Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW W OPOLU

45-758 Opole, ul. Chmielowicka 6

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego

w wymiarze czasu pracy: 1,0 etatu

liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

I. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne

Wymagane dokumenty

1. obywatelstwo polskie

oświadczenie

2. pełna zdolność do czynności prawnych,

korzystanie z pełni praw publicznych

oświadczenie

3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

oświadczenie

4. nieposzlakowana opinia

oświadczenie

5. wykształcenie umożliwiające wykonywanie zadań na określonym stanowisku: wyższe (preferowane kierunkowe: wykształcenie z zakresu zarządzania)

kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie

6. staż pracy 5 lat.

Kserokopia świadectwa pracy i/lub zaświadczenia o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy (ważność zaświadczenia 1 m-c)

7. brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku

oświadczenie

 II. Wymagania związane ze stanowiskiem:

Wymagania dodatkowe

Wymagane dokumenty albo zapisy w liście motywacyjnym lub CV potwierdzające spełnienie wymagania

Doświadczenie zawodowe związane z pracą i obsługą osób w wieku senioralnym

zapis w liście motywacyjnym potwierdzający spełnienie wymagania, dokumenty potwierdzające doświadczenie: opis realizowanych zadań – zakres czynności na zajmowanym stanowisku

Wykształcenie z zakresu zarządzania w obszarze pomocy społecznej

kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie

Bardzo dobra znajomość komputerowych programów do ewidencjonowania oraz wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych,

zapis w liście motywacyjnym potwierdzający spełnienie wymagania

Znajomość z zakresu prawa, w tym ustaw: o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, kodeks postępowania administracyjnego, prawo pracy, instrukcja kancelaryjna, przepisy dotyczące danych osobowych,

zapis w liście motywacyjnym potwierdzający spełnienie wymagania

Bardzo dobra znajomość ustawy o pomocy społecznej i rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, oraz znajomość ustawy o ochroni zdrowia psychicznego

zapis w liście motywacyjnym potwierdzający spełnienie wymagania

Doświadczenie w realizacji zamówień publicznych, w tym przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia

zapis w liście motywacyjnym potwierdzający spełnienie wymagania

Doświadczenie w planowaniu i organizowaniu pracy podległego personelu pod kątem zapewnienia właściwego standardu sprawowanej całodobowej opieki,
w tym opracowywanie ewidencji czasu pracy i tworzenie harmonogramów pracy

zapis w liście motywacyjnym potwierdzający spełnienie wymagania

Wysoka kultura osobista, terminowość, dyspozycyjność w sytuacjach koniecznych, odporność na stres

zapis w liście motywacyjnym potwierdzający spełnienie wymagania

Rzetelność, dokładność i profesjonalizm w działaniu, umiejętność samodzielnej organizacji pracy, umiejętność pracy w zespole

zapis w liście motywacyjnym potwierdzający spełnienie wymagania

 III. Zakres najważniejszych zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

 1. Kierowanie i nadzór nad pracą personelu Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego

2. Planowanie i organizowanie pracy podległego personelu pod kontem zapewnienia właściwego standardu sprawowanej całodobowej opieki w tym m.in.:

a) przydział pracowników pierwszego kontaktu;

b) wykonywanie zadań pracownika pierwszego kontaktu;

c) stymulowanie nawiązywania kontaktów z rodziną i społecznością lokalną.

3. Nadzorowanie gospodarki art. higienicznymi i sprzętem będącymi w posiadaniu DPS, ewidencja stanów magazynowych, sporządzanie zapotrzebowań, analiz i sprawozdań, nadzór nad realizacją zawartych umów.

4. Współpraca z pozostałymi pracownikami DPS.

  1. Prowadzenie i przechowywanie wszelkiej dokumentacji DPS zgodnie z przepisami i instrukcją kancelaryjną;

  2. Opracowywanie właściwych instrukcji, procedur postępowania dotyczących zadań działu opiekuńczo – terapeutycznego;

  3. Sporządzanie sprawozdań oraz przygotowywanie materiałów do wykonania sprawozdań dla wszelkich wnioskujących instytucji;

  4. Przeprowadzanie kontroli wewnętrznej Działu;

  5. Ocena pracowników.

5. Koordynowanie zadań Zespołu Terapeutycznego:

  1. Nadzór nad Indywidualnymi Planami Wsparcia;

  2. Organizowanie posiedzeń zespołu;

  3. Współpraca z jednostkami zewnętrznymi i instytucjami zapewniającymi realizację Indywidualnych Planów Wsparcia (np. lekarz, pielęgniarka, psychoterapeuta).

IV. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w budynku Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu ul. Chmielowicka 6.

Praca w wymiarze 1 etatu, wysiłek umysłowy, lekki wysiłek fizyczny - praca siedząca, samodzielna wymagająca dobrej ostrości wzroku – obsługa komputera.

Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

V. Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w styczniu 2022r. wynosił 0%.

 VI. Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:

1. dokumenty wymienione powyżej,

2. życiorys – CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, opatrzony klauzulą:

Na podstawie art.6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu, w celu wzięcia udziału w ogłoszonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze.”

Zostałem (łam) poinformowany (a) o możliwości wycofania zgody na adres
mailowy:
iod@cuw.opole.pl. „Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem|
i własnoręcznym podpisem.

3. list motywacyjny,

4. kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej (www.opole.pl ),

5. klauzula informacyjna dotycząca Ochrony Danych Osobowych dla kandydatów do pracy,

VII. Sposób i termin składania ofert:

Kompletne aplikacje należy składać: w zamkniętej kopercie, opisanej imieniem i nazwiskiem osoby składającej ofertę z adnotacją „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego, w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu ul. Chmielowicka 6, w terminie do dnia 25.02. 2022r.

 O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do jednostki. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie oraz oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

 Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informatycznej DPS dla Kombatantów w Opolu.

 Opole, dnia 09.02.2022r.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu

Tatiana Filipkowska 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 423
Podmiot udostępniający: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
Nazwa dokumentu: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego
Skrócony opis: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW W OPOLU,45-758 Opole, ul. Chmielowicka 6 Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego w wymiarze czasu pracy: 1,0 etatu, liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba
Osoba, która wytworzyła informację: Tatiana Filipkowska
Osoba, która udostępnia informację: Luiza Pinisz
Data wytworzenia informacji: 14.02.2022 00:00:00
Data udostępnienia informacji: 15.02.2022 12:10:25
Data ostatniej aktualizacji: 15.02.2022 12:04:24
Rejestr zmian