Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OŚR.6220.81.2021.BS

 ZAWIADOMI­ENIE

Działając zgodnie z art.38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  [t.j. Dz.U. 2023r. poz.1094 ze zm.],

Prezydent Miasta Opola

podaje do publicznej wiadomości

informację, że w dniu 13 lipca 2023r., po uzyskaniu wymaganych prawem uzgodnień i opinii organów współuczestniczących w postępowaniu oraz po przeprowadzeniu (dwukrotnie) procedury udziału społeczeństwa w przedmiotowym postępowaniu,  wydana została decyzja nr OŚR.6220.81.2021.BS z dnia 13 lipca 2023r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża GROSZOWICE POŁUDNIE III.  

Lokalizacja przedsięwzięcia – działki ewid. nr 10 – 28, k.m.15, obręb Groszowice.

Przedmiotowe postępowanie administracyjne prowadzone było na wniosek Pana Mateusza Pawlika, prowadzącego działalność gospodarczą pn. INVESTBUD Alicja, Mateusz Pawlik s.c., pod adresem ul. Usługowa 2 w Opolu.

Lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest objęta granicami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp) obowiązujących na dzień dzisiejszy na terenie Opola.

Natomiast, zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola, teren lokalizacji przedsięwzięcia objęty jest granicami obszaru oznaczonego jako 25.5.Z (jednostka urbanistyczna Groszowice). Jest to teren górniczy, dla którego kierunkiem przekształceń jest strefa zieleni i wód powierzchniowych.

Ponadto informuje się, że z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym opiniami i uzgodnieniami organów współuczestniczących w postępowaniu, opiniującymi bądź uzgadniającymi środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji, można zapoznać się w siedzibie tut. Organu, tj. w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, pok.318, nr tel. 77 45 11 978, e-mail: osr@um.opole.pl

W celu zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, również uzyskania kopii przedmiotowej decyzji, prosi się o wcześniejszy kontakt telefoniczny, mailowy lub za pośrednictwem platformy PeUP i ePUAP.

z up. Prezydenta Miasta Opola

Małgorzata Widuto

Kierownik Referatu Pozwoleń

i Uwarunkowań Środowiskowych

w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 299
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Podanie do publicznej wiadomości informacji o WYDANEJ DECYZJI o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża GROSZOWICE POŁUDNIE III (działki ewid. nr 10 – 28, k.m.15, obręb Groszowice)
Skrócony opis: Podanie do publicznej wiadomości informacji o WYDANEJ DECYZJI o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża GROSZOWICE POŁUDNIE III (działki ewid. nr 10 – 28, k.m.15, obręb Groszowice)
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Śliwińska
Osoba, która udostępnia informację: Beata Śliwińska
Data wytworzenia informacji: 14.07.2023 14:09:49
Data udostępnienia informacji: 14.07.2023 14:16:42
Data ostatniej aktualizacji: 14.07.2023 14:15:59
Rejestr zmian