Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

               

                           Kierownik działu  Utrzymania Zieleni i Czystości – 1 etat

.................................................................................................................................

(nazwa stanowiska pracy)

  1.  

 

Wymagania niezbędne

 

 

Wymagane dokumenty

a) obywatelstwo polskie

Oświadczenie

b) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych

Oświadczenie

c) brak skazania za przestępstwo  umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne

Oświadczenie

d) nieposzlakowana opinia

Oświadczenie

e) wykształcenie : wyższe

Kserokopia dyplomu

f) staż pracy : minimum  5 lat pracy

Kserokopia świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu  w przypadku trwania stosunku  pracy  

g) prawo jazdy kat. B

Kserokopia prawa jazdy

  1.  

 

 Wymagania dodatkowe

 

Wymagane dokumenty albo zapisy w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania

a)   Znajomość KPA

 Informacja w liście motywacyjnym lub CV potwierdzające spełnianie wymagania

b) znajomość ustawy o drogach publicznych oraz zamówieniach publicznych, o ochronie przyrody

 Informacja w liście motywacyjnym lub CV potwierdzające spełnianie wymagania

c) znajomość ustawy o samorządzie gminnym oraz prawa miejscowego związanego za zakresem wykonywanych zadań

 Informacja w liście motywacyjnym lub CV potwierdzające spełnianie wymagania

d) bardzo dobra umiejętność obsługi komputera z typowymi aplikacjami tj.: Word, Excel

 Informacja w liście motywacyjnym lub CV potwierdzające spełnianie wymagania

e) odpowiedzialność, dokładność skrupulatność, odporność na stres, umiejętność stosowania posiadanej wiedzy

 Informacja w liście motywacyjnym lub CV potwierdzające spełnianie wymagania

f) wykształcenia wyższe: ochrona    środowiska, ogrodnictwo, architektura krajobrazu

 Kserokopia dyplomu

g) dodatkowe uprawnienia specjalistyczne (nieobligatoryjne): uprawnienia gospodarza /inspektora nadzoru terenów zieleni

Kserokopia dokumentu

 

 

 

 

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Kierowanie  i nadzorowanie pracy działu utrzymania zieleni i czystości  w tym :

1. Realizacja zadań związana z oczyszczaniem i utrzymaniem porządku w pasach drogowych (jezdnie, chodniki, parkingi) oraz związanych z interwencyjnym sprzątaniem terenów będących własnością Gminy Opole, bez ustalonego zarządcy.

2. Prowadzenie spraw związanych z akcją zima.

3. Realizacja zadań związanych z korzystaniem przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, a w tym budowa, przebudowa i remont wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię tych dróg oraz wiat usytuowanych poza pasem drogowym, w granicach administracyjnych miasta Opola oraz dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Opole.

4. Realizacja zadań związanych z utrzymaniem terenów zieleni przydrożnej oraz zlokalizowanej na gruntach będących własnością Gminy Opole a przekazanych w tym celu MZD, polegające na:

a) prowadzeniu ewidencji zieleni w pasach drogowych i terenów zieleni urządzonej administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu (inwentaryzacja drzewostanu);

b) kontroli stanów terenów zieleni i ich utrzymanie, z wyłączeniem: fontann, placów zabaw, siłowni, ścieżek zdrowia, oświetlenia;

c) pielęgnacji drzewostanu, prowadzeniu spraw związanych z wycinką drzew i krzewów, bieżącym utrzymaniu żywopłotów
i krzewów, odchwaszczaniu żywopłotów, zakładaniu i przebudowie zniszczonych trawników, koszeniu;

d) uzgadnianie wniosków na czasowe zajęcie terenów zieleni na obszarach będących w utrzymaniu działu EU (w tym na potrzeby organizacji imprez), egzekwowanie ochrony roślinności i warstwy zieleni urodzajnej w trakcie wykonawstwa robót
i renowacji tych terenów;

e) współdziałanie z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie utrzymania i prawidłowego funkcjonowania zabytkowych terenów zieleni miejskiej na obszarach będących w utrzymaniu działu EU (śródmieście – Stare Miasto Opole).

5. Prowadzenie spraw związanych z likwidacją szkód komunikacyjnych, osobowych i własnych.

6. Współpraca z Działem Zamówień Publicznych i Planowania Budżetu w zakresie przygotowywania procedur przetargowych dla zamówień dotyczących spraw merytorycznych działu.

7. Nadzór nad zlecanymi robotami i usługami, a w tym dokonywanie odbiorów częściowych i końcowych.

8. Współpraca z Wydziałem Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola oraz innych jednostek w zakresie merytorycznym działu.

9. Prowadzenie w systemie miesięcznym monitoringu stanu wykorzystania środków finansowych na poszczególne zadania.

10. Przekazywanie niezbędnych danych do sporządzania sprawozdań, wykonywanych przez inne komórki organizacyjne MZD.

11. Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie prowadzonym przez dział.

12. Sporządzanie projektów pism, zarządzeń, dokumentów dotyczących działalności działu oraz ich archiwizowania.

13. Prowadzenie spraw związanych z planowaniem rozwoju zieleni miejskiej i jej urządzaniem.

14. Inwentaryzacja istniejących terenów zieleni i podział na strefy wraz z przypisaniem poszczególnym strefom odpowiednich standardów utrzymania.

15. Opiniowanie i uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz dokumentacji technicznych pod kątem ochrony zieleni.

16. Współpraca z Biurem Urbanistycznym Urzędu Miasta Opola przy opracowaniu strategii rozwoju terenów zieleni w mieście.

17. Współpraca z instytucjami naukowymi i organizacjami społecznymi na rzecz poprawy stanu zieleni w mieście.

18. Zlecanie dokumentacji oraz zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej (wykonywanie nasadzeń) w pasach drogowych oraz innych terenów zieleni urządzonej administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu, stanowiących własność Miasta Opola oraz prowadzenie kontroli stanu zieleni na w/w terenach i koordynacja działań w tym zakresie (przygotowywanie umów, zlecanie prac, nadzorowanie, dokonywanie odbiorów).

19. Zlecanie dokumentacji oraz wykonywanie nasadzeń sezonowych na terenie miasta, w tym: kwietników, nasadzeń
w misach, wiszących donicach i kaskadach (przygotowywanie umów, zlecanie prac, nadzorowanie, dokonywanie odbiorów).

4. Warunki pracy na stanowisku :

Praca w budynku przy ul. Firmowa 1, drugie piętro. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Budynek wyposażony w windę przystosowaną do wózków inwalidzkich. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze i w terenie (miasto Opole), praca w godz. 7.00 – 15.00, praca w zespole, bezpośredni kontakt z petentami, codzienny kontakt telefoniczny, praca wymagająca dobrej ostrości wzroku.    

5. W miesiącu sierpniu 2022r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł 0,01% .

6. Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:

a) dokumenty wymienione powyżej

b) życiorys, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, opatrzony klauzulą:

        Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w  złożonej przeze mnie ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji w Miejskim Zarządzie Dróg w Opolu,  zgodnie z  art. 6 ust. 1, pkt. a    ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 r.  oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.
o   pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r. poz.530 ), co poświadczam  własnoręcznym  podpisem.

c)         list motywacyjny,

d)        kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej (bip.um.opole.pl) oraz w dziale administracyjno-gospodarczym i kadr Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu,

e) dokument potwierdzający niepełnosprawność ( w przypadku osób niepełnosprawnych).

Kompletne aplikacje należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu w pokoju 213 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Kierownik w dziale Utrzymania Zieleni i Czystości w terminie do dnia 26 września 2022 r.  (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP), decyduje data faktycznego wpływu do MZD .            

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.opole.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.

 

        Na podstawie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia   27 kwietnia 2016 r., informuję, że administratorem danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Miejski Zarząd Dróg w Opolu z siedzibą przy ul. Firmowej 1. Celem przetwarzania tych danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego, wyłaniającego kandydata na stanowisko w dziale inwestycji unijnych i zawarcia umowy o pracę. Zakres danych regulują odrębne przepisy.

         Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych osób, które złożyły swoje oferty do tego naboru   ulegną komisyjnemu zniszczeniu, po upływie 3 miesięcy licząc od dnia następnego po zakończeniu naboru.                                                                                 

                                                                                 

                                                                                      Dyrektor MZD                   

                                                                                    Teresa Sobel-Wiej               

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 169
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: MZD w Opolu Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik działu Utrzymania Zieleni i Czystości.
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Monika Syczyńska
Osoba, która udostępnia informację: Monika Syczyńska
Data wytworzenia informacji: 12.09.2022 13:54:41
Data udostępnienia informacji: 12.09.2022 14:04:22
Data ostatniej aktualizacji: 12.09.2022 14:04:25
Rejestr zmian