Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OSR.6220.15.2022.MKb                                                        Opole,dn. 30 czerwca 2022 r.

 

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

dla stron postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja złoża wapienia i margli kredowych „Odra II” w granicach projektowanego Obszaru Górniczego „Odra II-A”

 

Działając na podstawie art. 10 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz. 735, ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa oraz art. 49 ustawy Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.), zawiadamiam strony postępowania, że:

  • na wniosek Cementowni ODRA S.A. w Opolu przy ul. Budowlanych 9, w imieniu której występuje pełnomocnik, złożony w pismem 22 marca 2022 r. (data wpływu 25 marca 2022 r.) nr PG-06/03/2022, uzupełniony pismem 29 czerwca 2022 r. nr PG-03/06/2022 wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja złoża wapienia i margli kredowych „Odra II” w granicach projektowanego Obszaru Górniczego „Odra II-A””, na terenie będącym własnością Cementownię Odra S.A. w Opolu przy ul. Budowlanych 9;

Miejsce realizacji przedsięwzięcia, działki o poniższych numerach:

Lp.

Nr ewidencyjny działki

Lp.

Nr ewidencyjny działki

1

166101_1.0118.AR_8.394/6

49

166101_1.0118.AR_8.442

2

166101_1.0118.AR_8.394/7

50

166101_1.0118.AR_8.443

3

166101_1.0118.AR_8.394/8

51

166101_1.0118.AR_8.444

4

166101_1.0118.AR_8.394/9

52

166101_1.0118.AR_8.445

5

166101_1.0118.AR_8.395

53

166101_1.0118.AR_8.446

6

166101_1.0118.AR_8.396

54

166101_1.0118.AR_8.447

7

166101_1.0118.AR_8.397

55

166101_1.0118.AR_9.451

8

166101_1.0118.AR_8.398

56

166101_1.0118.AR_9.452

9

166101_1.0118.AR_8.401

57

166101_1.0118.AR_9.453

10

166101_1.0118.AR_8.402

58

166101_1.0118.AR_9.454/1

11

166101_1.0118.AR_8.403

59

166101_1.0118.AR_9.454/2

12

166101_1.0118.AR_8.404

60

166101_1.0118.AR_9.462

13

166101_1.0118.AR_8.409

61

166101_1.0118.AR_9.463

14

166101_1.0118.AR_8.410

62

166101_1.0118.AR_9.467

15

166101_1.0118.AR_8.411

63

166101_1.0118.AR_9.468/1

16

166101_1.0118.AR_8.412

64

166101_1.0118.AR_9.468/3

17

166101_1.0118.AR_8.413

65

166101_1.0118.AR_9.468/4

18

166101_1.0118.AR_8.414

66

166101_1.0118.AR_9.471/2

19

166101_1.0118.AR_8.415

67

166101_1.0118.AR_9.473/2

20

166101_1.0118.AR_8.416

68

166101_1.0118.AR_9.474/2

21

166101_1.0118.AR_8.417

69

166101_1.0118.AR_9.475

22

166101_1.0118.AR_8.418

70

166101_1.0118.AR_9.479/2

23

166101_1.0118.AR_8.419

71

166101_1.0118.AR_9.480

24

166101_1.0118.AR_8.420

72

166101_1.0118.AR_9.483

25

166101_1.0118.AR_8.421

73

166101_1.0118.AR_9.484

26

166101_1.0118.AR_8.422/1

74

166101_1.0118.AR_9.489

27

166101_1.0118.AR_8.424

75

166101_1.0118.AR_9.490/1

28

166101_1.0118.AR_8.425

76

166101_1.0118.AR_9.490/5

29

166101_1.0118.AR_8.426/1

77

166101_1.0118.AR_9.493

30

166101_1.0118.AR_8.427/1

78

166101_1.0118.AR_9.494/1

31

166101_1.0118.AR_8.427/2

79

166101_1.0118.AR_9.495

32

166101_1.0118.AR_8.427/3

80

166101_1.0118.AR_9.496

33

166101_1.0118.AR_8.428

81

166101_1.0118.AR_9.500/2

34

166101_1.0118.AR_8.429

82

166101_1.0118.AR_9.501/2

35

166101_1.0118.AR_8.430/1

83

166101_1.0118.AR_9.501/6

36

166101_1.0118.AR_8.430/2

84

166101_1.0118.AR_9.501/8

37

166101_1.0118.AR_8.430/3

85

166101_1.0118.AR_9.506/5

38

166101_1.0118.AR_8.431

86

166101_1.0118.AR_9.507

39

166101_1.0118.AR_8.432

87

166101_1.0118.AR_9.509/1

40

166101_1.0118.AR_8.433

88

166101_1.0118.AR_9.510/1

41

166101_1.0118.AR_8.434

89

166101_1.0118.AR_9.512/1

42

166101_1.0118.AR_8.435

90

166101_1.0118.AR_9.513/1

43

166101_1.0118.AR_8.436

91

166101_1.0118.AR_9.514/1

44

166101_1.0118.AR_8.437

92

166101_1.0118.AR_9.514/2

45

166101_1.0118.AR_8.438

93

166101_1.0118.AR_9.514/3

46

166101_1.0118.AR_8.439

94

166101_1.0118.AR_11.535/15

47

166101_1.0118.AR_8.440

 

48

166101_1.0118.AR_8.441

 

  • pismami nr OŚR.6220.15.2022.MKb z dnia 30.06.2022 r. wystąpiono do organów uzgadniających, współuczestniczących w postępowaniu, tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, o wyrażenie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia, na podstawie Raportu o oddziaływaniu na środowisko;
  • stronami przedmiotowego postępowania, oprócz wnioskodawcy, są podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdujących się w obszarze w odległości 100 m od granic terenu inwestycji.

 

Planowane do realizacji przedsięwzięcie położone jest na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zgodnie z Uchwałą nr VIII/108/99 Rady Miasta Opola z dnia 22 kwietnia 1999 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego ODRA II w Opolu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2000 r. poz. 16).  Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie oznaczonym na rysunku ww. planu symbolem: „PE – przeznaczenie podstawowe – tereny powierzchniowej eksploatacji złoża wapienia i margla”.

Planowany Obszar Górniczy „ODRA II-A” wynosić będzie 123,07 ha.

Informuję wszystkie strony tego postępowania o uprawnieniach, wynikających z art.10 ustawy Kpa, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, jak również o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie tut. Organu, tj. w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, pok.324, nr kontaktowy 77 45 11 819, e-mail: osr@um.opole.pl. Informuję również, że:

  • zgodnie z art. 35 § 5 KPA – do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postepowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu. Jednocześnie informuję, że przedmiotowa sprawa nie może być załatwiona w terminach określonych w art. 35 §3 ustawy Kpa. W związku z powyższym, przewiduje się prowadzenie postępowania w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 31.08.2022 r.
  • zgodnie z art. 49 ustawy Kpa – o czynnościach organu strony mogą być zawiadamiane w inny sposób publicznego ogłaszania, np. poprzez zawiadomienie jw., przy czym zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

zgodnie z art. 74 ust. 3d ustawy ooś – gdy po wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie nastąpi zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, lub w skutek innego zdarzenia prawnego nastąpi przeniesienie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, nabywca i zbywca są obowiązani do niezwłocznego zgłoszenia tut. Organowi danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

z up. Prezydenta Miasta

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 515
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu i wystąpieniu do Organów opiniujących o uzgodnienie; dot. przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacja złoża wapienia i margli kredowych „Odra II” w granicach projektowanego Obszaru Górniczego „Odra II-A”
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Chabraszewska
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Chabraszewska
Data wytworzenia informacji: 29.07.2022 09:27:01
Data udostępnienia informacji: 29.07.2022 09:37:12
Data ostatniej aktualizacji: 29.07.2022 09:37:06
Rejestr zmian