – min 2 lata   

Kserokopia świadectwa pracy lub zaświadczenie
o zatrudnieniu  w przypadku     trwania stosunku  pracy  

  1.  

 

Wymagania dodatkowe

 

 

Wymagane dokumenty albo zapisy w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania

a) staż pracy w JST lub jednostkach budżetowych 

 Kserokopia świadectwa pracy lub zaświadczenie
o zatrudnieniu  w przypadku     trwania stosunku  pracy  

b) doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z prowadzeniem inwestycji drogowych lub mostowych

Informacja w CV

c) znajomość ustawy o zamówieniach publicznych, samorządzie gminnym, drogach publicznych i prawa budowlanego

Informacja w CV

d) Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane bez ograniczeń wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Kserokopia uprawnień

g) prawo jazdy kat B

Kserokopia uprawnień

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- przygotowanie dokumentów, wniosków do budżetu miasta o zabezpieczenie środków  na realizację zadań inwestycyjnych;

- przygotowanie i kontrola dokumentacji projektowej;

- prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej, w  tym  przygotowanie harmonogramów rzeczowo-finansowych płatności
  i rozliczeń;

- sporządzanie rozliczeń bieżących  i  końcowych prowadzonych zadań;

- opisywanie faktur i innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej;

- sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań inwestycyjnych;

- uczestnictwo w realizacji rzeczowo – finansowej  zadań między innymi poprzez  prowadzenie korespondencji;

- kontrola i rozliczanie umów podwykonawczych;

- sporządzenie projektów pism związanych z realizacją prowadzonych inwestycji.

  1. Warunki pracy na stanowisku :

Praca w budynku przy ul. Pileckiego  1, drugie piętro. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Budynek wyposażony w windę przystosowaną do wózków inwalidzkich. Praca w terenie ( miasto Opole). Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, praca
w godz. 7.00 – 15.00, ( możliwa zmiana godzin pracy na pn., wt., śr. 7.30-15.30, czw. 7.30-17.00 pt. 7.30.14.00)  praca w zespole,  bezpośredni kontakt z petentami, codzienny kontakt telefoniczny, praca wymagająca dobrej ostrości wzroku.    

5.W miesiącu kwietniu  2023 roku. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł 0,02% .

  1. Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:
  2. a) dokumenty wymienione powyżej
  3. b) życiorys, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, opatrzony klauzulą:

     Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w  złożonej przeze mnie ofercie pracy dla potrzeb   realizacji procesu rekrutacji w Miejskim Zarządzie Dróg w Opolu,  zgodnie z  art. 6 ust. 1, pkt.a  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 r.  oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o   pracownikach samorządowych (Dz.U.
z 2022 r. poz. 530 ), co poświadczam  własnoręcznym  podpisem.

  1. c)         list motywacyjny,
  2. d)        kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej (bip.um.opole.pl) oraz w dziale

               administracyjno-gospodarczym i kadr Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu,

  1. e) dokument potwierdzający niepełnosprawność ( w przypadku osób niepełnosprawnych).

Kompletne aplikacje należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu:
- do dnia 19.05.2023 r. ul. Firmowa 1, pokój 213,
- od dnia 22.05.2023 r. do dnia 26.05.2023 r. ul. Pileckiego 1, pokój 234,
z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko  w dziale realizacji inwestycji i nadzoru budów w terminie do dnia 26 maja  2023 r.  (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP), decyduje data faktycznego wpływu do MZD .      

                  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.opole.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.

                   Na podstawie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia   27 kwietnia 2016 r., informuję, że administratorem danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Miejski Zarząd Dróg w Opolu z siedzibą przy ul. Firmowej 1. Celem przetwarzania tych danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego, wyłaniającego kandydata na stanowisko w dziale realizacji inwestycji i nadzoru budów i zawarcia umowy
o pracę. Zakres danych regulują odrębne przepisy.

         Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych osób, które złożyły swoje oferty do tego naboru   ulegną komisyjnemu zniszczeniu, po upływie 3 miesięcy licząc od dnia następnego po zakończeniu naboru.                                                                                 

                                                                                                           Dyrektor             

                                                                                                     Teresa Sobel-Wiej      

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 126
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: MZD - Stanowisko w dziale inwestycji i nadzoru budów -1 etat.
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Monika Syczyńska
Osoba, która udostępnia informację: Monika Syczyńska
Data wytworzenia informacji: 11.05.2023 11:42:49
Data udostępnienia informacji: 11.05.2023 11:57:51
Data ostatniej aktualizacji: 11.05.2023 12:06:49
Rejestr zmian