Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 w Opolu ogłasza nabór
na stanowisko urzędnicze: starszy księgowy

 

1. Adres jednostki:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Księcia Jana Dobrego w Opolu

45-432 Opole, ul. Grudzicka 48.

2. Określenie stanowiska: starszy księgowy

3. Wymiar etatu:

niepełny wymiar czasu pracy – 0,5 etatu, 20 godz. w tygodniu.

4. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • obywatelstwo polskie/ kraju Unii Europejskiej i/lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • brak skazania za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na w/w stanowisku,
 • wykształcenie średnie lub wyższe o kierunku ekonomicznym oraz doświadczenie w pracy.

5. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 • doświadczenie zawodowe: 2 lata – wykształcenie średnie, 1 rok – wykształcenie wyższe na podobnym stanowisku,
 • znajomość przepisów z zakresu ustaw: o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, o rachunkowości, prawa oświatowego, obowiązujących zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • znajomość zagadnień: planu kont, klasyfikacji, księgowości oraz sprawozdawczości budżetowej,
 • biegła znajomość komputera i programów w środowisku Windows, Excel,
 • podstawowa znajomość programu Progman Finanse DDJ,
 • znajomość przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Predyspozycje i cechy osobowe:

 • pracowitość, wysoka kultura osobista, komunikatywność, samodzielność, umiejętność organizowania pracy na stanowisku, dokładność, sumienność, rzetelność, terminowość, zdolność do analitycznego myślenia,
 • potrzeba doskonalenia swoich umiejętności, samodoskonalenie zawodowe,
 • samodzielność w rozwiązywaniu problemów.

6. Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie ewidencji księgowej: 
  • pozostałych środków trwałych, które zgodnie z przepisami ustaw ewidencjonowane są w PSP nr 20,
  • wartości niematerialnych i prawnych, które zgodnie z przepisami ustaw ewidencjonowane są w PSP nr 20,
  • środków trwałych, które zgodnie z przepisami ustaw ewidencjonowane są w PSP nr 20,
 • sporządzanie planu amortyzacji i zgodnie z nim księgowanie umorzenia,
 • sporządzanie PO, OT i LT na podstawie faktur zakupu, sprzedaży i protokołów,
 • sporządzanie sprawozdań w przedmiotowym zakresie,
 • przyjmowanie środków trwałych  na podstawie  protokołów zakończenia i rozliczenia środków trwałych w budowie, współpraca z komórkami merytorycznymi w tym zakresie,
 • rozliczanie inwentaryzacji, uzgadnianie i wyjaśnianie różnic,  sporządzanie PK,
 • miesięczne uzgadnianie kont księgowych służących do ewidencji majątku w Progmanie Finanse,
 • dokonywanie ewidencji operacji gospodarczych,
 • kontrolowanie zgodności operacji finansowych i gospodarczych z planem finansowym,
 • kontrolowanie kompletności i rzetelności dokumentów stanowiących podstawę operacji finansowych,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, analizowanie wykorzystania przydzielonych środków z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki,
 • terminowe przygotowywanie danych do sporządzania sprawozdań finansowych i budżetowych,
 • przygotowywanie danych do projektu planu finansowego i projektów jego zmian w ciągu roku,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych PSP nr 20,
 • dekretacja dowodów,
 • księgowanie dowodów,
 • uzgadnianie wydatków i kosztów na koniec miesiąca,
 • sporządzanie na koniec miesiąca po uzgodnieniu wydruków dekretu do raportów kasowych, wyciągów bankowych,
 • rozliczanie zapłat kont rozrachunkowych,
 • wydruk dziennika po zamknięciu miesiąca w zastępstwie,
 • kompletowanie i przekazywanie akt do archiwum zakładowego, zgodnie z rzeczowym wykazem akt i instrukcjami: kancelaryjną i archiwalną,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez zwierzchnika.

7. Informacja o warunkach pracy na stanowisku starszego księgowego

Praca na stanowisku jest pracą umysłową pod bezpośrednim nadzorem głównego księgowego szkoły. Praca siedząca przy komputerze, wymaga dobrego wzroku.

Stanowisko pracy w pokoju na parterze (wejście po schodach, brak windy i wjazdu).

Zatrudnienie na czas określony od sierpnia 2023 r. z możliwością przedłużenia umowy na czas nieokreślony.

8. Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 20 w Opolu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w kwietniu 2023 r. wynosił 1,98%.

9. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania przy ogłoszeniu)
 • Zostałam/em poinformowana/y o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: sekretariat@psp20.opole.pl. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed wycofaniem,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska,
 • kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o obecnym zatrudnieniu,
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku osób niepełnosprawnych.

10. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 w Opolu, ul. Grudzicka 48, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – „starszy księgowy„ w nieprzekraczalnym terminie do 23.06.2023 r. Decyduje faktyczna data wpływu do PSP nr 20 w Opolu.

Dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 4552347.

11. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opola oraz tablicy informacyjnej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 w Opolu.

O terminach rozmów kandydaci zakwalifikowani, spełniający określone wymagania, zostaną poinformowani telefonicznie. Szkoła zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), informuję, że administratorem danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 w Opolu, ul. Grudzicka 48, celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego, wyłaniającego kandydata na stanowisko starszy księgowy i zawarcie umowy o pracę. Zakres danych regulują odrębne przepisy.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych osób, które złożyły swoje oferty, ulegną komisyjnemu zniszczeniu, po upływie 3 miesięcy licząc od dnia następnego po zakończeniu naboru.

 

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20

im. Księcia Jana Dobrego w Opolu

Dariusz Smagała

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 165
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: PSP nr 20 w Opolu - starszy księgowy
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Aneta Wójcik
Osoba, która udostępnia informację: Aneta Wójcik
Data wytworzenia informacji: 16.05.2023 09:14:48
Data udostępnienia informacji: 16.05.2023 09:23:50
Data ostatniej aktualizacji: 16.05.2023 09:14:51
Rejestr zmian